Lägga till komponenter i en kanal

Senaste uppdatering: 2023-05-20
 • Skapat för:
 • Intermediate
  Admin
  Developer

Komponenter är de grundläggande elementen i AEM (Adobe Experience Manager). Du kan använda ett antal komponenter och lägga till dem i din kanal i ett AEM Screens-projekt.

Komponenter i AEM Screens

AEM Screens har olika AEM som kan användas i ett skärpeprojekt.

Visa AEM Screens-komponenter

När du skapar ett AEM Screens-projekt visas en lista med standardkomponenter som kan läggas till i projektet.

Följ stegen nedan om du vill visa standardkomponenterna för ditt skärmsprojekt:

 1. Markera kanalen. Till exempel: Store —> Kanaler —> Inaktiv kanal.

 2. Klicka Redigera i åtgärdsfältet för att öppna AEM.

 3. Klicka på + -ikonen från sidofältet för att öppna komponenterna.

 4. Alla komponenter som ingår som standard i ett AEM Screens-projekt visas, vilket visas i bilden nedan.

screen_shot_2017-12-18at21350pm

Lägga till en ny komponent

AEM innehåller ett antal andra komponenter. Du kan alltid lägga till andra komponenter (som inte ingår som standard) i ditt projekt, eftersom de är kompatibla med AEM Screens.

I följande exempel visas hur en Livefyre-komponent läggs till i ett AEM Screens-projekt:

 1. Markera kanalen där du vill lägga till en ny komponent. Till exempel: Store —> Kanaler —> Inaktiv kanal.

 2. Klicka Redigera i åtgärdsfältet för att öppna redigeraren.

 3. Välj Design läge.

 4. Markera hela designredigeraren till höger och klicka på inställningssymbolen för att öppna ParSys Design -dialogrutan.

 5. Du kan välja vilka komponenter du vill importera till ditt AEM Screens-projekt. I följande exempel visas tillägget Livefyre till ett AEM Screens-projekt.

adding_components

OBSERVERA

På samma sätt kan du lägga till valfritt antal andra komponenter som är kompatibla med AEM Screens i ditt projekt.

AEM skärmkomponenter

I följande avsnitt förklaras vilka AEM Screens-komponenter du kan använda i ditt projekt.

OBSERVERA

Om du vill visa egenskaperna för en komponent markerar du komponenten och klickar på hamsikonen för att öppna/visa egenskaper.

Program

The Program kan du lägga till ett program i kanalen.

Programkomponenten har följande egenskaper:

Egenskap Beskrivning
Programsökväg Välj den absoluta sökvägen där programmet finns.
Varaktighet (ms) Välj varaktighet för programmet. Som standard är längden inställd på -1, vilket innebär att elementet körs för alltid (det vill säga ett enkelsidigt program). Om du ställer in varaktighetsvärdet >0 visas elementet för den angivna varaktigheten och fortsätter sedan till nästa.

I följande exempel visas hur du bäddar in en programkomponent tillsammans med förhandsgranskningen av dess egenskaper:

adding_componentsApplication

OBSERVERA

Se exemplet ovan för att visa egenskaper för var och en av komponenterna nedan.

Kanal

The Kanal kan du lägga till en hel kanal i projektet.

Komponenten Channel har följande egenskaper:

Egenskap Beskrivning
Kanalsökväg Välj den absoluta sökvägen där programmet finns.
Varaktighet (ms) Markera kanalens hela längd. Om du anger längden som -1 anger du att den inbäddade kanalen kommer att köra hela längden i en viss kanal.

Inbäddad sida

An Inbäddad sida Med kan du lägga till en inbäddad sida i projektet. Det kan till exempel vara ett webbprogram eller en produktkatalog.

Den inbäddade sidan har följande egenskaper:

Egenskap Beskrivning
Sidsökväg
Välj den här absoluta sökvägen där kanalen finns.
Varaktighet (ms) Markera kanalens hela längd. Om du anger längden som -1 anger du att den inbäddade kanalen kommer att köra hela längden i en viss kanal.

Inbäddad sekvens

OBSERVERA

Se Inbäddade sekvenser under Redigeringsskärmar om du vill veta mer om inbäddade sekvenser.

Med en inbäddad sekvens kan du lägga till en inbäddad sekvenskanal i den befintliga kanalen (med andra resurser).

Den inbäddade sekvensen har följande sidegenskaper:

Egenskap Beskrivning
Kanalsökväg Välj den absoluta sökvägen för den sekvens som du vill ta med i kanalen.
Varaktighet (ms) Markera kanalens hela längd. Om du anger längden som -1 anger du att den inbäddade kanalen kommer att köra hela längden i en viss kanal.
Strategi Ställ in den på original eller enkel. Ange värdet till original betyder att efterföljande körning kommer att köras helt och hållet på varje cykel i den överordnade sekvensen. Det andra möjliga värdet är enkel och som bara visar ett objekt i efterföljande körningar (till exempel det första objektet i den första slingan, det andra objektet i den andra slingan och så vidare).

Dynamisk inbäddad sekvens

Med en dynamisk inbäddad sekvens kan du lägga till en sekvens som liknar den ovan nämnda förutom efter kanalroll.

Se Inbäddade sekvenser under Redigeringsskärmar om du vill veta mer om inbäddade sekvenser.

Den dynamiska inbäddade sekvensen har följande egenskaper:

Egenskap Beskrivning
Kanaltilldelningsroll
Ange kanalrollen.
Varaktighet (ms) Markera kanalens hela längd. Om du anger längden som -1 anger du att den inbäddade kanalen kommer att köra hela längden i en viss kanal.
Strategi Ställ in den på original eller enkel. Ange värdet till original betyder att efterföljande körning kommer att köras helt och hållet på varje cykel i den överordnade sekvensen. Det andra möjliga värdet är enkel och som bara visar ett objekt i efterföljande körningar (till exempel det första objektet i den första slingan, det andra objektet i den andra slingan och så vidare).

Experience Fragment

Med Experience Fragment kan ni lägga till ett upplevelsefragment (en grupp med en eller flera komponenter, inklusive innehåll och layout som kan refereras på sidor) i er AEM Screens-kanal. Dra och släpp komponenten AEM redigeraren och markera upplevelsefragmentet.

Mer information om hur du skapar ett upplevelsefragment och använder det i ett AEM Screens-projekt finns i Använda upplevelsefragment.

exp

Egenskap Beskrivning
Experience Fragment
Experience Fragment Välj upplevelsefragmentet.
Varaktighet Markera hela varaktigheten för det upplevelsefragment som spelas upp i kanalen.
Offlinekonfiguration
Bibliotek på klientsidan Javascript- och CSS-filer.
Statiska filer Statiska filer som du kan lägga till som offlinekonfigurationer i ditt upplevelsefragment.
OBSERVERA

The Bibliotek på klientsidan och Statiska filer som du lägger till från den här komponenten kommer att läggas till i tillägg till redan konfigurerade Bibliotek på klientsidan och statiska filer som läggs till från upplevelsefragmenten Egenskaper.

Bild

Med en bild kan du lägga till en bild i kanalen.

Bildresursen har tre flikar, nämligen Bild, Tillgänglighet och Sekvens:

Egenskap Beskrivning
Bild
Bildresurs Välj bildresurs.
Titel Bildens namn.
Länka till Lägg till en länk till bilden.
Beskrivning Kort beskrivning av bilden.
Storlek Bildens storlek.
Tillgänglighet
Alternativ text Alternativ text till bilden.
Sekvens
Varaktighet Som standard är längden inställd på 8 000 ms. Om du vill ändra uppspelningstiden för bilden uppdaterar du Varaktighet fält.

Övergång

Med komponenten Transition kan du lägga till en övergång i skärmsprojektet.

I följande bild visas övergångskomponenten (som lagts till med dra och släpp) i redigeraren.

screen_shot_2019-07-25at104237am

Markera övergångsikonen och klicka på Konfigurera (skiftnyckelsikon) för att öppna Övergång -dialogrutan. Den här dialogrutan innehåller tre flikar:

 • Övergång
 • Sekvens
 • Aktivering
OBSERVERA

Som standard är sekvensen inställd på 600 ms. Du kan uppdatera övergångssekvensen till ett annat värde med Sekvens -fliken.

övergång

Övergångskomponenten har följande egenskaper:

Egenskap Beskrivning
Övergång
Typ

Typ av övergång mellan elementet före och det efter. Övergången Typ innehåller följande alternativ:

 • Normal
 • Tona
 • Glid in från höger
 • Glid in från vänster
 • Glid in uppifrån
 • Glid in nedifrån
Sekvens
Varaktighet Markera hela övergångstiden. Som standard är den inställd på 600 ms.
Aktivering
Aktiv från Tidsstämpel som beskriver när övergången kan aktiveras.
Aktiv tills Tidsstämpel som beskriver tills övergången kan aktiveras.
Schema Lägg till ett fördefinierat schema.

Video

Med videokomponenten kan du lägga till en video i skärmsprojektet.

Videokomponenten har följande egenskaper:

Egenskap Beskrivning
Videoresurs Markera länken till videon.
Varaktighet Välj videons längd. Som standard är längden inställd på -1, vilket innebär att elementet körs för alltid. Om du ställer in varaktighetsvärdet >0 visas elementet för den angivna varaktigheten och fortsätter sedan till nästa.
Återgivning

Om videoproportionerna inte passar skärmen kan du justera återgivningen till antingen innehåller eller täckning.

Innehåller betyder att hela videon visas och att de saknade områdena har en svart ram.

Omslag betyder att videon täcker hela visningsrutan, men vissa delar som flödar över sidorna är dolda.

Storlek Videons storlek.

På denna sida