mTLS-autentisering (Mutual Transport Layer Security) från AEM

Senaste uppdatering: 2024-01-26
 • Ämnen:
 • Security
  Visa mer om det här ämnet
 • Skapat för:
 • Experienced
  Admin
  Developer

Lär dig hur du gör HTTPS-anrop från AEM till webb-API:er som kräver mTLS-autentisering.

mTLS eller tvåvägs TLS-autentisering förbättrar säkerheten för TLS-protokollet genom att kräva både klienten och servern autentiserar varandra. Autentiseringen görs med digitala certifikat. Det används ofta i scenarier där stark säkerhet och identitetsverifiering är avgörande.

Som standard misslyckas anslutningen när du försöker göra en HTTPS-anslutning till ett webb-API som kräver mTLS-autentisering. Följande fel uppstår:

javax.net.ssl.SSLHandshakeException: Received fatal alert: certificate_required

Det här problemet inträffar när klienten inte har något certifikat som kan autentiseras.

Lär dig hur du kan anropa API:er som kräver mTLS-autentisering med Apache HttpClient och AEM KeyStore och TrustStore.

HttpClient och läsa in AEM KeyStore-material

På en hög nivå krävs följande steg för att anropa ett mTLS-skyddat API från AEM.

Generering av AEM

Begär AEM certifikat genom att samarbeta med din organisations säkerhetsteam. Säkerhetsteamet tillhandahåller eller frågar om certifikatrelaterade detaljer som nyckel, CSR (Certificate Signing Request) och använder CSR för att utfärda certifikatet.

Generera certifikatrelaterade detaljer som nyckel, CSR (Certificate Signing Request) för demonstrationssyften. I exemplet nedan används en självsignerad certifikatutfärdare för att utfärda certifikatet.

 • Generera först det interna certifikatutfärdarcertifikatet (CA).

  # Create an internal Certification Authority (CA) certificate
  openssl req -new -x509 -days 9999 -keyout internal-ca-key.pem -out internal-ca-cert.pem
  
 • Generera AEM.

  # Generate Key
  openssl genrsa -out client-key.pem
  
  # Generate CSR
  openssl req -new -key client-key.pem -out client-csr.pem
  
  # Generate certificate and sign with internal Certification Authority (CA)
  openssl x509 -req -days 9999 -in client-csr.pem -CA internal-ca-cert.pem -CAkey internal-ca-key.pem -CAcreateserial -out client-cert.pem
  
  # Verify certificate
  openssl verify -CAfile internal-ca-cert.pem client-cert.pem
  
 • Konvertera den AEM privata nyckeln till DER-format, AEM KeyStore kräver den privata nyckeln i DER-format.

  openssl pkcs8 -topk8 -inform PEM -outform DER -in client-key.pem -out client-key.der -nocrypt
  
TIPS

De självsignerade CA-certifikaten används endast i utvecklingssyfte. För produktion använder du en betrodd certifikatutfärdare (CA) för att utfärda certifikatet.

Certifikatutbyte

Om du använder en självsignerad certifikatutfärdare för AEM, som ovan, skickar du certifikatet eller det interna certifikatutfärdarcertifikatet till API-providern.

Om API-providern använder ett självsignerat certifikatutfärdarcertifikat tar du dessutom emot certifikatet eller det interna certifikatutfärdarcertifikatet från API-providern.

Certifikatimport

Så här importerar du AEM certifikat:

 1. Logga in på AEM som administratör.

 2. Navigera till AEM Författare > Verktyg > Dokumentskydd > Användare > Skapa eller välj en befintlig användare.

  Skapa eller välj en befintlig användare

  För demonstrationssyften: en ny användare med namnet mtl-demo-user skapas.

 3. Öppna Användaregenskaper klickar du på användarnamnet.

 4. Klicka Nyckelbehållare och sedan klicka på Skapa nyckelbehållare -knappen. Sedan i Ange lösenord för KeyStore-åtkomst anger du ett lösenord för användarens nyckelbehållare och klickar på Spara.

  Skapa nyckelbehållare

 5. På den nya skärmen, under LÄGG TILL PRIVAT NYCKEL FRÅN DER-FIL följer du stegen nedan:

  1. Ange alias

  2. Importera den AEM privata nyckeln i DER-format som genereras ovan.

  3. Importera filerna för certifikatkedjan som genererats ovan.

  4. Klicka på Skicka

   Importera AEM privat nyckel

 6. Kontrollera att certifikatet har importerats.

  AEM privat nyckel och certifikat har importerats

Om API-providern använder ett självsignerat CA-certifikat importerar du det mottagna certifikatet till AEM TrustStore, följer du stegen från här.

Om AEM använder ett självsignerat CA-certifikat ber du API-providern att importera det.

Prototypisk mTLS API-anropskod med HttpClient

Uppdatera Java™-kod enligt nedan. Används @Reference anteckning för att hämta AEM KeyStoreService den anropande koden måste vara en OSGi-komponent/tjänst eller en Sling-modell (och @OsgiService används där).

...

// Get AEM's KeyStoreService reference
@Reference
private com.adobe.granite.keystore.KeyStoreService keyStoreService;

...

// Get AEM KeyStore using KeyStoreService
KeyStore aemKeyStore = getAEMKeyStore(keyStoreService, resourceResolver);

if (aemKeyStore != null) {

  // Create SSL Context
  SSLContextBuilder sslbuilder = new SSLContextBuilder();

  // Load AEM KeyStore material into above SSL Context with keystore password
  // Ideally password should be encrypted and stored in OSGi config
  sslbuilder.loadKeyMaterial(aemKeyStore, "admin".toCharArray());

  // If API provider cert is self-signed, load AEM TrustStore material into above SSL Context
  // Get AEM TrustStore
  KeyStore aemTrustStore = getAEMTrustStore(keyStoreService, resourceResolver);
  sslbuilder.loadTrustMaterial(aemTrustStore, null);

  // Create SSL Connection Socket using above SSL Context
  SSLConnectionSocketFactory sslsf = new SSLConnectionSocketFactory(
      sslbuilder.build(), NoopHostnameVerifier.INSTANCE);

  // Create HttpClientBuilder
  HttpClientBuilder httpClientBuilder = HttpClientBuilder.create();
  httpClientBuilder.setSSLSocketFactory(sslsf);

  // Create HttpClient
  CloseableHttpClient httpClient = httpClientBuilder.build();

  // Invoke API
  closeableHttpResponse = httpClient.execute(new HttpGet(MTLS_API_ENDPOINT));

  // Code that reads response code and body from the 'closeableHttpResponse' object
  ...
}

/**
 * Returns the AEM KeyStore of a user. In this example we are using the
 * 'mtl-demo-user' user.
 *
 * @param keyStoreService
 * @param resourceResolver
 * @return AEM KeyStore
 */
private KeyStore getAEMKeyStore(KeyStoreService keyStoreService, ResourceResolver resourceResolver) {

  // get AEM KeyStore of 'mtl-demo-user' user, you can create a user or use an existing one.
  // Then create keystore and upload key, certificate files.
  KeyStore aemKeyStore = keyStoreService.getKeyStore(resourceResolver, "mtl-demo-user");

  return aemKeyStore;
}

/**
 *
 * Returns the global AEM TrustStore
 *
 * @param keyStoreService OOTB OSGi service that makes AEM based KeyStore
 *             operations easy.
 * @param resourceResolver
 * @return
 */
private KeyStore getAEMTrustStore(KeyStoreService keyStoreService, ResourceResolver resourceResolver) {

  // get AEM TrustStore from the KeyStoreService and ResourceResolver
  KeyStore aemTrustStore = keyStoreService.getTrustStore(resourceResolver);

  return aemTrustStore;
}

...
 • Injicera OTB com.adobe.granite.keystore.KeyStoreService OSGi-tjänst i OSGi-komponenten.
 • Hämta användarens AEM KeyStore med KeyStoreService och ResourceResolver, getAEMKeyStore(...) metoden gör det.
 • Om API-providern använder ett självsignerat CA-certifikat hämtar du det globala AEM TrustStore, getAEMTrustStore(...) metoden gör det.
 • Skapa ett objekt av SSLContextBuilder, se Java™ API-information.
 • Läs in användarens AEM KeyStore i SSLContextBuilder använda loadKeyMaterial(final KeyStore keystore,final char[] keyPassword) -metod.
 • Lösenordet för nyckelbehållaren är det lösenord som angavs när nyckelbehållaren skapades. Det bör lagras i OSGi-konfigurationen, se Värden för hemlig konfiguration.

Undvik JVM-nyckelbehållarändringar

Ett vanligt tillvägagångssätt för att effektivt anropa mTLS API:er med privata certifikat är att ändra JVM Keystore. Detta uppnås genom att de privata certifikaten importeras med Java™ nyckelverktyg -kommando.

Den här metoden är dock inte anpassad efter bästa säkerhetspraxis och AEM erbjuder ett överlägset alternativ genom att använda Användarspecifik KeyStores och Global TrustStore och KeyStoreService.

Lösningspaket

Exempelprojektet Node.js som demonstreras i videon kan hämtas från här.

Den AEM serletkoden finns i WKND Sites Project tutorial/web-api-invocation gren, se.

På denna sida