Tagga och lagra AEM Forms DoR i DAM

Senaste uppdatering: 2024-01-26
 • Skapat för:
 • Experienced
  Developer

I den här artikeln går vi igenom hur du lagrar och taggar DoR-filer som genererats av AEM Forms i AEM DAM. Dokumentets taggning görs utifrån skickade formulärdata.

En vanlig fråga från kunderna är att lagra och tagga det DoR-dokument som genererats av AEM Forms i AEM DAM. Dokumentets taggning måste baseras på inskickade data från Adaptive Forms. Om anställningsstatusen i inskickade data till exempel är "Inaktuell", vill vi tagga dokumentet med taggen "Inaktuell" och lagra dokumentet i DAM.

Användningsexemplet är följande:

 • En användare fyller i ett adaptivt formulär. I adaptiv form fångas användarens civilstånd (ex Single) och anställningsstatus (Ex pensionerad).
 • När formulär skickas aktiveras ett AEM arbetsflöde. I det här arbetsflödet taggas dokumentet med civilstånd (Single) och anställningsstatus (pensionerad) och dokumentet sparas i DAM.
 • När dokumentet har lagrats i DAM bör administratören kunna söka efter dokumentet med dessa taggar. Om du till exempel söker på En eller Återkallad hämtas rätt DoR-svar.

Ett anpassat processsteg skrevs för att uppfylla detta användningsfall. I det här steget hämtar vi värdena för lämpliga dataelement från skickade data. Sedan konstruerar vi taggplattan med det här värdet. Om värdet för elementet för civilstånd till exempel är "Enskilt" blir taggtiteln Peak:EmploymentStatus/Single. ​ Med hjälp av TagManager API hittar vi taggen och använder den på DoR-taggen.

Här följer den fullständiga koden för att tagga och lagra postdokumentet i AEM DAM.

package com.aemforms.setvalue.core;
import java.io.InputStream;
import javax.jcr.Node;
import javax.jcr.Session;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.xpath.XPath;
import org.apache.sling.api.resource.Resource;
import org.apache.sling.api.resource.ResourceResolver;
import org.osgi.framework.Constants;
import org.osgi.service.component.annotations.Activate;
import org.osgi.service.component.annotations.Component;
import org.osgi.service.metatype.annotations.Designate;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.w3c.dom.Document;
import com.adobe.granite.workflow.WorkflowException;
import com.adobe.granite.workflow.WorkflowSession;
import com.adobe.granite.workflow.exec.WorkItem;
import com.adobe.granite.workflow.exec.WorkflowData;
import com.adobe.granite.workflow.exec.WorkflowProcess;
import com.adobe.granite.workflow.metadata.MetaDataMap;
import com.adobe.granite.workflow.model.WorkflowModel;
import com.day.cq.tagging.Tag;
import com.day.cq.tagging.TagManager;

@Component(property = {
  Constants.SERVICE_DESCRIPTION + "=Tag and Store Dor in DAM",
  Constants.SERVICE_VENDOR + "=Adobe Systems",
  "process.label" + "=Tag and Store Dor in DAM"
})
@Designate(ocd = TagDorServiceConfiguration.class)
public class TagAndStoreDoRinDAM implements WorkflowProcess
{
  private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(TagAndStoreDoRinDAM.class);

  private TagDorServiceConfiguration serviceConfig;
  @Activate
  public void activate(TagDorServiceConfiguration config)
  {
   this.serviceConfig = config;
  }
  @Override
  public void execute(WorkItem workItem, WorkflowSession workflowSession, MetaDataMap arg2) throws WorkflowException
  {
    log.debug("The process arguments passed ..." + arg2.get("PROCESS_ARGS", "string").toString());
   String params = arg2.get("PROCESS_ARGS", "string").toString();
   WorkflowModel wfModel = workflowSession.getModel("/var/workflow/models/dam/update_asset");
   // Read the Tag DoR service configuration
   String damFolder = serviceConfig.damFolder();
   String dorPDFName = serviceConfig.dorPath();
   String dataXmlFile = serviceConfig.dataFilePath();
   log.debug("The Data Xml File is ..." + dataXmlFile + "DorPDFName" + dorPDFName);
   // Read the arguments passed to this workflow step
   String parameters[] = params.split(",");
   log.debug("The %%%% length of parameters is " + parameters.length);
   Tag[] tagArray = new Tag[parameters.length];
   WorkflowData wfData = workItem.getWorkflowData();
   String dorFileName = (String) wfData.getMetaDataMap().get("filename");
   log.debug("The dorFileName is ..." + dorFileName);
   String payloadPath = workItem.getWorkflowData().getPayload().toString();
   String dataFilePath = payloadPath + "/" + dataXmlFile + "/jcr:content";
   String dorDocumentPath = payloadPath + "/" + dorPDFName + "/jcr:content";
   log.debug("Data File Path" + dataFilePath);
   log.debug("Dor File Path" + dorDocumentPath);
   Session session = workflowSession.adaptTo(Session.class);
   ResourceResolver resourceResolver = workflowSession.adaptTo(ResourceResolver.class);
   com.day.cq.dam.api.AssetManager assetMgr = resourceResolver.adaptTo(com.day.cq.dam.api.AssetManager.class);
   DocumentBuilderFactory factory = null;
   DocumentBuilder builder = null;
   Document xmlDocument = null;
   Node xmlDataNode = null;
   Node dorDocumentNode = null;

   try
   {
     // create org.w3c.dom.Document object from submitted form data
     xmlDataNode = session.getNode(dataFilePath);
     log.debug("xml Data Node" + xmlDataNode.getName());
     dorDocumentNode = session.getNode(dorDocumentPath);
     log.debug("DOR Document Node is " + dorDocumentNode.getName());
     InputStream xmlDataStream = xmlDataNode.getProperty("jcr:data").getBinary().getStream();
     InputStream dorInputStream = dorDocumentNode.getProperty("jcr:data").getBinary().getStream();
     XPath xPath = javax.xml.xpath.XPathFactory.newInstance().newXPath();
     factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
     builder = factory.newDocumentBuilder();
     xmlDocument = builder.parse(xmlDataStream);
     String newFile = "/content/dam/" + damFolder + "/" + dorFileName;
     log.debug("the new file is ..." + newFile);
     // Store the DoR in DAM
     assetMgr.createAsset(newFile, dorInputStream, "application/pdf", true);
     WorkflowData wfDataLoad = workflowSession.newWorkflowData("JCR_PATH", newFile);
     log.debug("Wrote the document to DAM" + newFile);
     TagManager tagManager = resourceResolver.adaptTo(TagManager.class);
     Resource pdfDocumentNode = resourceResolver.getResource(newFile);
     Resource metadata = pdfDocumentNode.getChild("jcr:content/metadata");
     // Fetch the xml elements from the xml document
     for (int i = 0; i < parameters.length; i++)
      {
        String tagTitle = parameters[i].split("=")[0];
        log.debug("The tag title is" + tagTitle);
        String nameOfNode = parameters[i].split("=")[1];
        org.w3c.dom.Node xmlElement = (org.w3c.dom.Node) xPath.compile(nameOfNode).evaluate(xmlDocument, javax.xml.xpath.XPathConstants.NODE);
        log.debug("###The value data node is " + xmlElement.getTextContent());
        Tag tagFound = tagManager.resolveByTitle(tagTitle + xmlElement.getTextContent());
        log.debug("The tag found was ..." + tagFound.getPath());
        tagArray[i] = tagFound;
      }
     tagManager.setTags(metadata, tagArray, true);
     workflowSession.startWorkflow(wfModel, wfDataLoad);
     log.debug("Workflow started");
     log.debug("Done setting tags");
     xmlDataStream.close();
     dorInputStream.close();
   } catch (Exception e)
      {
         log.debug("The error message is " + e.getMessage());
      }

  }

}

Följ stegen nedan om du vill att det här exemplet ska fungera i ditt system:

De andra två parametrarna är specifika för DoR och Datafilssökvägen enligt vad som anges i alternativen för att skicka adaptiva formulär. Kontrollera att de värden du anger här matchar de värden du angav i alternativen för att skicka adaptiva formulär.

Tagg Dor

På denna sida