Progress Bar-komponent

Komponenten Core Component Progress Bar representerar visuellt förloppet mot ett mål.

Användning

Med Progress Bar-komponenten kan innehållsförfattaren enkelt skapa en förloppsindikator genom att definiera en procentandel av slutförandet, vilket ger en intuitiv visuell visning av förloppet mot ett mål.

Version och kompatibilitet

Den aktuella versionen av Progress Bar-komponenten är v1, som introducerades i version 2.9.0 av Core Components i maj 2020, och som beskrivs i det här dokumentet.

Följande tabell visar alla versioner av komponenten som stöds, de AEM versionerna som komponenterna är kompatibla med och länkar till dokumentation för tidigare versioner.

Komponentversion AEM 6.4 AEM 6.5 AEM as a Cloud Service
v1 Kompatibel med
version 2.17.4 och tidigare
Kompatibel Kompatibel

Exempel på komponentutdata

Om du vill visa Progress Bar-komponenten samt exempel på dess konfigurationsalternativ samt HTML och JSON-utdata går du till Komponentbibliotek.

Teknisk information

Den senaste tekniska dokumentationen om Progress Bar-komponenten finns på GitHub.

Mer information om hur du utvecklar kärnkomponenter finns i Dokumentation för grundkomponentutvecklare.

Konfigurera dialogruta

Förloppsindikatorkomponentens redigeringsdialogruta

  • Slutförande - förloppet i procent
  • ID - Med det här alternativet kan du styra den unika identifieraren för komponenten i HTML och i Datalager.
    • Om inget anges genereras ett unikt ID automatiskt åt dig och du hittar det genom att granska den resulterande sidan.
    • Om ett ID anges är det författarens ansvar att se till att det är unikt.
    • Om du ändrar ID:t kan det påverka spårningen av CSS, JS och datalager.

Designdialogruta

I designdialogrutan kan mallskaparen definiera de format som ska användas för Progress Bar-komponenten.

Fliken Format

Komponenten Progress Bar stöder AEM Formatsystem.

Adobe-klientdatalager

Komponenten Progress Bar har stöd för Adobe Client Data Layer.

På denna sida