Innehållsfragmentkomponent

Senaste uppdatering: 2022-02-16
 • Skapat för:
 • Developer
  Admin
  User

Komponenten Core Component Content Fragment gör det möjligt att visa en innehållsfragment.

OBSERVERA

Före version 2.4.0 av Core Components var Content Fragment-komponenten tillgänglig som ett tillägg till kärnkomponenterna och måste laddas ned separat och uttryckligen aktiveras.

Användning

Komponenten Core Component Content Fragment tillåter att en innehållsfragment på en sida.

Version och kompatibilitet

Den aktuella versionen av Content Fragment Component är v1, som introducerades i version 1.1.0 av Core Components i oktober 2017, och som beskrivs i det här dokumentet.

Följande tabell visar alla versioner av komponenten som stöds, de AEM versionerna som komponenterna är kompatibla med och länkar till dokumentation för tidigare versioner.

Komponentversion AEM 6.4 AEM 6.5 AEM as a Cloud Service
v1 Kompatibel med
version 2.17.4 och tidigare
Kompatibel Kompatibel
OBSERVERA

Före version 2.4.0 fanns komponenten Content Fragment i mappen extensions.

apps/core/wcm/extension/components/contentfragment/v1/contentfragment

Från 2.4.0 har den flyttats till följande plats.

apps/core/wcm/components/contentfragment/v1/contentfragment

Även om båda är v1 måste alla Content Fragment-komponenter som användes från mappen extensions migreras för att de relaterade proxykomponenterna ska kunna använda den nya resurstypen när de uppgraderas till version 2.4.0 eller senare av kärnkomponenterna.

Mer information om versioner och versioner av kärnkomponenter finns i dokumentet Huvudkomponentversioner.

Exempel på komponentutdata

Om du vill se både Content Fragment Component och exempel på dess konfigurationsalternativ samt HTML och JSON-utdata går du till Komponentbibliotek.

Teknisk information

Den senaste tekniska dokumentationen om komponenten Content Fragment finns på GitHub.

Mer information om hur du utvecklar kärnkomponenter finns i Dokumentation för grundkomponentutvecklare.

Konfigurera dialogruta

I dialogrutan Konfigurera kan innehållsförfattaren definiera vilket innehållsfragment och vilka element i fragmentet som ska inkluderas.

Fliken Egenskaper

Innehållsfragmentkomponent

 • Innehållsfragment

  • Sökväg till önskat innehållsfragment
  • The Dialogrutan Markering kan användas för att hitta fragmentet
 • Visningsläge

  • Enkelt textelement - Aktiverar markering av ett flerradigt textelement och aktiverar alternativ för styckekontroll
  • Flera element - Tillåter markering av ett eller flera element i det markerade innehållsfragmentet
 • Element - det eller de element i innehållsfragmentet som ska inkluderas

 • Variation - Vilken variant av innehållsfragmentet som ska användas (standard är Överordnad)

 • Stycken

  • Alla - Visa alla stycken

  • Intervall

   • Ange styckeintervall som ska visas, avgränsade med semikolon
   • Till exempel 1;3-5;7;9-* som ska innehålla det första, tredje till femte, sjunde och nionde till det sista stycket
 • ID - Med det här alternativet kan du styra den unika identifieraren för komponenten i HTML och i Datalager.

  • Om inget anges genereras ett unikt ID automatiskt åt dig och du hittar det genom att granska den resulterande sidan.
  • Om ett ID anges är det författarens ansvar att se till att det är unikt.
  • Om du ändrar ID:t kan det påverka spårningen av CSS, JS och datalager.

Styckekontrollflik

Fliken är inte tillgänglig när Flera element läge är valt.

Innehållsfragmentkomponent

 • Stycken - Tillåt markering av alla stycken eller ett intervall
 • Hantera rubrik som egna stycken

Designdialogruta

I designdialogrutan kan mallskaparen definiera de resurstyper som används för att hantera bilder med olika medier och responsiva stödraster.

Designdialogrutan för komponenten Innehållsfragment

 • Intern responsiv stödraster

  • Den Sling-resurstyp som används för det interna responsiva rutnätet

Adobe-klientdatalager

Komponenten Content Fragment har stöd för Adobe Client Data Layer.

På denna sida