Dragspelskomponent

Med komponenten Core Component Accordion kan du skapa en samling paneler som ordnas i ett dragspel på en sida.

Användning

Med komponenten Core Component Accordion kan du skapa en samling komponenter, som består av paneler och som ordnas i ett dragspel på en sida, ungefär som med Tabbar-komponent, men gör det möjligt att expandera och komprimera panelerna.

 • Egenskaperna för dragspelet kan definieras i konfigurera dialogruta.
 • Ordningen på panelerna i dragspelet kan definieras i dialogrutan Konfigurera och i dialogrutan välj panellägespekare.
 • Standardvärden för dragspelskomponenten när du lägger till den på en sida kan definieras i designdialogruta.

Version och kompatibilitet

Den aktuella versionen av dragspelskomponenten är v1, som introducerades i version 2.5.0 av kärnkomponenterna i juni 2019, och som beskrivs i det här dokumentet.

Följande tabell visar alla versioner av komponenten som stöds, de AEM versionerna som komponenterna är kompatibla med och länkar till dokumentation för tidigare versioner.

Komponentversion AEM 6.4 AEM 6.5 AEM as a Cloud Service
v1 Kompatibel med
version 2.17.4 och tidigare
Kompatibel Kompatibel

Mer information om versioner och versioner av kärnkomponenter finns i dokumentet Huvudkomponentversioner.

Exempel på komponentutdata

Om du vill visa Accordion Component och se exempel på dess konfigurationsalternativ samt HTML och JSON-utdata går du till Komponentbibliotek.

Teknisk information

Den senaste tekniska dokumentationen om dragspelskomponenten finns på GitHub.

Mer information om hur du utvecklar kärnkomponenter finns i Dokumentation för grundkomponentutvecklare.

Djuplänkning till en panel

The Accordion, Carousel, och Tabbar-komponenter har stöd för att länka direkt till en panel i komponenten.

Så här gör du:

 1. Visa sidan med komponenten med hjälp av Visa som publicerad i sidredigeraren.
 2. Inspect innehållet på sidan och identifierar panelens ID.
  • Till exempel id="accordion-86196c94d3-item-ca319dbb0b"
 3. ID:t blir det ankare som du kan lägga till i URL:en med ett hash-tecken (#).
  • Till exempel https://wknd.site/content/wknd/language-masters/en/magazine/western-australia.html#accordion-86196c94d3-item-ca319dbb0b

Om du navigerar till URL-adressen med panel-ID som ankarpunkt, rullar webbläsaren direkt till den aktuella komponenten och visar den angivna panelen. Om panelen inte är konfigurerad att expanderas som standard kommer den att expanderas automatiskt.

Konfigurera dialogruta

I dialogrutan Konfigurera kan innehållsförfattaren definiera dragspelsobjektet, dess paneler och hur det fungerar och visas för en besökare på sidan.

Fliken Objekt

Fliken Objekt i redigeringsdialogrutan för dragspelskomponenten

Använd Lägg till för att öppna komponentväljaren och välja vilken komponent som ska läggas till som en panel. När du har lagt till en post läggs den till i listan, som innehåller följande kolumner:

 • Ikon - Ikonen för panelens komponenttyp, vilket gör det enkelt att identifiera i listan. För musen över för att se det fullständiga komponentnamnet som ett verktygstips.
 • Beskrivning - Den beskrivning som används som text på panelen. Namnet på den komponent som valts för panelen används som standard.
 • Ta bort - Tryck eller klicka för att ta bort panelen från dragspelskomponenten.
 • Ordna om - Tryck eller klicka och dra för att ordna om panelerna.
TIPS

Om sidans visningsruta minskas så att redigeringsdialogrutan blir helskärm, Lägg till knappen döljs. Komponenter kan fortfarande läggas till i dragspelskomponenten med dra från komponentwebbläsaren och släppa på dragspelskomponenten i sidredigeraren.

Fliken Egenskaper

Fliken Egenskaper i redigeringsdialogrutan för dragspelskomponenten

 • Expandering av enstaka objekt - När du väljer det här alternativet utökas ett enskilt dragspelsobjekt i taget. Om du expanderar ett objekt komprimeras alla andra.
 • Utökade objekt - Det här alternativet definierar de objekt som expanderas som standard när sidan läses in.
  • När Expandering av enstaka objekt är markerat måste en panel vara markerad. Som standard är den första panelen markerad.
  • När Expandering av enstaka objekt är inte markerat, det här alternativet är ett flerval och är valfritt.
 • ID - Med det här alternativet kan du styra den unika identifieraren för komponenten i HTML och i Datalager.
  • Om inget anges genereras ett unikt ID automatiskt åt dig och du hittar det genom att granska den resulterande sidan.
  • Om ett ID anges är det författarens ansvar att se till att det är unikt.
  • Om du ändrar ID:t kan det påverka spårningen av CSS, JS och datalager.

Välj panelpekare

Innehållsförfattaren kan använda Välj panel i komponentens verktygsfält för att ändra till en annan panel för redigering och för att enkelt ändra ordningen på panelerna i dragspelet.

Ikonen Välj panel

När du har valt Välj panel i komponentens verktygsfält visas de konfigurerade dragspelspanelerna som en listruta.

Välj panelpekare

 • Listan ordnas efter panelernas tilldelade ordning och återspeglas i numreringen.
 • Panelens komponenttyp visas först, följt av panelens beskrivning med ett ljusare teckensnitt.
 • Om du trycker eller klickar på en post i listrutan växlar vyn i redigeraren till den panelen.
 • Panelerna kan ordnas om på plats med hjälp av draghandtagen.

Designdialogruta

I designdialogrutan kan mallskaparen definiera de alternativ som är tillgängliga för den som använder dragspelskomponenten och de standardvärden som anges när dragspelskomponenten monteras.

Fliken Egenskaper

Egenskapflik i designdialogrutan

 • Tillåtna rubrikelement - Den här flervalslistrutan definierar dragspelsobjektsrubrikens HTML-element som tillåts markeras av en författare.
 • Standardrubrikelement - Den här listrutan definierar standardobjektsrubrikens HTML-element.

Fliken Tillåtna komponenter

The Tillåtna komponenter -fliken används för att definiera vilka komponenter som innehållsförfattaren kan lägga till som objekt på paneler i dragspelskomponenten.

Fliken Tillåtna komponenter fungerar på samma sätt som fliken med samma namn när definiera policyn och egenskaperna för en layoutbehållare i mallredigeraren.

Fliken Format

Accordion-komponenten stöder AEM Formatsystem.

Adobe-klientdatalager

Accordion-komponenten har stöd för Adobe Client Data Layer.

På denna sida