utrullningskonflikter

Senaste uppdatering: 2023-09-26
 • Skapat för:
 • Admin

Konflikter kan uppstå om nya sidor med samma sidnamn skapas både i den blå grenen och i en beroende Live Copy-gren. Sådana konflikter måste hanteras och lösas vid utrullning.

Konflikthantering

När det finns sidor som är i konflikt (i grenarna utkast och Live Copy) kan du ange hur (eller till och med om) de ska hanteras i MSM.

För att säkerställa att utrullningen inte blockeras kan möjliga definitioner omfatta:

 • Vilken sida (utkast eller Live Copy) som har prioritet vid utrullning
 • Vilka sidor som får nya namn och hur
 • Hur detta påverkar publicerat innehåll

Standardbeteendet för Adobe Experience Manager (AEM) är att publicerat innehåll inte påverkas. Om en sida som skapades manuellt i Live Copy-grenen har publicerats, kommer det innehållet fortfarande att publiceras efter konflikthanteringen och utrullningen.

Förutom standardfunktionerna kan anpassade konflikthanterare läggas till för att implementera olika regler. Detta kan även möjliggöra publiceringsåtgärder som en enskild process.

Exempelscenario

I följande avsnitt visas ett exempel på en ny sida b används, skapas både i ritningen och i förgreningen Live Copy (skapas manuellt), för att illustrera olika metoder för konfliktlösning:

 • skiss: /b

  En mallsida med en underordnad sida, bp-level-1

 • Live Copy: /b

  En sida som skapats manuellt i grenen Live Copy med en underordnad sida, lc-level-1

  • Aktiverat vid publicering som /btillsammans med den underordnade sidan

Före utrullning

Utskrift före utrullning Live Copy Before Rolling Publicera före utrullning
Värde b b b
Kommentar Skapat i en designgren, klar för utrullning Manuellt skapat i Live Copy-grenen Innehåller sidans innehåll b som skapades manuellt i Live Copy-grenen
Värde /bp-level-1 /lc-level-1 /lc-level-1
Kommentar Manuellt skapat i Live Copy-grenen innehåller sidans innehåll child-level-1 som skapades manuellt i Live Copy-grenen

Utrullningshanteraren och konflikthantering

Med utrullningshanteraren kan du aktivera eller inaktivera konflikthantering.

Detta görs med OSGi-konfiguration av Day CQ WCM Rollout Manager. Ange värdet Hantera konflikt med manuellt skapade sidor ( rolloutmgr.conflicthandling.enabled) till true om rullningshanteraren ska hantera konflikter från en sida som skapats i Live Copy med ett namn som finns i ritningen.

AEM har fördefinierat beteende när konflikthantering har inaktiverats.

Konflikthanterare

AEM använder konflikthanterare för att lösa eventuella sidkonflikter som uppstår när innehåll distribueras från en plan till en Live-kopia. Att byta namn på sidor är den vanliga (inte bara) metoden att lösa sådana konflikter. Mer än en konflikthanterare kan vara användbar för att tillåta ett urval av olika beteenden.

AEM tillhandahåller:

 • The standardkonflikthanterare:
  • ResourceNameRolloutConflictHandler
 • Möjligheten att implementera en anpassad hanterare
 • Tjänstens rangordningsmekanism som gör att du kan ange prioriteten för varje enskild hanterare
  • Tjänsten med högst rankning används.

Standardhanterare för konflikter

Standardkonflikthanteraren är ResourceNameRolloutConflictHandler

 • Med den här hanteraren får plantryckssidan företräde.
 • Tjänstrankningen för hanteraren är låg. dvs. under standardvärdet för service.ranking eftersom antagandet är att anpassade hanterare behöver en högre rankning. Rankningen är dock inte den absolut minsta nivån för att garantera flexibilitet vid behov.

Den här konflikthanteraren ger prioritet åt ritningen. Till exempel sidan Live Copy /b flyttas inom Live Copy-grenen till /b_msm_moved.

 • Live Copy: /b

  Flyttas inom Live Copy till /b_msm_moved. Detta fungerar som en säkerhetskopia och säkerställer att inget innehåll går förlorat.

  • lc-level-1 flyttas inte.
 • Blå: /b

  Är utrullad till sidan Live Copy /b.

  • bp-level-1 i till Live Copy.

Efter utrullning

Utskrift efter utrullning Live Copy After Rollout Live Copy After Rollout Publicera efter utrullning
Värde b b b_msm_moved b
Kommentar Innehåller innehållet på ritningssidan b som lanserades Har sidans innehåll b som skapades manuellt i Live Copy-grenen Ingen ändring; innehåller originalsidans innehåll b som skapades manuellt i Live Copy-grenen och nu anropas b_msm_moved
Värde /bp-level-1 /bp-level-1 /lc-level-1 /lc-level-1
Kommentar Ingen ändring Ingen ändring

Anpassade hanterare

Med anpassade konflikthanterare kan du implementera egna regler. Med servicerangordningsmekanismen kan du även definiera hur de interagerar med andra hanterare.

Anpassade konflikthanterare kan:

 • Namnge efter behov.
 • Utvecklas/konfigureras enligt dina krav.
  • Du kan t.ex. utveckla en hanterare så att sidan Live-kopia har prioritet.
 • Den kan konfigureras med OSGi-konfiguration. Särskilt gäller följande:
  • Servicerangordning definierar ordningen som hör till andra konflikthanterare ( service.ranking).
   • Standardvärdet är 0.

Beteende när Konflikthantering är inaktiverat

Om du manuellt inaktivera konflikthantering, AEM utför ingen åtgärd på sidor som är i konflikt. Sidor som inte är i konflikt rullas ut som förväntat.

FÖRSIKTIGHET

När konflikthantering är inaktiverat ger AEM inga indikationer på att konflikter ignoreras. Eftersom detta beteende i sådana fall måste konfigureras explicit antas det vara det önskade beteendet.

I det här fallet har Live Copy företräde. Planeringssidan /b kopieras inte och Live Copy-sidan /b lämnas orörd.

 • Blå: /b

  Den kopieras inte alls, men ignoreras.

 • Live Copy: /b

  Det förblir likadant.

Efter utrullning

Utskrift efter utrullning Live Copy After Rollout Publicera efter utrullning
Värde b b b
Kommentar Ingen ändring; har sidans innehåll b som skapades manuellt i Live Copy-grenen Ingen ändring; innehåller sidans innehåll b som skapades manuellt i Live Copy-grenen
Värde /bp-level-1, /lc-level-1 /lc-level-1
Kommentar Ingen ändring Ingen ändring

Servicerangordning

The OSGi rankning kan användas för att definiera prioriteten för enskilda konflikthanterare.

På denna sida