Underhållsaktiviteter på AEM as a Cloud Service

Senaste uppdatering: 2023-11-28

Underhållsåtgärder är processer som körs enligt ett schema för att optimera databasen. Med AEM as a Cloud Service är behovet av att kunderna konfigurerar driftsegenskaperna för underhållsåtgärder minimalt. Kunderna kan fokusera sina resurser på frågor som rör applikationsnivå och lämna infrastrukturåtgärderna åt Adobe.

Konfigurera underhållsåtgärder

I tidigare versioner av AEM kunde du konfigurera underhållsåtgärder med underhållskortet (Verktyg > Åtgärder > Underhåll). Underhållskortet är inte längre tillgängligt för AEM as a Cloud Service, så konfigurationer bör implementeras för källkontroll och driftsättas med hjälp av Cloud Manager. Adobe hanterar underhållsuppgifter som har inställningar som inte kan konfigureras av kunder (t.ex. Datastore Skräpsamling, Rensa granskningslogg, Rensa version). Andra underhållsuppgifter kan konfigureras av kunder, vilket beskrivs i tabellen nedan.

FÖRSIKTIGHET

Adobe förbehåller sig rätten att åsidosätta en kunds konfigurationsinställningar för underhållsaktiviteter för att minska problem som prestandaförsämringar.

I följande tabell visas underhållsåtgärder som är tillgängliga när AEM as a Cloud Service släpps.

Underhållsaktivitet Vem äger konfigurationen Konfigurera (valfritt)
Skräpsamling för datastaarkiv Adobe Ej tillämpligt - ägs till fullo av Adobe
Rensa version Adobe För befintliga miljöer (de som skapats före 4 februari 2024) är rensning inaktiverat och kommer inte att aktiveras i framtiden såvida inte kunden uttryckligen aktiverar det, då de även kan konfigurera det med anpassade värden.

I nya miljöer (de som skapas från och med den 4 februari 2024) är rensning aktiverat som standard med värdena nedan, och kunderna kan konfigurera med anpassade värden.
 1. Versioner som är äldre än 30 dagar tas bort
 2. De senaste 5 versionerna de senaste 30 dagarna sparas
 3. Oavsett reglerna ovan bevaras den senaste versionen.

 4. Vi rekommenderar att kunder som har lagstadgade krav på att återge webbplatssidor exakt som de såg ut på ett visst datum integreras med specialiserade externa tjänster.
Rensa granskningslogg Adobe För befintliga miljöer (de som skapats före 4 februari 2024) är rensning inaktiverat och kommer inte att aktiveras i framtiden såvida inte kunden uttryckligen aktiverar det, då de även kan konfigurera det med anpassade värden.

I nya miljöer (som skapats från och med 4 februari 2024) är rensning aktiverat som standard under /content databasens nod enligt följande:
 1. Granskningsloggar som är äldre än 3 dagar tas bort för replikeringsgranskning
 2. För DAM-granskning (Assets) tas granskningsloggar som är äldre än 30 dagar bort
 3. Vid sidgranskning tas loggar som är äldre än 3 dagar bort.

 4. Vi rekommenderar att kunder som har lagstadgade krav på att ta fram redigerbara granskningsloggar integreras med specialiserade externa tjänster.
Lucene Binaries Cleanup Adobe Oanvänd och därför inaktiverad av Adobe.
Ad hoc-aktivitetsrensning Kund

Måste göras i git. Åsidosätt den färdiga konfigurationsnoden för underhållsperioden under /libs genom att skapa egenskaper under mappen /apps/settings/granite/operations/maintenance/granite_weekly, granite_daily eller granite_monthly.

Se tabellen i underhållsfönstret nedan för ytterligare konfigurationsinformation. Aktivera underhållsaktiviteten genom att lägga till en annan nod under noden ovan. Ge den ett namn granite_TaskPurgeTask, med attribut sling:resourceType ange till granite/operations/components/maintenance/task och-attribut granite.maintenance.name ange till TaskPurge. Konfigurera OSGI-egenskaperna, se com.adobe.granite.taskmanagement.impl.purge.TaskPurgeMaintenanceTask för listan med egenskaper.

Rensa arbetsflöde Kund

Måste göras i git. Åsidosätt den färdiga konfigurationsnoden för underhållsperioden under /libs genom att skapa egenskaper under mappen /apps/settings/granite/operations/maintenance/granite_weekly, granite_daily eller granite_monthly. Se tabellen i underhållsfönstret nedan för ytterligare konfigurationsinformation.

Aktivera underhållsaktiviteten genom att lägga till en annan nod under noden ovan (namnge den) granite_WorkflowPurgeTask) med lämpliga egenskaper. Konfigurera OSGI-egenskaperna finns i AEM 6.5 Maintenance Task - dokumentation.

Rensa projekt Kund

Måste göras i git. Åsidosätt den färdiga konfigurationsnoden för underhållsperioden under /libs genom att skapa egenskaper under mappen /apps/settings/granite/operations/maintenance/granite_weekly, granite_daily eller granite_monthly. Se tabellen i underhållsfönstret nedan för ytterligare konfigurationsinformation.

Aktivera underhållsaktiviteten genom att lägga till en annan nod under noden ovan (namnge den) granite_ProjectPurgeTask) med lämpliga egenskaper. Se listan över OSGI-egenskaper under"Adobe Projects Purge Configuration".

Konfiguration av underhållsfönster Vem äger konfigurationen Konfigurationstyp Parametrar
Dagligen Kund JCR-noddefinition

windowSchedule=day (det här värdet ska inte ändras)

windowStartTime=HH:MM med som 24-timmarsklocka. Definierar när underhållsaktiviteterna som är kopplade till fönstret Dagligt underhåll ska börja köras.

windowEndTime=HH:MM med som 24-timmarsklocka. Definierar när underhållsaktiviteterna som är kopplade till fönstret Dagligt underhåll ska sluta köras om de inte redan har slutförts.

En underhållsaktivitet kan inte utföras mer än en gång under den här tidsramen.

Vecka Kund JCR-noddefinition

windowSchedule=week (det här värdet ska inte ändras)

windowStartTime=HH:MM med som 24-timmarsklocka. Definierar när underhållsaktiviteterna som är kopplade till veckounderhållet ska börja köras.

windowEndTime=HH:MM med som 24-timmarsklocka. Definierar när underhållsaktiviteterna som är kopplade till veckounderhållet ska sluta köras om de inte redan har slutförts.

En underhållsaktivitet kan inte utföras mer än en gång under den här tidsramen.

windowScheduleWeekdays= Array med två värden från 1-7 (till exempel [5,5]) Det första värdet i arrayen är startdagen när jobbet schemaläggs och det andra värdet är slutdagen då jobbet stoppas. Den exakta tiden för start och slut styrs av windowStartTime respektive windowEndTime.

Månadsvis Kund JCR-noddefinition

windowSchedule=monthly (det här värdet ska inte ändras)

windowStartTime=HH:MM med som 24-timmarsklocka. Definierar när underhållsaktiviteterna som är kopplade till fönstret för månatligt underhåll ska börja köras.

windowEndTime=HH:MM med som 24-timmarsklocka. Definierar när underhållsaktiviteterna som är kopplade till fönstret för månatligt underhåll ska sluta köras om de inte redan har slutförts.

En underhållsaktivitet kan inte utföras mer än en gång under den här tidsramen.

windowScheduleWeekdays=Array med två värden från 1-7 (till exempel [5,5]) Det första värdet i arrayen är startdagen när jobbet schemaläggs och det andra värdet är slutdagen då jobbet stoppas. Den exakta tiden för start och slut styrs av windowStartTime respektive windowEndTime.

windowFirstLastStartDay= 0/1 0 att schemalägga den första veckan i månaden eller 1 att schemalägga den sista veckan i månaden. Om ett värde saknas schemaläggs jobben effektivt på den dag som styrs av windowScheduleWeekdays (varje månad).

Platser:

 • Dagligen - /apps/settings/granite/operations/intenance/granite_day
 • Varje vecka - /apps/settings/granite/operations/intenance/granite_week
 • Månadsvis - /apps/settings/granite/operations/intenance/granite_monthly

Kodexempel:

Kodexempel 1 (dagligen)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jcr:root xmlns:sling="http://sling.apache.org/jcr/sling/1.0"
 xmlns:jcr="http://www.jcp.org/jcr/1.0"
 jcr:primaryType="sling:Folder"
 sling:configCollectionInherit="true"
 sling:configPropertyInherit="true"
 windowSchedule="daily"
 windowStartTime="03:00"
 windowEndTime="05:00"
 />

Kodexempel 2 (varje vecka)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jcr:root xmlns:sling="http://sling.apache.org/jcr/sling/1.0"
  xmlns:jcr="http://www.jcp.org/jcr/1.0"
  jcr:primaryType="sling:Folder"
  sling:configCollectionInherit="true"
  sling:configPropertyInherit="true"
  windowEndTime="15:30"
  windowSchedule="weekly"
  windowScheduleWeekdays="[5,5]"
  windowStartTime="14:30"/>

Kodexempel 3 (månadsvis)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jcr:root xmlns:sling="http://sling.apache.org/jcr/sling/1.0"
  xmlns:jcr="http://www.jcp.org/jcr/1.0"
  jcr:primaryType="sling:Folder"
  sling:configCollectionInherit="true"
  sling:configPropertyInherit="true"
  windowEndTime="15:30"
  windowSchedule="monthly"
  windowFirstLastStartDay=0
  windowScheduleWeekdays="[5,5]"
  windowStartTime="14:30"/>

På denna sida