Adobe Content Package Maven Plugin

Använd pluginen Adobe Content Package Maven för att integrera paketets driftsättnings- och hanteringsuppgifter i dina Maven-projekt.

Distributionen av de konstruerade paketen till AEM utförs av pluginmodulen för innehållspaketet för Adobe och möjliggör automatisering av uppgifter som normalt utförs med AEM Pakethanteraren:

 • Skapa nya paket från filer i filsystemet.
 • Installera och avinstallera paket på AEM.
 • Bygg paket som redan har definierats på AEM.
 • Hämta en lista med paket som är installerade på AEM.
 • Ta bort ett paket från AEM.

I det här dokumentet beskrivs hur du använder Maven för att hantera dessa uppgifter. Men det är också viktigt att förstå hur AEM projekt och deras paket är strukturerade.

OBSERVERA

Paket skapa ägs nu av Apache Jackrabbit FileVault Package Maven plugin.

 • The content-package-maven-plugin stöder inte längre paketering från och med version 1.0.2.
 • I den här artikeln beskrivs distribution av de tillverkade paketen som ska AEM utförs av pluginen för innehållspaketet Maven för Adobe.

Paket och AEM projektstruktur

AEM as a Cloud Service följer de senaste metoderna för pakethantering och projektstruktur som implementerats av den senaste AEM Project Archetype.

TIPS

Mer information finns i AEM projektstruktur artikel i den AEM as a Cloud Service dokumentationen och AEM Project Archetype dokumentation. Båda stöds fullt ut för AEM 6.5.

Hämta innehållspaketet Maven Plugin

Plugin-programmet finns på Maven Central Repository.

Innehållspaket Maven Plugin - mål och parametrar

Om du vill använda plugin-programmet Content Package Maven lägger du till följande plugin-element i build-elementet i din POM-fil:

<plugin>
 <groupId>com.day.jcr.vault</groupId>
 <artifactId>content-package-maven-plugin</artifactId>
 <version>1.0.4</version>
 <configuration>
    <!-- parameters and values common to all goals, as required -->
 </configuration>
</plugin>

Om du vill att Maven ska kunna hämta plugin-programmet använder du profilen i Hämta innehållspaketet Maven Plugin på den här sidan.

Mål för Innehållspaketet Maven Plugin

Mål- och målparametrarna som finns i innehållspaketets plugin-program beskrivs i följande avsnitt. Parametrar som beskrivs i avsnittet Vanliga parametrar kan användas för de flesta målen. Parametrar som gäller för ett mål beskrivs i avsnittet för det målet.

Plugin-prefix

Plugin-prefixet är content-package. Använd det här prefixet för att köra ett mål från kommandoraden, som i följande exempel:

mvn content-package:build

Parameterprefix

Om inget annat anges använder målen och parametrarna vault -prefix, som i följande exempel:

mvn content-package:install -Dvault.targetURL="https://192.168.1.100:4502/crx/packmgr/service.jsp"

Proxies

Mål där proxies används för AEM använder den första giltiga proxykonfigurationen som finns i inställningarna för Maven. Om ingen proxykonfiguration hittas används ingen proxy. Se useProxy -parametern i Gemensamma parametrar -avsnitt.

Gemensamma parametrar

Parametrarna i följande tabell är gemensamma för alla mål utom när de anges i Mål kolumn.

Namn Typ Obligatoriskt Standardvärde Beskrivning Mål
failOnError boolean Nej false Värdet för true gör att bygget misslyckas när ett fel inträffar. Värdet för false gör att bygget ignorerar felet. Alla mål utom package
name String build: Ja, install: Nej, rm: Ja build: Ingen standard, install: Värdet för artifactId Maven-projektets egendom Namnet på paketet som ska användas Alla mål utom ls
password String Ja admin Lösenordet som används för autentisering med AEM Alla mål utom package
serverId String Nej Server-ID som användarnamn och lösenord för autentisering ska hämtas från Alla mål utom package
targetURL String Ja http://localhost:4502/crx/packmgr/service.jsp URL:en för HTTP-tjänstens API för AEM Alla mål utom package
timeout int Nej 5 Anslutningens timeout för kommunikation med pakethanterartjänsten, i sekunder Alla mål utom package
useProxy boolean Nej true Värdet för true gör att Maven använder den första aktiva proxykonfigurationen som hittas för proxybegäranden till Package Manager. Alla mål utom package
userId String Ja admin Användarnamnet som ska autentiseras med AEM Alla mål utom package
verbose boolean Nej false Aktiverar eller inaktiverar utförlig loggning Alla mål utom package

bygga

Skapar ett innehållspaket som redan har definierats på en AEM.

OBSERVERA

Detta mål behöver inte genomföras inom ett Maven-projekt.

Parametrar

Alla parametrar för byggmålet beskrivs i Gemensamma parametrar -avsnitt.

installera

Installerar ett paket i databasen. För att detta mål ska kunna uppnås krävs inget Maven-projekt. Målet är bundet till install Maven byggs livscykel.

Parametrar

Förutom följande parametrar finns beskrivningarna i Gemensamma parametrar -avsnitt.

Namn Typ Obligatoriskt Standardvärde Beskrivning
artifact String Nej Värdet för artifactId Maven-projektets egendom En sträng i formuläret groupId:artifactId:version[:packaging]
artifactId String Nej Ingen ID för den artefakt som ska installeras
groupId String Nej Ingen The groupId av den artefakt som ska installeras
install boolean Nej true Avgör om paketet ska packas upp automatiskt när det överförs
localRepository org.apache.maven.artifact.repository.ArtifactRepository Nej Värdet för localRepository systemvariabel Den lokala Maven-databasen som inte kan konfigureras med plugin-konfigurationen eftersom systemegenskapen alltid används
packageFile java.io.File Nej Den primära artefakten som definieras för projektet Maven Namnet på den paketfil som ska installeras
packaging String Nej zip Den typ av förpackning av artefakten som ska installeras
pomRemoteRepositories java.util.List Ja Värdet för remoteArtifactRepositories egenskap som är definierad för projektet Maven Det här värdet kan inte konfigureras med plugin-konfigurationen och måste anges i projektet.
project org.apache.maven.project.MavenProject Ja Projektet som plugin-programmet är konfigurerat för Maven-projektet som är implicit eftersom projektet innehåller plugin-konfigurationen
repositoryId (POM), repoID (kommandorad) String Nej temp ID för databasen som artefakten hämtas från
repositoryUrl (POM), repoURL (kommandorad) String Nej Ingen URL:en för databasen som artefakten hämtas från
version Sträng Nej Ingen Den version av artefakten som ska installeras

ls

Visar de paket som distribuerats till Pakethanteraren.

Parametrar

Alla parametrar för ls-målet beskrivs i Gemensamma parametrar -avsnitt.

rm

Tar bort ett paket från Pakethanteraren.

Parametrar

Alla parametrar för RM-målet beskrivs i Gemensamma parametrar -avsnitt.

avinstallera

Avinstallerar ett paket. Paketet finns kvar på servern i avinstallerat läge.

Parametrar

Alla parametrar för avinstallationsmålet beskrivs i Gemensamma parametrar -avsnitt.

package

Skapar ett innehållspaket. Standardkonfigurationen för paketmålet omfattar innehållet i katalogen där kompilerade filer sparas. Körningen av paketmålet kräver att kompileringsfasen har slutförts. Paketmålet är bundet till paketfasen av bygglivscykeln för Maven.

Parametrar

Förutom följande parametrar finns mer information i beskrivningen av name -parametern i Gemensamma parametrar -avsnitt.

Namn Typ Obligatoriskt Standardvärde Beskrivning
archive org.apache.maven.archiver.MavenArchiveConfiguration Nej Ingen Den arkivkonfiguration som ska användas
builtContentDirectory java.io.File Ja Värdet på utdatakatalogen för Maven-bygget Katalogen som innehåller innehållet som ska inkluderas i paketet
dependencies java.util.List Nej Ingen
embeddedTarget java.lang.String Nej Ingen
embeddeds java.util.List Nej Ingen
failOnMissingEmbed boolean Ja false Värdet för true gör att bygget misslyckas när en inbäddad artefakt inte hittas i projektberoendena. Värdet för false gör att sådana fel ignoreras.
filterSource java.io.File Nej Ingen Den här parametern definierar en fil som anger källan för arbetsytefiltret. Filtren som anges i konfigurationen och injiceras via inbäddade eller underpaket sammanfogas med filinnehållet.
filters com.day.jcr.vault.maven.pack.impl.DefaultWorkspaceFilter Nej Ingen Den här parametern innehåller filterelement som definierar paketinnehållet. När de körs inkluderas filtren i filter.xml -fil. Se Använda filter nedan.
finalName java.lang.String Ja The finalName definieras i Maven-projektet (byggfasen) Namnet på den genererade paketets ZIP-fil, utan .zip filtillägg
group java.lang.String Ja The groupID definieras i projektet Maven The groupId av det genererade innehållspaketet som är en del av målinstallationssökvägen för innehållspaketet
outputDirectory java.io.File Ja Byggkatalogen som definieras i projektet Maven Den lokala katalog där innehållspaketet sparas
prefix java.lang.String Nej Ingen
project org.apache.maven.project.MavenProject Ja Ingen The Maven project
properties java.util.Map Nej Ingen Dessa parametrar definierar ytterligare egenskaper som du kan ange i properties.xml -fil. Dessa egenskaper kan inte skriva över följande fördefinierade egenskaper: group (använd group parameter att ställa in), name (använd name parameter att ställa in), version (använd version parameter att ställa in), description (anges från projektbeskrivningen), groupId (groupId av projektbeskrivningen för Maven), artifactId (artifactId av projektbeskrivningen för Maven), dependencies (använd dependencies parameter att ställa in), createdBy (värdet på user.name system property), created (aktuell systemtid), requiresRoot (använd requiresRoot parameter att ställa in), packagePath (genereras automatiskt från grupp- och paketnamnet)
requiresRoot boolean Ja false Definierar om paketet kräver en rot. Bli requiresRoot egenskapen för properties.xml -fil.
subPackages java.util.List Nej Ingen
version java.lang.String Ja Versionen som definierats i Maven-projektet Innehållspaketets version
workDirectory java.io.File Ja Den katalog som definieras i Maven-projektet (byggfasen) Katalogen som innehåller innehållet som ska inkluderas i paketet

Använda filter

Använd elementet filters för att definiera paketinnehållet. Filtren läggs till i workspaceFilter -elementet i META-INF/vault/filter.xml paketets fil.

I följande filterexempel visas XML-strukturen som ska användas:

<filter>
  <root>/apps/myapp</root>
  <mode>merge</mode>
    <includes>
       <include>/apps/myapp/install/</include>
       <include>/apps/myapp/components</include>
    </includes>
    <excludes>
       <exclude>/apps/myapp/config/*</exclude>
    </excludes>
</filter>
Importläge

The mode -elementet definierar hur innehåll i databasen påverkas när paketet importeras. Följande värden kan användas:

 • Sammanfoga: Innehåll i paketet som inte redan finns i databasen läggs till. Innehåll som finns både i paketet och i databasen ändras inte. Inget innehåll tas bort från databasen.
 • Ersätt: Innehåll i paketet som inte finns i databasen läggs till i databasen. Innehåll i databasen ersätts med matchande innehåll i paketet. Innehåll tas bort från databasen när den inte finns i paketet.
 • Uppdatering: Innehåll i paketet som inte finns i databasen läggs till i databasen. Innehåll i databasen ersätts med matchande innehåll i paketet.

När filtret inte innehåller mode element, standardvärdet för replace används.

help

Parametrar

Namn Typ Obligatoriskt Standardvärde Beskrivning
detail boolean Nej false Avgör om alla inställningsbara egenskaper ska visas för varje mål
goal String Nej Ingen Parametrarna definierar namnet på målet som hjälpen ska visas för. Om inget värde anges visas hjälpen för alla mål.
indentSize int Nej 2 Antalet blanksteg som ska användas för indrag för varje nivå (måste vara positivt om det är definierat)
lineLength int Nej 80 Den maximala längden för en visningsrad (måste vara positiv om den har definierats)

Inkludera en miniatyrbild eller egenskapsfil i paketet

Ersätt standardpaketkonfigurationsfilerna för att anpassa paketegenskaperna. Ta till exempel med en miniatyrbild för att skilja på paketet i Pakethanteraren.

Källfilerna kan finnas var som helst i filsystemet. I POM-filen definierar du byggresurser som kopierar källfilerna till target/vault-work/META-INF för införande i förpackningen.

Följande POM-kod lägger till filerna i META-INF projektkällans mapp till paketet:

<build>
  <resources>
    <!-- vault META-INF resources (thumbnail and so on) -->
    <resource>
      <directory>${basedir}/src/main/content/META-INF</directory>
      <targetPath>../vault-work/META-INF</targetPath>
    </resource>
  </resources>
</build>

Följande POM-kod lägger bara till en miniatyrbild i paketet. Miniatyrbilden måste ha ett namn thumbnail.pngoch måste finnas i META-INF/vault/definition paketets mapp. I det här exemplet finns källfilen i /src/main/content/META-INF/vault/definition projektmapp:

<build>
  <resources>
    <!-- thumbnail only -->
    <resource>
      <directory>${basedir}/src/main/content/META-INF/vault/definition</directory>
      <targetPath>../vault-work/META-INF/vault/definition</targetPath>
    </resource>
  </resources>
</build>

Använda den AEM projekttypen för att generera AEM projekt

Den senaste AEM Project Archetype implementerar paketstrukturen med bästa praxis för både lokala implementeringar och AMS-implementeringar och rekommenderas för alla AEM projekt.

TIPS

Mer information finns i AEM projektstruktur artikel i den AEM as a Cloud Service dokumentationen och AEM Project Archetype dokumentation. Båda stöds fullt ut för AEM 6.5.

På denna sida