Skapa en adaptiv form (kärnkomponenter)

Med anpassningsbara Forms kan du skapa engagerande, responsiva, dynamiska och anpassningsbara formulär. AEM Forms har en användarvänlig guide för att snabbt skapa Adaptiv Forms. Guiden har en snabb fliknavigering där du enkelt kan välja förkonfigurerade mallar, format, fält och alternativ för att skicka formulär för att skapa ett adaptivt formulär.

Innan du börjar får du lära dig mer om vilken typ av Forms-komponenter du kan använda:

 • Adaptiva Forms Core-komponenter: Dessa är standardiserade komponenter för datainhämtning. Dessa komponenter har anpassningsmöjligheter, kortare utvecklingstid och lägre underhållskostnader för era digitala registreringsupplevelser. En utvecklare kan enkelt anpassa och utforma dessa komponenter. Adobe rekommenderar att man utnyttjar dessa moderna och utbyggbara komponenter för att utveckla Adaptiv Forms.

 • Adaptiva Forms Foundation-komponenter: Dessa är klassiska (gamla) datainhämtningskomponenter. Du kan fortsätta att använda dessa för att redigera dina befintliga grundläggande komponentbaserade adaptiva formulär. Om du skapar nya formulär rekommenderar Adobe att du använder Adaptiva Forms Core-komponenter för att skapa en adaptiv Forms.

Guide för att skapa ett adaptivt formulär

Krav

Du behöver följande för att skapa ett adaptivt formulär:

 • Aktivera adaptiva Forms Core-komponenter för din miljö: När du skapar ett nytt program är de adaptiva Forms Core-komponenterna redan aktiverade för din miljö. Om du har en as a Cloud Service Forms-miljö baserad på Archetype 39 eller tidigare, Aktivera adaptiva Forms Core-komponenter för din miljö. När du aktiverar kärnkomponenterna för din miljö, Adaptiv Forms (kärnkomponent) mall- och arbetsytetemat läggs till i din miljö. Om din AEM SDK-version är äldre än 2023.02.0, se till att du har prerelease flagga aktiverad i din miljö som adaptiva Forms Core Components ingick i förleasingen före version 2023.02.0.

 • En anpassad formulärmall: En mall innehåller en grundläggande struktur och definierar utseendet (layouter och format) för ett adaptivt formulär. Den har förformaterade komponenter som innehåller vissa egenskaper och innehållsstruktur. Här finns också alternativ för att definiera ett tema och en skicka-åtgärd. Temat definierar utseendet, känslan och skickaåtgärden definierar vilken åtgärd som ska vidtas när ett adaptivt formulär skickas in. Du kan till exempel skicka insamlade data till en datakälla. Molntjänsten tillhandahåller en OOTB-mall med namnet blank:

  • The blank -mallar ingår i alla nya as a Cloud Service AEM Forms-program.
  • Du kan installera referenspaketet via Package Manager för att lägga till blank till ditt as a Cloud Service AEM Forms-program.
  • Du kan också skapa en ny adaptiv Forms-mall (kärnkomponenter) från scratch.
 • Ett adaptivt formulärtema: Ett tema innehåller formatinformation för komponenterna och panelerna. Format innehåller egenskaper som bakgrundsfärger, lägesfärger, genomskinlighet, justering och storlek. När du använder ett tema återspeglas det angivna formatet i motsvarande komponenter. The Canvas -mallar ingår i alla nya as a Cloud Service AEM Forms-program.

 • Behörigheter: Lägg till dina användare i forms-users grupp. Medlemmarna i forms-users gruppen har behörighet att skapa ett adaptivt formulär. En detaljerad lista över formulärspecifika användargrupper finns i Grupper och behörigheter.

Skapa en adaptiv form (kärnkomponenter)

 1. Logga in på Experience Manager Forms Författarinstans. Det kan vara en molninstans eller en lokal utvecklingsinstans.

 2. Ange dina uppgifter på inloggningssidan för Experience Manager. När du är inloggad trycker du på Adobe Experience Manager > Forms > Forms & Documents.

 3. Tryck på Create > Adaptive Forms. Guiden öppnas. Välj en mall på fliken Källa:

  Kärnkomponentmall

  När du väljer en mall väljs automatiskt ett tema och en skicka-åtgärd som anges i mallen, och Create knappen är aktiverad. Du kan gå till Style eller Submission för att välja ett annat tema eller skicka-åtgärd. Om den valda mallen inte anger något tema förblir knappen Skapa inaktiverad. Du kan gå till Styles om du vill välja ett tema manuellt.

  OBSERVERA

  Om du inte har det, Adaptiv Forms (kärnkomponent) mallar i din miljö, Aktivera adaptiva Forms Core-komponenter för din miljö. När du aktiverar kärnkomponenterna för din miljö, Adaptiv Forms (kärnkomponent) -mallen läggs till i din miljö.

 4. I Style väljer du ett tema:

  • När den valda mallen anger ett tema väljs temat automatiskt i guiden. Du kan också välja ett annat tema på fliken Format.

  • Om den valda mallen inte anger något tema kan du använda fliken Format för att välja ett tema. The Create knappen aktiveras först när ett tema har valts.

 5. (Valfritt) Välj en datamodell på fliken Data:

  • Formulärdatamodell: A Formulärdatamodell Med kan ni integrera enheter och tjänster från olika datakällor i ett adaptivt formulär. Välj Formulärdatamodell om det adaptiva formulär du skapar inbegriper att hämta och skriva data från och till flera datakällor.

  • JSON-schema: JSON-schema Vår Core-Components-baserade adaptiva form möjliggör smidig integrering med företagets back-end-system genom att ge möjlighet att associera ett JSON-schema, som representerar strukturen för de data som produceras eller konsumeras. Den här kopplingen gör det möjligt för författare att dynamiskt lägga till innehåll i det adaptiva formuläret med elementen i schemat. Elementen i schemat är enkelt tillgängliga på fliken Datamodellsobjekt i innehållsläsaren under redigeringsprocessen, och alla fält läggs automatiskt till i alla nya adaptiva formulär.

  Som standard markeras alla fält i det associerade JSON-schemat automatiskt och konverteras till motsvarande adaptiva formulärkomponenter, vilket effektiviserar redigeringsprocessen. I guiden kan du välja vilka fält som ska inkluderas i det anpassade formuläret med hjälp av kryssrutor.

 6. I Submission väljer du en Skicka-åtgärd:

  • När du väljer en mall markeras åtgärden Skicka som anges i mallen automatiskt. Du kan välja en annan skickaåtgärd på fliken Skicka. The ​ Submission på -fliken visas alla tillgängliga skicka-åtgärder.

  • När den valda mallen inte anger någon skicka-åtgärd kan du använda Submission flik för att välja en skicka-åtgärd

 7. (Valfritt) I dialogrutan Delivery kan du ange ett publicerings- eller avpubliceringsdatum för ett adaptivt formulär.

 8. Tryck på Create. En dialogruta där du kan ange namn, namn och plats för att spara det adaptiva formuläret visas:

  • Title Anger formulärets visningsnamn. Titeln hjälper dig att identifiera formuläret i Experience Manager Forms användargränssnitt.
  • Name: Anger formulärets namn. En nod med det angivna namnet skapas i databasen. När du börjar skriva en titel genereras värdet för namnfältet automatiskt. Du kan ändra det föreslagna värdet. Namnfältet får endast innehålla alfanumeriska tecken, bindestreck och understreck. Alla ogiltiga indata ersätts med ett bindestreck.
  • Path: Anger platsen där det adaptiva formuläret ska sparas. Du kan spara det anpassade formuläret direkt på /content/dam/formsanddocuments eller skapa en mapp som /content/dam/formsanddocuments/adaptiveforms för att spara ett adaptivt formulär. Se till att du skapar mappen innan du använder den i sökvägen. The Path skapas ingen mapp automatiskt.
 9. Tryck på Create. Ett adaptivt formulär skapas och öppnas i den adaptiva Forms-redigeraren. Redigeraren visar det innehåll som är tillgängligt i mallen. Baserat på typen av adaptiv form finns formulärelementen i den associerade JSON-schema eller formulärdatamodell visas i Data Model Objects -fliken i Content Browser i sidlisten. Du kan också dra och släppa dessa element för att skapa ett anpassat formulär.

Nu kan du dra och släppa de adaptiva Forms Core-komponenterna till den adaptiva Forms-behållaren för att utforma och skapa formuläret.

Tillgängliga adaptiva Forms Core-komponenter

Adaptiva Forms Core-komponenter är standardiserade datainhämtningskomponenter. Dessa komponenter har anpassningsmöjligheter, hjälper till att minska utvecklingstiden och sänker underhållskostnaderna för era digitala registreringsupplevelser. Dokumentation för adaptiva Forms Core-komponenter innehåller en detaljerad lista över tillgängliga komponenter tillsammans med detaljerad information om funktionerna för varje komponent. Du kan också besöka https://aemcomponents.dev/ för att se hur de tillgängliga kärnkomponenterna fungerar i praktiken.

Redigera formulärmodellegenskaper för ett adaptivt formulär

 1. Markera det adaptiva formuläret och tryck på Sidinformation > Open Properties. Sidan Formuläregenskaper öppnas.

 2. Gå till Form Model och välj en formulärmodell. Om det adaptiva formuläret inte har någon formulärmodell kan du välja antingen ett JSON-schema eller en formulärdatamodell. Om det adaptiva formuläret däremot redan är baserat på en formulärmodell kan du växla till en annan formulärmodell av samma typ. Om formuläret till exempel använder ett JSON-schema kan du enkelt växla till ett annat JSON-schema, och på samma sätt kan du växla till en annan formulärdatamodell om formuläret använder en formulärdatamodell.

 3. Tryck Save för att spara egenskaperna.

På denna sida