Micro-FrontEnd-målväljare

Senaste uppdatering: 2023-11-18
 • Skapat för:
 • Admin
  User

Micro-Frontend Destination Selector har ett användargränssnitt i programmet som enkelt kan integreras med Experience Manager Assets as a Cloud Service databas. Du kan söka efter eller bläddra till rätt mapp i Experience Manager Assets as a Cloud Service lagra och överföra resurser från ditt program.

Användargränssnittet Micro-FrontEnd är tillgängligt i programupplevelsen med hjälp av paketet Destination Selector. Alla uppdateringar av paketet importeras automatiskt och den senaste distribuerade målväljaren läses in automatiskt i programmet.

Översikt

Målväljaren har många fördelar, till exempel:

 • Enkel integrering med alla Adobe- och andra program med Vanilla JavaScript-bibliotek.
 • Enkelt att underhålla när uppdateringar av målväljarpaketet automatiskt distribueras till målväljaren som är tillgänglig för ditt program. Det finns inga uppdateringar som behövs i programmet för att läsa in de senaste ändringarna.
 • Det är enkelt att anpassa eftersom det finns tillgängliga egenskaper som styr hur målväljaren visas i programmet.
 • Fulltextsökning för att snabbt navigera till mappar för att överföra resurser från ditt program.
 • Möjlighet att skapa mappar, sortera mappar i stigande eller fallande ordning och visa dem i List-, Grid-, Gallery- eller Waterfall-vyn.

Artikelns omfattning är att visa hur du använder målväljaren med en Adobe program under Unified Shell eller när du redan har en imsToken genererad för autentisering. Dessa arbetsflöden kallas icke-SUSI-flöde i den här artikeln.

Utför följande uppgifter för att integrera och använda målväljaren med Experience Manager Assets as a Cloud Service databas:

Integrera målväljaren med Vanilla JS

Du kan integrera alla Adobe eller program som inte är Adobe med Experience Manager Assets som Cloud Service arkivera och välja resurser inifrån programmet.

Integreringen görs genom att importera målväljarpaketet och ansluta till Assets-as a Cloud Service med hjälp av Vanilla JavaScript-biblioteket. Du måste redigera en index.html eller en lämplig fil i programmet till -

 • Definiera autentiseringsinformationen
 • Åtkomst till den as a Cloud Service resurskatalogen
 • Konfigurera visningsegenskaperna för målväljaren

Du kan utföra autentisering utan att definiera några IMS-egenskaper om:

 • Du integrerar en Adobe program på Enhetligt gränssnitt.
 • Du har redan en IMS-token genererad för autentisering.

Förutsättningar

Definiera förutsättningarna i index.html -filen eller en liknande fil i programimplementeringen för att definiera autentiseringsinformationen för att komma åt Experience Manager Assets som Cloud Service databas. Förutsättningarna är följande:

 • imsOrg
 • imsToken
 • apikey

Installation

Målväljaren är tillgänglig via både ESM CDN (till exempel esm.sh/skypning) och UMD version.

I webbläsare som använder UMD-version (rekommenderas):

I webbläsare som använder UMD-version (rekommenderas):

<script src="https://experience.adobe.com/solutions/CQ-assets-selectors/static-assets/resources/assets-selectors.js"></script>

<script>
 const { renderAssetSelector } = PureJSSelectors;
</script>

I webbläsare med import maps support med ESM CDN-version:

<script type="module">
 import { AssetSelector } from 'https://experience.adobe.com/solutions/CQ-assets-selectors/static-assets/resources/@assets/selectors/index.js'
</script>

I Deno/Webpack Module Federation med ESM CDN-version:

import { AssetSelector } from 'https://experience.adobe.com/solutions/CQ-assets-selectors/static-assets/resources/@assets/selectors/index.js'

Markerat mål

Målväljaren tar emot ett återanrop från onItemSelect, onTreeToggleItem, eller onTreeSelectionChange med den markerade katalogen som innehåller objektet (katalog, bild och så vidare).

Schemasyntax

interface SelectedDestination {
 id: string;
 children: SelectedDestination[];
 'repo:repositoryId': string;
 'dc:format': string;
 'repo:assetClass': string;
 'storage:directoryType': string;
 'storage:region': string;
 'repo:name': string;
 'repo:path': string;
 'repo:ancestors': string[];
 'repo:createDate': string;
 'storage:assignee':

 { type: string; id: string; }
 ;
 'repo:assetId': string;
 'aem:published': boolean;
 'repo:createdBy': string;
 'repo:state': string;
 'repo:id': string;
 'repo:modifyDate': string;
 _page:

 { orderBy: string; count: number; };
}

I följande tabell beskrivs några av de viktiga egenskaperna för det valda målet.

Egenskap Typ Förklaring
repo:databaseId string Unik identifierare för databasen där resursen lagras.
repo:id string Unik identifierare för tillgången.
repo:assetClass string Klassificeringen av resursen (till exempel bild eller video, dokument).
repo:name string Namnet på resursen, inklusive filtillägget.
repo:storlek tal Resursens storlek i byte.
repo:sökväg string Platsen för resursen i databasen.
repo:överordnade Array<string> En array med överordnade objekt för resursen i databasen.
repo:läge string Aktuellt läge för resursen i databasen (t.ex. aktiv, borttagen och så vidare).
repo:createdBy string Användaren eller systemet som skapade resursen.
repa:createDate string Datum och tid då tillgången skapades.
repo:modifiedBy string Den användare eller det system som senast ändrade resursen.
repo:modifyDate string Datum och tid då tillgången senast ändrades.
dc:format string Tillgångens format.
sida orderBy: string; count: number; Inkluderar dokumentets sidnummer.

En fullständig lista över egenskaper och detaljerade exempel finns på Exempel på målväljarkod.

Exempel på icke-SUSI-flöde

I det här exemplet visas hur du använder målväljaren med ett icke-SUSI-flöde när du kör en Adobe program under Unified Shell eller när du redan har imsToken genereras för autentisering.

Inkludera målväljarpaketet i koden med script -tagg, som i raderna 6-15 i exemplet nedan. När skriptet har lästs in PureJSSelectors global variabel är tillgänglig för användning. Definiera målväljaren egenskaper som visas i raderna 16-23. The imsOrg och imsToken båda egenskaperna krävs för autentisering i icke-SUSI-flöden. The handleSelection -egenskapen används för att hantera de valda resurserna. Om du vill återge målväljaren anropar du renderDestinationSelector funktionen enligt rad 17. Målväljaren visas i <div> behållarelement, som visas i raderna 21 och 22.

Följ de här stegen kan du använda målväljaren med ett icke-SUSI-flöde i Adobe program.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Destination Selector</title>
  <script src="https://experience.adobe.com/solutions/CQ-assets-selectors/assets/resources/assets-selectors.js"></script>
  <script>
    // get the container element in which we want to render the DestinationSelector component
    const container = document.getElementById('destination-selector-container');
    // imsOrg and imsToken are required for authentication in non-SUSI flow
    const destinationSelectorProps = {
      imsOrg: 'example-ims@AdobeOrg',
      imsToken: "example-imsToken",
      apiKey: "example-apiKey-associated-with-imsOrg",
      handleSelection: (assets: SelectedAssetType[]) => {},
    };
    // Call the `renderDestinationSelector` available in PureJSSelectors globals to render DestinationSelector
    PureJSSelectors.renderDestinationSelector(container, destinationselectorprops);
  </script>
</head>

<body>
  <div id="destination-selector-container" style="height: calc(100vh - 80px); width: calc(100vw - 60px); margin: -20px;">
  </div>
</body>

</html>

Detaljerade exempel finns på Exempel på målväljarkod.

Använd egenskaper för målväljare

Du kan använda egenskaperna för målväljaren för att anpassa hur målväljaren återges. I följande tabell visas de egenskaper som du kan använda för att anpassa och använda målväljaren:

Egenskap Typ Obligatoriskt Standard Beskrivning
imsOrg string Ja IMS-ID (Adobe Identity Management System) som tilldelas vid etablering Adobe Experience Manager som Cloud Service för er organisation. The imsOrg Nyckeln krävs för att verifiera om den organisation du använder är under Adobe IMS eller inte.
imsToken string Nej IMS-innehavartoken används för autentisering. imsToken krävs inte om du använder SUSI-flödet. Det är dock nödvändigt om du använder ett icke-SUSI-flöde.
apiKey string Nej API-nyckel som används för åtkomst till AEM. apiKey krävs inte om du använder SUSI-flödet. Det krävs dock i icke-SUSI-flöden.
rootPath string Nej /content/dam/ Mappsökväg som målväljaren visar dina resurser från. rootPath kan också användas i form av inkapsling. Med följande sökväg /content/dam/marketing/subfolder/kan du inte bläddra igenom någon överordnad mapp med målväljaren, utan bara visa de underordnade mapparna.
hasMore boolesk Nej När programmet har mer innehåll att visa kan du använda den här egenskapen för att lägga till en inläsare som läser in innehållet för att göra det synligt i programmet. Det är en indikator som anger att inläsning av innehåll pågår.
orgName boolesk Nej Det är namnet på organisationen (troligtvis orgID) som är associerad med AEM
initRepoID string Nej Det är sökvägen till resurskatalogen som du vill använda i en inledande standardvy
onCreateFolder string Nej The onCreateFolder -egenskapen gör att du kan lägga till en ikon som lägger till en ny mapp i programmet.
onConfirm string Nej Det är ett återanrop när du trycker på bekräftelseknappen.
confirmDisabled string Nej Den här egenskapen styr omkopplaren av bekräftelseknappen.
viewType string Nej The viewType -egenskapen används för att ange de vyer som du använder för att visa resurser.
viewTypeOptions string Nej Den här egenskapen är relaterad till viewType -egenskap. du kan ange en eller flera vyer för att visa resurser. Tillgängliga viewTypeOptions är: listvy, stödrastervy, gallerivy, vattenfallsvy och trädvy.
itemNameFormatter string Nej Med den här egenskapen kan du formatera objektnamnet
i18nSymbols Object<{ id?: string, defaultMessage?: string, description?: string}> Nej Om OTB-översättningarna inte är tillräckliga för ditt programs behov kan du visa ett gränssnitt genom vilket du kan skicka dina egna anpassade lokaliserade värden via i18nSymbols prop. Om du skickar ett värde genom det här gränssnittet åsidosätts standardöversättningarna och i stället används dina egna. Om du vill utföra åsidosättningen måste du skicka en giltig Meddelandebeskrivning objekt till nyckeln för i18nSymbols som du vill åsidosätta.
inlineAlertSetup string Nej Det lägger till ett varningsmeddelande som du vill skicka i programmet. Du kan till exempel lägga till ett varningsmeddelande om att du inte har behörighet att komma åt den här mappen.
intl Objekt Nej Målväljaren innehåller standardöversättningar, OOTB. Du kan välja översättningsspråk genom att ange en giltig språksträng via intl.locale prop. Till exempel: intl={{ locale: "es-es" }}

De språksträngar som stöds följer ISO 639 - Koder för representation av namn på språkstandarder.

Lista över språk som stöds: engelska - en-us (standard) spanska - es-es’ German - de-de’ French - fr-fr’ Italian - it-it’ Japanese - ja-jp’ Korean - ko-kr’ Portuguese - pt-br’ Chinese (Traditional) - zh-cn’ Chinese (Taiwan) - zh-tw

Exempel på hur du använder egenskaper för målväljare

Du kan definiera målväljaren egenskaper i index.html -fil för att anpassa hur målväljaren visas i programmet.

Exempel 1: Skapa en mapp i målväljaren

Med målväljaren kan du skapa en mapp för att överföra, flytta eller kopiera resurser på en viss plats.

create-folder-destination-selector

Exempel 2: Ange vytyp för målväljare

Målväljaren visar en stor mängd resurser i fyra olika vyer, bland annat listvyn, stödrastervyn, gallerivyn och vattenfallsvyn. Om du vill ange standardvytyp kan du använda viewType -egenskap. The viewTypeOptions -egenskapen används tillsammans med viewType egenskapen för att ange andra vytyper så att andra alternativ för visningstyp kan visas i en listruta. Ett argument kan användas om du bara vill att ett alternativ ska visas.

viewtype-destination-selector

Exempel 3: Initiera sökvägen till resursmappen

Använd path för att definiera mappnamnet som visas automatiskt när målväljaren återges.

initialize-folder-path

Använda målväljaren

När målväljaren har konfigurerats och du autentiserats för att använda målväljaren tillsammans med Adobe Experience Manager som Cloud Service kan du välja resurser eller utföra olika åtgärder för att söka efter dina resurser i databasen.

using-destination-selector

Med målväljaren kan du utföra fullständig textsökning av resurser i den valda databasen. Om du till exempel skriver nyckelordet wave i sökfältet, alla resurser som har wave nyckelord som nämns i någon av metadataegenskaperna visas.

Sortering

Du kan sortera resurser i målväljaren efter namn, dimension eller storlek för en resurs. Du kan också sortera resurserna i stigande eller fallande ordning.

Resurslagringsplats

Med målväljaren kan du även visa valfria databasdata i AEM. Du kan använda repositoryID för att initiera sökvägen till målmappen som du vill visa vid den första instansen av målväljaren.

Lägg till suffix eller prefix

Det är ett exempel på optionsFormSetup -egenskap. Du kan använda den här för att bekräfta markeringen, den skickas till onConfirm -händelse.

Skapa en mapp

Du kan skapa en mapp i målmappen för Adobe Experience Manager som Cloud Service.

Typer av vy

Med målväljaren kan du visa resursen i fyra olika vyer:

 • listvy List View: I listvyn visas rullningsbara filer och mappar i en enda kolumn.
 • stödrastervy Grid View: Stödrastervyn visar rullningsbara filer och mappar i ett rutnät med rader och kolumner.
 • gallerivy Gallery View: I gallerivyn visas filer eller mappar i en centrerad vågrät lista.
 • vattenfallsvy Waterfall View: I vattenfallsvyn visas filer eller mappar i form av en Bridge.

Info

Med informations- eller informationsikonen kan du visa metadata för den valda resursen. Den innehåller olika detaljer som dimensioner, storlek, beskrivning, sökväg, ändringsdatum och skapad den. Metadatainformationen tillhandahålls när du överför eller kopierar eller skapar en resurs.

Välj mapp

Med knappen Välj mapp kan du välja resurser för olika åtgärder som är kopplade till egenskaper i målväljaren.

På denna sida