Markdown

Senaste uppdatering: 2023-11-18
  • Skapat för:
  • User

När du är redigeringanvänder innehållsfragmentredigeraren markering så att du enkelt kan skriva headless-innehåll:

OBSERVERA

Innehållsfragment är en webbplatsfunktion, men lagras som Resurser.

Det finns två redigerare för att skapa innehållsfragment. I det här avsnittet beskrivs den ursprungliga redigeraren, som du i första hand kommer åt från Resurser konsol. Se dokumentationen för Sites, Content Fragments - Authoring, om du vill ha information om den nya redigeraren (finns huvudsakligen i Innehållsfragment konsol).

Markeringsredigerare

Du kan definiera:

Rubriknotation

Om du vill skapa en rubrik genom att placera en hash-tagg (#) framför rubriken. En hash-tagg (#) används för en H1, två hash-taggar (#) för en H2 och så vidare. Du kan använda upp till 6 hash-taggar. Till exempel:

## This is an H2

### This is an H3

###### This is a H6

Du kan också skapa en H1 genom att stryka under texten med lika stora tecken och skapa en H2 genom att stryka under texten med minustecken. Till exempel:

This is an H1

=============

This is an H2

-------------

Stycken och radbrytningar

Ett stycke är en eller flera på varandra följande textrader, avgränsade med en eller flera tomma rader. En tom rad är en rad som bara innehåller blanksteg eller tabbar. Normala stycken får inte dras in med blanksteg eller tabbar.

En radbrytning skapas genom att en rad avslutas med två eller flera blanksteg och sedan returneras.

Du kan skapa textbundna länkar och referenslänkar.

I båda formaten avgränsas länktexten av hakparenteser [].

Detta är exempel på textbundna länkar:

This is [an example](https://example.com/ "Title") inline link.

This is [an example of an email link](emailto:myaddress@mydomain.info)

[This link](https://example.net/) has no title attribute.

En referenslänk har följande syntax:

Hey you should [checkout][0] this [cool thing][wiki] that I [made][].

[0]: https://www.google.ca

[wiki]: https://www.wikipedia.org

[made]: https://www.stackoverflow.com

Bilder

Syntaxen för bilder liknar länkarna. Du kan skapa textbundna och refererade bilder.

En textbunden bild har till exempel följande syntax:

![Alt text](/path/to/img.jpg)

![Alt text](/path/to/img.jpg "Optional title")

Syntaxen innehåller:

  • Ett utropstecken: !;
  • följt av en uppsättning hakparenteser som innehåller alt-attributtexten för bilden,
  • följt av en uppsättning parenteser, som innehåller URL:en eller sökvägen till bilden och ett valfritt rubrikattribut inom dubbla eller enkla citattecken.

En bild i referensstil har följande syntax:

![Alt text][id]

Där "id" är namnet på en definierad bildreferens. Bildreferenser definieras med samma syntax som länkreferenser:

[id]: url/to/image "Optional title attribute"

Blockcitat

Du kan citera text genom att lägga till symbolen > före texten. Till exempel:

>This is block quotes

>asdhfjlkasdhlf

>asdfahsdlfasdfj

Du kan ha kapslade blockcitattecken. Till exempel:

> This is the first level of quoting.

>

>> This is nested blockquote.

>

> Back to the first level.

Listor

Du kan skapa både sorterade och osorterade listor.

Om du vill skapa en osorterad lista använder du symbolen ast; före objekten i listan. Till exempel:

* item in list

* item in list

* item in list

Om du vill skapa en ordnad lista lägger du till siffrorna, följt av en punkt, före varje objekt i listan. Till exempel:

1. First item in list.

2. Second item in list.

3. Third item in list.

Betoning

Du kan lägga till kursiv stil eller fetstil i texten.

Så här lägger du till kursiv stil:

*single asterisks*

_single underscores_

Keyboard shortcut: Ctrl-I (Cmd-I)

Du kan fet text enligt följande:

**double asterisks**

__double underscores__

Keyboard shortcut: Ctrl-B (Cmd-B)

Om du vill ange ett kodomfång omsluter du det med citattecken (`). Till skillnad från ett förformaterat kodblock anger ett kodintervall koden i ett normalt stycke.

Till exempel:

Use the `printf()` function.

Kodblock

Kodblock används vanligtvis för att illustrera källkod. Du kan skapa kodblock genom att dra in koden med en tabb eller med minst fyra mellanslag. Till exempel:

This is a normal paragraph.

This is a code block.

Omvända snedstreck

Du kan använda omvänt snedstreck för att generera litterala tecken som har en speciell betydelse för formateringssyntaxen. Om du till exempel vill omge ett ord med literala asterisker (i stället för en HTML-tagg) kan du använda omvända snedstreck före asteriskerna, enligt följande:

\\*literal asterisks\\*

Omvända snedstreck är tillgängliga för följande tecken:

\ backslash

` backtick

* asterisk

_ underscore

{} curly braces

[] square brackets

() parentheses

# hash mark

+ plus sign

- minus sign (hyphen)

. dot

På denna sida