Checklistor

I följande checklista markeras några av de viktigaste problemen - läs de andra avsnitten om testning för att få fullständig information.

Kontrollera Svar Åtgärd Ägare Förfaller
Har en tydlig och regelbunden rapporteringsmekanism inrättats?
Deltar nyckelaktörer (från testgruppen) i statusmötena?
Är provningsuppgifterna tydligt definierade (särskilt för kunden)?
Har kunden den erfarenhet som krävs för att uppfylla sina teståtaganden?
Har alla verktyg (testning och spårning) markerats?
Har ovanstående verktyg installerats och användarna (främst projektteamet) utbildats efter behov?
Har en tydlig och heltäckande testplan formulerats?
Har testplanen granskats av de berörda parterna?
Har godkännandetesterna tydligt definierats?
Har godkännandetesterna officiellt godkänts av alla parter?
OBSERVERA

Du kan även se Hantera projekt - checklista för bästa praxis för ytterligare checklistor för hela projektet.

På denna sida