Komma igång med SPA i AEM - Reagera

Single page applications (SPA) can offer compelling experiences for website users. Utvecklare vill kunna skapa webbplatser med SPA ramverk och författare vill smidigt redigera innehåll i AEM för en webbplats som byggts med SPA ramverk.

SPA innehåller en omfattande lösning för SPA inom AEM. I den här artikeln presenteras en förenklad SPA om React-ramverket, som förklarar hur det sätts ihop så att du snabbt kan komma igång med din egen SPA.

OBSERVERA

Artikeln bygger på React Framework. Motsvarande dokument för vinkelramverket finns i Komma igång med SPA i AEM - Vinkel.

OBSERVERA

SPA Editor är den rekommenderade lösningen för projekt som kräver SPA ramverksbaserad återgivning på klientsidan (t.ex. Reaktion eller Vinkel).

Introduktion

I den här artikeln sammanfattas grundläggande funktioner för en enkel SPA och det minimum du behöver känna till för att få igång ditt arbete.

Mer information om hur SPA fungerar i AEM finns i följande dokument:

OBSERVERA

För att kunna skapa innehåll i en SPA måste innehållet lagras i AEM och kunna visas av innehållsmodellen.

En SPA som utvecklats utanför AEM blir inte författande om den inte respekterar innehållsmodellkontraktet.

Det här dokumentet kommer att gå igenom strukturen i en förenklad SPA som skapats med React-ramverket och illustrera hur det fungerar så att du kan tillämpa den här förståelsen på din egen SPA.

Beroenden, konfiguration och byggnad

Förutom det förväntade React-beroendet kan SPA utnyttja ytterligare bibliotek för att göra det enklare att skapa SPA.

Beroenden

Filen package.json definierar kraven för det övergripande SPA. Här listas de minsta AEM beroendena för en fungerande SPA.

 "dependencies": {
  "@adobe/aem-react-editable-components": "~1.0.4",
  "@adobe/aem-spa-component-mapping": "~1.0.5",
  "@adobe/aem-spa-page-model-manager": "~1.0.3"
 }

Eftersom det här exemplet baseras på React-ramverket finns det två React-specifika beroenden som är obligatoriska i package.json-filen:

react
 react-dom

aem-clientlib-generator används för att skapa klientbibliotek automatiskt som en del av byggprocessen.

"aem-clientlib-generator": "^1.4.1",

Mer information om den finns på GitHub här.

FÖRSIKTIGHET

Den lägsta versionen av aem-clientlib-generator som krävs är 1.4.1.

aem-clientlib-generator är konfigurerat i clientlib.config.js-filen enligt följande.

module.exports = {
  // default working directory (can be changed per 'cwd' in every asset option)
  context: __dirname,

  // path to the clientlib root folder (output)
  clientLibRoot: "./../content/jcr_root/apps/my-react-app/clientlibs",

  libs: {
    name: "my-react-app",
    allowProxy: true,
    categories: ["my-react-app"],
    embed: ["my-react-app.responsivegrid"],
    jsProcessor: ["min:gcc"],
    serializationFormat: "xml",
    assets: {
      js: [
        "dist/**/*.js"
      ],
      css: [
        "dist/**/*.css"
      ]
    }
  }
};

Skapar

Att bygga appen utnyttjar Webpack för implementering utöver aem-clientlib-generator för att automatiskt skapa klientbibliotek. Därför påminner kommandot build om:

"build": "webpack && clientlib --verbose"

När paketet har skapats kan det överföras till en AEM.

AEM Project Archetype

Alla AEM ska utnyttja den AEM projekttypen som stöder SPA projekt med React eller Angular och använder SPA SDK.

Programstruktur

Om du tar med beroenden och bygger din app enligt beskrivningen ovan får du ett fungerande SPA som du kan överföra till din AEM.

I nästa avsnitt av det här dokumentet får du information om hur en SPA i AEM är strukturerad, vilka filer som är viktiga för programmet och hur de fungerar tillsammans.

En förenklad bildkomponent används som exempel, men alla komponenter i programmet är baserade på samma koncept.

index.js

Startpunkten i SPA är förstås den index.js-fil som visas här förenklad för att fokusera på det viktiga innehållet.

import ReactDOM from 'react-dom';
import App from './App';
import { ModelManager, Constants } from "@adobe/aem-spa-page-model-manager";

...

ModelManager.initialize().then((pageModel) => {
ReactDOM.render(
  <App cqChildren={pageModel[Constants.CHILDREN_PROP]} cqItems={pageModel[Constants.ITEMS_PROP]} cqItemsOrder={pageModel[Constants.ITEMS_ORDER_PROP]} cqPath={ModelManager.rootPath} locationPathname={ window.location.pathname }/>
, document.getElementById('page'));

});

Huvudfunktionen i index.js är att använda funktionen ReactDOM.render för att avgöra var i DOM som programmet ska injiceras.

Det här är en standardanvändning av den här funktionen, som inte är unik för det här exempelprogrammet.

Statisk instansiering

När komponenten instansieras statiskt med komponentmallen (t.ex. JSX), måste värdet skickas från modellen till komponentens egenskaper.

App.js

Genom att återge programmet anropar index.js App.js, som visas här i en förenklad version för att fokusera på det viktiga innehållet.

import {Page, withModel } from '@adobe/aem-react-editable-components';

...

class App extends Page {
...
}

export default withModel(App);

App.js används främst för att kapsla in rotkomponenterna som appen består av. Startpunkten för alla program är sidan.

Page.js

Genom att återge sidan anropar App.js Page.js som listas här i en förenklad version.

import {Page, MapTo, withComponentMappingContext } from "@adobe/aem-react-editable-components";

...

class AppPage extends Page {
...
}

MapTo('my-react-app/components/structure/page')(withComponentMappingContext(AppPage));

I det här exemplet utökar klassen AppPage Page, som innehåller de interna innehållsmetoderna som sedan kan användas.

Med Page importeras JSON-representationen av sidmodellen och innehållet bearbetas för att kapsla in/dekorera varje element på sidan. Mer information om Page finns i dokumentet SPA Blueprint.

Image.js

När sidan återges kan komponenter som Image.js som visas här återges.

import React, {Component} from 'react';
import {MapTo} from '@adobe/aem-react-editable-components';

require('./Image.css');

const ImageEditConfig = {

  emptyLabel: 'Image',

  isEmpty: function() {
    return !this.props || !this.props.src || this.props.src.trim().length < 1;
  }
};

class Image extends Component {

  render() {
    return (<img src={this.props.src}>);
  }
}

MapTo('my-react-app/components/content/image')(Image, ImageEditConfig);

Det centrala SPA i AEM är att mappa SPA komponenter till AEM och uppdatera komponenten när innehållet ändras (och vice versa). I dokumentet SPA Editor Overview finns en sammanfattning av den här kommunikationsmodellen.

MapTo('my-react-app/components/content/image')(Image, ImageEditConfig);

Metoden MapTo mappar SPA till AEM. Det stöder användningen av en enda sträng eller en array med strängar.

ImageEditConfig är ett konfigurationsobjekt som bidrar till att aktivera en komponents redigeringsfunktioner genom att tillhandahålla de metadata som behövs för att redigeraren ska kunna generera platshållare

Om det inte finns något innehåll visas etiketter som platshållare för det tomma innehållet.

Egenskaper som skickas dynamiskt

Data som kommer från modellen skickas dynamiskt som egenskaper för komponenten.

Exporterar redigerbart innehåll

Du kan exportera en komponent och göra den redigerbar.

import React, { Component } from 'react';
import { MapTo } from '@adobe/aem-react-editable-components';

...

const EditConfig = {...}

class PageClass extends Component {...};

...

export default MapTo('my-react-app/react/components/structure/page')(PageClass, EditConfig);

Funktionen MapTo returnerar Component som är resultatet av en komposition som utökar den angivna PageClass med klassnamnen och attributen som aktiverar redigeringen. Den här komponenten kan exporteras för att senare instansieras i koden för programmet.

När den exporteras med funktionerna MapTo eller withModel kapslas komponenten Page in med en ModelProvider-komponent som ger standardkomponenter tillgång till den senaste versionen av sidmodellen eller en exakt plats i den sidmodellen.

Mer information finns i SPAutkast.

OBSERVERA

Som standard tar du emot hela komponentmodellen när du använder funktionen withModel.

Dela information mellan SPA

Det är regelbundet nödvändigt att komponenter i ett ensidigt program delar information. Det finns flera rekommenderade sätt att göra detta, som anges nedan i ökande komplexitetsordning.

 • Alternativ 1: Centralisera logiken och sända till nödvändiga komponenter, till exempel med React Context.
 • Alternativ 2: Dela komponentlägen med hjälp av ett tillståndsbibliotek som Redux.
 • Alternativ 3: Utnyttja objekthierarkin genom att anpassa och utöka behållarkomponenten.

Nästa steg

En steg-för-steg-guide till hur du skapar egna SPA finns i Komma igång med AEM SPA Editor - WKND Events Tutorial.

Mer information om hur du organiserar dig för att utveckla SPA för AEM finns i artikeln Utveckla SPA för AEM.

Mer information om mappning av dynamisk modell till komponent och hur den fungerar i SPA i AEM finns i artikeln Dynamisk mappning av modell till komponent för SPA.

Om du vill implementera SPA i AEM för ett annat ramverk än React eller Angular, eller bara vill ta en djupdykning i hur SPA SDK för AEM fungerar, se artikeln SPA Blueprint.

På denna sida