Så här programmässigt kommer du åt AEM JCR

Du kan programmässigt ändra noder och egenskaper som finns i Adobe CQ-databasen, som är en del av Adobe Marketing Cloud. Om du vill komma åt CQ-databasen använder du JCR-API:t (Java Content Repository). Du kan använda Java JCR API för att skapa, ersätta, uppdatera och ta bort (CRUD) åtgärder för innehåll som finns i Adobe CQ-databasen. Mer information om Java JCR API finns i https://jackrabbit.apache.org/jcr/jcr-api.html.

OBSERVERA

Den här utvecklingsartikeln ändrar Adobe CQ JCR från ett externt Java-program. Du kan däremot ändra JCR-inställningen inifrån ett OSGi-paket med JCR API. Mer information finns i Bevara CQ-data i Java Content Repository.

OBSERVERA

Om du vill använda JCR-API:t lägger du till jackrabbit-standalone-2.4.0.jar till Java-programmets klassökväg. Du kan hämta JAR-filen från Java JCR API-webbsidan på https://jackrabbit.apache.org/jcr/jcr-api.html.

OBSERVERA

Mer information om hur du skickar frågor till Adobe CQ JCR med JCR-fråge-API:t finns i Fråga Adobe Experience Manager-data med JCR API.

Skapa en databasinstans

Även om det finns olika sätt att ansluta till en databas och upprätta en anslutning använder den här utvecklingsartikeln en statisk metod som tillhör org.apache.jackrabbit.commons.JcrUtils klassen. Namnet på metoden är getRepository. Den här metoden tar en strängparameter som representerar URL:en för Adobe CQ-servern. Till exempel http://localhost:4503/crx/server.

The getRepositoryreturnerar en Repository-instans, vilket visas i följande kodexempel.

//Create a connection to the AEM JCR repository running on local host
Repository repository = JcrUtils.getRepository("http://localhost:4503/crx/server");

Skapa en sessionsinstans

The Repository-instansen representerar CRX-databasen. Du använder Repository-instans för att upprätta en session med databasen. Om du vill skapa en session anropar du Repositoryinstansens loginmetod och skicka en javax.jcr.SimpleCredentials -objekt. The loginreturnerar en javax.jcr.Session -instans.

Du skapar en SimpleCredentialsgenom att använda dess konstruktor och skicka följande strängvärden:

 • Användarnamn;
 • Motsvarande lösenord

När du skickar den andra parametern anropar du String-objektets toCharArray-metod. Följande kod visar hur du anropar loginmetod som returnerar en javax.jcr.Sessioninstance.

//Create a Session instance
javax.jcr.Session session = repository.login( new SimpleCredentials("admin", "admin".toCharArray()));

Skapa en nodinstans

Använd en Sessioninstans för att skapa en javax.jcr.Node -instans. A Node-instans gör att du kan utföra nodåtgärder. Du kan till exempel skapa en ny nod. Om du vill skapa en nod som representerar rotnoden anropar du Sessioninstans getRootNode -metoden, vilket visas på följande kodrad.

//Create a Node
Node root = session.getRootNode();

När du har skapat en Nodekan du till exempel utföra åtgärder som att skapa en annan nod och lägga till ett värde till den. I följande kod skapas två noder och ett värde läggs till i den andra noden.

// Store content
Node day = adobe.addNode("day");
day.setProperty("message", "Adobe CQ is part of the Adobe Digital Marketing Suite!");

Hämta nodvärden

Om du vill hämta en nod och dess värde anropar du Nodeinstansens getNodeoch skicka ett strängvärde som representerar den fullständigt kvalificerade sökvägen till noden. Tänk på nodstrukturen som skapades i föregående kodexempel. Om du vill hämta dagnoden anger du adobe/day enligt följande kod:

// Retrieve content
Node node = root.getNode("adobe/day");
System.out.println(node.getPath());
System.out.println(node.getProperty("message").getString());

Skapa noder i Adobe CQ Repository

Följande Java-kodexempel representerar en Java-klass som ansluter till Adobe CQ, skapar en Sessionoch lägger till nya noder. En nod tilldelas ett datavärde och sedan skrivs nodens värde och sökväg ut till konsolen. När du är klar med sessionen måste du logga ut.

/*
 * This Java Quick Start uses the jackrabbit-standalone-2.4.0.jar
 * file. See the previous section for the location of this JAR file
 */

import javax.jcr.Repository;
import javax.jcr.Session;
import javax.jcr.SimpleCredentials;
import javax.jcr.Node;

import org.apache.jackrabbit.commons.JcrUtils;
import org.apache.jackrabbit.core.TransientRepository;

public class GetRepository {

public static void main(String[] args) throws Exception {

try {

  //Create a connection to the CQ repository running on local host
  Repository repository = JcrUtils.getRepository("http://localhost:4503/crx/server");

  //Create a Session
  javax.jcr.Session session = repository.login( new SimpleCredentials("admin", "admin".toCharArray()));

 //Create a node that represents the root node
 Node root = session.getRootNode();

 // Store content
 Node adobe = root.addNode("adobe");
 Node day = adobe.addNode("day");
 day.setProperty("message", "Adobe CQ is part of the Adobe Digital Marketing Suite!");

 // Retrieve content
 Node node = root.getNode("adobe/day");
 System.out.println(node.getPath());
 System.out.println(node.getProperty("message").getString());

 // Save the session changes and log out
 session.save();
 session.logout();
 }
 catch(Exception e){
 e.printStackTrace();
 }
 }
}

När du har kört det fullständiga kodexemplet och skapat noderna kan du visa de nya noderna i CRXDE Lite, vilket visas på följande bild.

chlimage_1-68

På denna sida