Utveckla med CRXDE Lite

I det här avsnittet beskrivs hur du utvecklar AEM med CRXDE Lite.

Mer information om olika utvecklingsmiljöer finns i översiktsdokumentationen.

CRXDE Lite är inbäddat i AEM och gör att du kan utföra standardutvecklingsuppgifter i webbläsaren. Med CRXDE Lite kan du skapa ett projekt, skapa och redigera filer (som .jsp och .java), mappar, mallar, komponenter, dialogrutor, noder, egenskaper och paket när du loggar.
CRXDE Lite rekommenderas när du inte har direktåtkomst till AEM, när du utvecklar ett program genom att utöka eller ändra körklara komponenter och Java-paket eller när du inte behöver en dedikerad felsökare, kodkomplettering och syntaxmarkering.

OBSERVERA

Från och med AEM 6.5.5.0 är anonym tillgång för CRXDE Lite inte längre möjlig.
Användarna dirigeras om till inloggningsskärmen.

OBSERVERA

Det rekommenderas att du använder AEM Developer Tools for Eclipse och Tillägget AEM HTML-parenteser under projektutvecklingen.

Komma igång med CRXDE Lite

Så här kommer du igång med CRXDE Lite:

 1. Installera AEM.

 2. I webbläsaren anger du https://<host>:<port>/crx/de. Som standard är det https://localhost:4502/crx/de.

 3. Ange användarnamn och lösenord. Som standard är det admin och admin.

 4. Klicka OK.

Användargränssnittet CRXDE Lite ser ut så här i webbläsaren:

chlimage_1-18

Nu kan du använda CRXDE Lite för att utveckla programmet.

Översikt över användargränssnittet

CRXDE Lite har följande funktioner:

Övre växlingsfält Växla snabbt mellan CRXDE Lite, Pakethanteraren och Paketresurs.
Widgeten Nodbana

Visar sökvägen till den markerade noden.

Du kan också använda den för att hoppa till en nod, ange sökvägen manuellt eller klistra in den någon annanstans och trycka på Retur.

Det finns även stöd för att söka efter noder med ett specifikt nodnamn. Ange namnet på noden som du vill söka efter och vänta (eller tryck på söksymbolen till höger). Du kan försöka att ange t.ex. strängen oak i widgeten för att se hur den fungerar. Om en viss nod eller noder läses in i utforskarrutan visas listan och du kan välja sökvägen och klicka på Retur för att navigera till den. Observera att det bara fungerar för de noder som för närvarande är inlästa i CRXDE-klientprogrammet i webbläsaren. Om du vill söka i hela databasen använder du Verktyg och sedan Fråga.

Utforskarfönster

Visar ett träd med alla noder i databasen.

Klicka på en nod för att visa dess egenskaper i Egenskaper -fliken. När du har klickat på en nod kan du välja en åtgärd i verktygsfältet. Klicka på noden igen för att byta namn på den.

Trädnavigeringsfilter (binokulär ikon): Med kan du filtrera noderna i databasen som namnet innehåller indatatexten för. Det gäller endast noder som har lästs in lokalt.

Redigeringsruta

Startsida tab: Med kan du söka efter innehåll och/eller dokumentation och få tillgång till utvecklarresurser (dokumentation, utvecklarblogg, kunskapsbas) och support (Adobe hemsida och supportcenter).

Dubbelklicka på en fil i Utforskaren ruta för att visa dess innehåll, som till exempel en .jsp- eller .java-fil. Du kan sedan ändra den och spara ändringarna.

När en fil har redigerats i Redigera finns följande verktyg i verktygsfältet:

- Visa i träd: visar filen i databasträdet.
- Sök/ersätt ...: sök och ersätt.

Dubbelklicka på statusraden i Redigera öppnas Gå till rad så att du kan ange ett visst radnummer att gå till.
Fliken Egenskaper
Visar egenskaperna för den nod som du har valt. Du kan lägga till nya eller ta bort befintliga egenskaper.
Fliken Åtkomstkontroll

Visa behörigheter baserat på aktuell sökväg, databasnivå eller säkerhetsobjekt.

Behörigheterna delas upp i

- Tillämplig åtkomstkontrollprincip: De profiler som kan tillämpas på den aktuella markeringen.

- Principer för lokal åtkomstkontroll: De aktuella principer som tillämpas lokalt på den aktuella markeringen.

- Effektiva åtkomstkontrollprinciper: De aktuella principer som används för den aktuella markeringen kan anges lokalt eller ärvs från överordnade noder.

Obs! För att kunna se åtkomstkontrollsinformationen alls måste användaren som är inloggad på CRXDE Lite ha behörighet att läsa åtkomstkontrollposter. Den anonyma användaren kan inte se den här informationen som standard - logga in som, t.ex., administratör för att se informationen.

Fliken Replikering

Visa den aktuella nodens replikeringsstatus. Du kan replikera och replikera borttagningen av den aktuella noden.

Fliken Konsol

Serverloggar:

Visar loggmeddelanden. Du kan konfigurera loggnivån, rensa konsolen, fästa vid den valda rullningspositionen och aktivera/inaktivera visning av meddelanden.

Versionskontroll:

Visar versionskontrollmeddelanden.

Fliken Bygginformation
Visar information när ett paket byggs.
Uppdatera
Uppdaterar den aktuella markeringen. Ändringar från andra användare uppdateras i din vy av databasen. De ändringar du har gjort påverkas inte.
Spara alla

Spara alla:

Sparar alla ändringar du har gjort. Tills du klickar på Spara är ändringarna temporära och försvinner när du avslutar konsolen.

Återställ:

Ignorerar alla ändringar som du har gjort på den valda noden sedan den senaste sparaåtgärden och läser sedan in databasens aktuella status för den valda noden igen.

Återställ alla:

Ignorerar alla ändringar som du har gjort i hela databasen sedan den senaste sparåtgärden och läser sedan in databasens aktuella läge igen.

Skapa ...

Listruta för att skapa följande under den valda noden:

- Nod: en nod med en godtycklig nodtyp

- Fil: nt:filnod och dess nt:resursundernod

- Mapp: nt:mappnod

- Mall: AEM

- Komponent: AEM

- Dialog: AEM

Ta bort
Tar bort den markerade noden.
Kopiera Kopierar den markerade noden.
Klistra in
Klistrar in den kopierade noden under den markerade noden.
Flytta ...
Flyttar den markerade noden till den nod som anges i dialogrutan.
Byt namn på ...
Byter namn på den markerade noden.
Blandningar ...
Gör att du kan lägga till blandningstyper i nodtypen. Blandningstyperna används oftast för att lägga till avancerade funktioner som versionshantering, åtkomstkontroll, referenser och låsning till noden.
Verktyg

Listruta med följande verktyg:

- Serverkonfiguration...: för åtkomst till Felix Console.

- Fråga ...: för att fråga databasen.

- Behörigheter ...: för att öppna behörighetshantering, där du kan visa och lägga till behörigheter.

- Testa åtkomstkontroll ...: en plats där du kan testa behörigheten för en viss sökväg och/eller huvudman.

- Exportera nodtyp: om du vill exportera nodtyper i systemet som slutnotation.

- Importera nodtyp..: om du vill importera nodtyper med hjälp av slutnotation.

- Installera SiteCatalyst Debugger ...: anvisningar om hur du installerar Analytics Debugger.

Inloggningswidget

Visar de inloggade användarna och arbetsytan de är inloggade på, t.ex. admin@crx.default.

Klicka på den för att logga in eller logga in igen som en specifik användare. Om du inte anger en arbetsyta att logga in på loggas du in på standardarbetsytan, crx.default.

Om du vill bläddra i databasen som anonym användare använder du anonym som inloggningsnamn och lösenord (t.ex. blanksteg eller punkt).

Om din auktorisering inte längre är giltig (t.ex. har den gått ut) visas "Obehörig - Logga in..". Klicka på den för att logga in igen.

Skapa en mapp

Så här skapar du en mapp med CRXDE Lite:

 1. Öppna CRXDE Lite i webbläsaren.

 2. I navigeringsrutan högerklickar du på den mapp under vilken du vill skapa den nya mappen, och väljer Skapa … sedan Skapa mapp….

 3. Ange mappen Namn och klicka OK.

 4. Klicka Spara alla för att spara ändringarna på servern.

Skapa en mall

Så här skapar du en mall med CRXDE Lite:

 1. Öppna CRXDE Lite i webbläsaren.

 2. Högerklicka på den mapp där du vill skapa mallen i navigeringsrutan och välj Skapa … sedan Skapa mall….

 3. Ange Etikett, Titel, Beskrivning, Resurstyp och Rankning av mallen. Klicka på Nästa.

 4. Det här steget är valfritt: ange Tillåtna sökvägar. Klicka på Nästa

 5. Det här steget är valfritt: ange Tillåtna överordnade. Klicka på Nästa.

 6. Det här steget är valfritt: ange Tillåtna underordnade. Klicka OK.

 7. Klicka Spara alla för att spara ändringarna på servern.

Det skapar:

 • En nod av typen cq:Template med mallegenskaper

 • En underordnad nod av typen cq:PageContent med egenskaper för sidinnehåll

Du kan lägga till egenskaper i mallen: referera till Skapa en egenskap -avsnitt.

Skapa en komponent

Funktionen som beskrivs här är bara tillgänglig om CQ5 är installerat, det vill säga om nodtypen cq:Component är tillgängligt i databasen.

Så här skapar du en komponent med CRXDE Lite:

 1. Öppna CRXDE Lite i webbläsaren.

 2. Högerklicka på den mapp där du vill skapa komponenten i navigeringsrutan och välj Skapa … sedan Skapa komponent….

 3. Ange Etikett, Titel, Beskrivning, Superresurstyp och Grupp för komponenten. Klicka på Nästa.

 4. Det här steget är valfritt: ange komponentegenskaperna Är behållare, Ingen dekoration, Cellnamn och Dialogrutesökväg. Klicka på Nästa.

 5. Det här steget är valfritt: ange egenskapen component Tillåtna överordnade. Klicka på Nästa.

 6. Det här steget är valfritt: ange egenskapen component Tillåtna underordnade. Klicka OK.

 7. Klicka Spara alla för att spara ändringarna på servern.

Det skapar:

 • En nod av typen cq:Component
 • Komponentegenskaper
 • Ett .jsp-komponentskript

Skapa en dialogruta

Så här skapar du en dialog med CRXDE Lite:

 1. Öppna CRXDE Lite i webbläsaren.

 2. Högerklicka på komponenten där du vill skapa dialogrutan i navigeringsrutan och välj Skapa … sedan Skapa dialogruta….

 3. Ange Etikett och Titel. Klicka OK.

 4. Klicka Spara alla Spara ändringarna på servern.

En dialogruta med följande struktur skapas:

dialog[cq:Dialog]/items[cq:Widget]/items[cq:WidgetCollection]/tab1[cq:Panel]

Nu kan du anpassa dialogrutan efter dina behov genom att ändra egenskaper eller skapa nya noder.

Du kan också använda Dialogruteredigeraren för att redigera en dialogruta. Om du dubbelklickar på dialognoden i CRXDE Lite öppnas redigeraren. Mer information om Dialog Editor finns här.

Skapa en nod

Så här skapar du en nod med CRXDE Lite:

 1. Öppna CRXDE Lite i webbläsaren.
 2. Högerklicka på noden där du vill skapa den nya noden i navigeringsrutan och välj Skapa … sedan Skapa nod….
 3. Ange Namn och Typ. Klicka OK.
 4. Klicka Spara alla för att spara ändringarna på servern.

Nu kan du anpassa noden efter dina behov genom att ändra egenskaper eller skapa nya noder.

OBSERVERA

De flesta redigeringsåtgärderna, inklusive Skapa nod, sparar alla ändringar i minnet och lagrar dem bara i databasen när de sparas (med knappen "Spara alla"). Vissa åtgärder, till exempel move, sparas dock automatiskt.

Valideringen av om den nyskapade noden tillåts av den överordnade nodens nodtyp utförs också av JCR-databasen först när ändringarna sparas. Om du får ett felmeddelande när du sparar en nod kontrollerar du om innehållsstrukturen är giltig (du kan t.ex. inte skapa en nt:unstructured nod som underordnad till nt:folder nod).

Skapa en egenskap

Så här skapar du en egenskap med CRXDE Lite:

 1. Öppna CRXDE Lite i webbläsaren.

 2. I navigeringsrutan markerar du den nod där du vill lägga till den nya egenskapen.

 3. I Egenskaper i den nedre rutan anger du Namn, Typ och Värde. Klicka Lägg till.

 4. Klicka Spara alla för att spara ändringarna på servern.

Skapa ett skript

Så här skapar du ett nytt skript:

 1. Öppna CRXDE Lite i webbläsaren.

 2. Högerklicka på den komponent där du vill skapa skriptet i navigeringsrutan och välj Skapa … sedan Skapa fil….

 3. Ange filen Namn inklusive dess förlängning. Klicka OK.

 4. Den nya filen öppnas som en flik i rutan Redigera.

 5. Redigera filen.

 6. Klicka Spara alla för att spara ändringarna.

Exportera och importera nodtyper

Med CRXDE Lite kan du importera och/eller exportera nodtypsdefinitioner i CND-notation (Compact Namespace and Node Type Definition).

Så här exporterar du en nodtypsdefinition:

 1. Öppna CRXDE Lite i webbläsaren.

 2. Välj önskad nod.

 3. Välj verktyg sedan Exportera nodtyp.

 4. Definitionen visas i syntaxen i webbläsaren. Spara informationen om det behövs.

Så här importerar du en nodtypsdefinition:

 1. Öppna CRXDE Lite i webbläsaren.

 2. Välj verktyg sedan Importera nodtyp….

 3. Ange CND-notation för definitionen i textrutan.

 4. Kontrollera Tillåt uppdatering om du uppdaterar en befintlig definition.

 5. Klicka Importera.

Loggning

Med CRXDE Lite kan du visa filen error.log som finns i filsystemet på <crx-install-dir>/crx-quickstart/server/logs och filtrera den med rätt loggnivå. Gör så här:

 1. Öppna CRXDE Lite i webbläsaren.

 2. I Konsol längst ned i fönstret väljer du Serverloggar.

 3. Klicka på Stoppa -ikonen för att visa meddelandena.

Du kan:

 • Justera loggparametrarna i Felix Console genom att klicka på Loggningskonfigurationer ikon.
 • Rensa meddelandena genom att klicka på knappen Pensel ikon.
 • Fäst meddelandet vid den aktuella markeringen genom att klicka på knappen Fäst ikon.
 • Aktivera eller inaktivera visning av meddelanden genom att klicka på Stoppa ikon.

Åtkomstkontroll

På denna sida