Installation av programserver

OBSERVERA

JAR och WAR är filtyperna som AEM släpps i. Dessa format genomgår kvalitetssäkring som motsvarar de supportnivåer som Adobe har åtagit sig att använda.

I det här avsnittet beskrivs hur du installerar Adobe Experience Manager (AEM) med en programserver. I avsnittet Plattformar som stöds kan du se vilka supportnivåer som finns för de enskilda programservrarna.

Installationsstegen för följande programservrar beskrivs:

Mer information om hur du installerar webbprogram, serverkonfigurationer och hur du startar och stoppar servern finns i dokumentationen för respektive programserver.

OBSERVERA

Om du använder Dynamic Media i en WAR-distribution kan du läsa Dynamic Media-dokumentationen.

Allmän beskrivning

Standardbeteende vid installation av AEM i en programserver

AEM kommer som en enda krigsfil att distribuera.

Om distribueras kommer följande att ske som standard:

 • körningsläget är author

 • instansen (Repository, Felix OSGI environment, bundles etc.) är installerat i ${user.dir}/crx-quickstartdär ${user.dir} är den aktuella arbetskatalogen, kallas sökvägen till crx-quickstart sling.home

 • kontextroten är krigsfilens namn, t.ex.: aem-6

Konfiguration

Du kan ändra standardbeteendet på följande sätt:

 • körningsläge: konfigurera parametern sling.run.modes i filen WEB-INF/web.xml i AEM krigsfil före distributionen

 • sling.home: konfigurera parametern sling.home i filen WEB-INF/web.xmlför AEM krigsfil före distributionen

 • kontextrot: byta namn på AEM krigsfil

Publicera installationen

För att få en publiceringsinstans distribuerad måste du ange att körningsläget ska publiceras:

 • Packa upp WEB-INF/web.xml från AEM krigsfil
 • Ändra parametern sling.run.modes till publicering
 • Repetera web.xml-filen i AEM
 • Distribuera AEM

Installationskontroll

Om du vill kontrollera om alla är installerade kan du:

 • svepa över error.logfilen för att se att allt innehåll är installerat
 • se i /system/console att alla paket är installerade

Två instanser på samma programserver

I demonstrationssyfte kan det vara lämpligt att installera författaren och publicera instansen i en programserver. Gör så här:

 1. Ändra variablerna sling.home och sling.run.modes i publiceringsinstansen.
 2. Packa upp WEB-INF/web.xml från AEM krigsfil.
 3. Ändra parametern sling.home till en annan sökväg (absoluta och relativa sökvägar är möjliga).
 4. Ändra sling.run.modes till publicering för publiceringsinstansen.
 5. Upprepa filen web.xml.
 6. Byt namn på krigsfilerna så att de har olika namn: t.ex. en byter namn till aemauthor.war och den andra till aempublish.war.
 7. Använd högre minnesinställningar, t.ex. för standardinstanser AEM t.ex.: -Xmx3072m
 8. Distribuera de två webbprogrammen.
 9. Stoppa de två webbprogrammen efter distributionen.
 10. I både författare- och publiceringsinstanser ser du till att egenskapen felix.service.urlhandlers=false anges i filen sling.properties (standard är att den är true).
 11. Starta de två webbprogrammen igen.

Installationsprocedurer för programservrar

WebSphere 8.5

Läs General Description före en distribution.

Serverförberedelse

 • Låt Basic Auth Headers gå igenom:

  • Ett sätt för AEM att autentisera en användare är att inaktivera WebSphere-serverns globala administrativa säkerhet: Gå till Säkerhet -> Global säkerhet och avmarkera kryssrutan Aktivera administrativ säkerhet, spara och starta om servern.
 • uppsättning "JAVA_OPTS= -Xmx2048m"

 • Om du vill installera AEM med kontextroten = / måste du först ändra kontextroten för det befintliga standardwebbprogrammet

Distribuera AEM webbprogram

 • Hämta AEM

 • Gör dina konfigurationer i web.xml vid behov (se ovan i den allmänna beskrivningen)

  • Packa upp WEB-INF/web.xml
  • ändra sling.run.modes-parameter för publicering
  • avkommentera slinga.initial startparameter och ange den här sökvägen efter behov
  • Replikera filen web.xml
 • Distribuera AEM

  • Välj en kontextrot (om du vill ange de körningslägen för sling som du behöver för att välja detaljerade steg i distributionsguiden, anger du dem sedan i steg 6 i guiden)
 • Starta AEM webbprogram

JBoss EAP 6.3.0/6.4.0

Läs General Description före en distribution.

Förbered JBoss-server

Ange minnesargument i din conf-fil (t.ex. standalone.conf)

 • JAVA_OPTS="-Xms64m -Xmx2048m"

Om du använder distributionsskannern för att installera det AEM webbprogrammet kan det vara bra att öka deployment-timeout, för den uppsättningen med ett deployment-timeout-attribut i xml-filen för din instans (t.ex. configuration/standalone.xml):

<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:deployment-scanner:1.1">
      <deployment-scanner path="deployments" relative-to="jboss.server.base.dir" scan-interval="5000" deployment-timeout="1000"/>
</subsystem>

Distribuera AEM webbprogram

 • Ladda upp det AEM webbprogrammet i JBoss-administrationskonsolen.

 • Aktivera det AEM webbprogrammet.

Oracle WebLogic 12.1.3/12.2

Läs General Description före en distribution.

Detta använder en enkel serverlayout med endast en Admin Server.

Förberedelse av WebLogic-server

 • I ${myDomain}/config/config.xmllägg till i avsnittet för säkerhetskonfiguration:

 • Öka inställningarna för virtuellt minne:

  • öppna ${myDomain}/bin/setDomainEnv.cmd (resp.sh) sök efter WLS_MEM_ARGS, ange t.ex. WLS_MEM_ARGS_64BIT=-Xms256m -Xmx2048m
  • starta om WebLogic-server
 • Skapa i ${myDomain} en paketmapp och i en cq-mapp och i den en Plan-mapp

Distribuera AEM webbprogram

 • Hämta AEM

 • Lägg AEM i mappen ${myDomain}/packages/cq

 • Gör dina konfigurationer i WEB-INF/web.xml om det behövs (se ovan i den allmänna beskrivningen)

  • Packa upp WEB-INF/web.xmlfilen
  • ändra sling.run.modes-parameter för publicering
  • avkommentera sling.home initial parameter och ange den här sökvägen efter behov (se General Description)
  • Replikera filen web.xml
 • Distribuera AEM krigsfil som ett program (för de andra inställningarna används standardinställningarna)

 • Installationen kan ta tid…

 • Kontrollera att installationen har slutförts enligt beskrivningen ovan i den allmänna beskrivningen (t.ex. finjustera error.log)

 • Du kan ändra kontextroten på fliken Konfiguration i webbprogrammet i WebLogic /console

Tomcat 8/8.5

Läs General Description före en distribution.

 • Förbered Tomcat Server

  • Öka inställningarna för virtuellt minne:

   • I bin/catalina.bat (svara catalina.sh vid unix) lägger du till följande inställning:
   • set "JAVA_OPTS= -Xmx2048m
  • Tomcat ger varken administratörs- eller hanteraråtkomst vid installationen. Därför måste du redigera tomcat-users.xml manuellt för att tillåta åtkomst för dessa konton:

   • Redigera tomcat-users.xml för att inkludera åtkomst för administratör och hanterare. Konfigurationen bör se ut ungefär som i följande exempel:

    <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
    <tomcat-users>
    role rolename="manager"/>
    role rolename="tomcat"/>
    <role rolename="admin"/>
    <role rolename="role1"/>
    <role rolename="manager-gui"/>
    <user username="both" password="tomcat" roles="tomcat,role1"/>
    <user username="tomcat" password="tomcat" roles="tomcat"/>
    <user username="admin" password="admin" roles="admin,manager-gui"/>
    <user username="role1" password="tomcat" roles="role1"/>
    </tomcat-users>
    
  • Om du vill distribuera AEM med kontextroten "/" måste du ändra kontextroten för den befintliga ROOT-webbappen:

   • Stoppa och avdistribuera ROOT-webbprogram
   • Byt namn på mappen ROOT.war i Tomcat-webbappen
   • Starta webbprogrammet igen
  • Om du installerar AEM webbprogram med hanteraren-gui måste du öka den maximala storleken för en överförd fil, eftersom standardvärdet endast tillåter 50 MB uppladdningsstorlek. För att göra det öppnar web.xml för webbprogrammet manager,

   webapps/manager/WEB-INF/web.xml

   och öka maxfilstorleken och max-request-size till minst 500 MB, se följande multipart-config-exempel på en sådan web.xml-fil.

   <multipart-config>
   <!-- 500MB max -->
   <max-file-size>524288000</max-file-size>
   <max-request-size>524288000</max-request-size>
   <file-size-threshold>0</file-size-threshold>
   </multipart-config>
   
 • Distribuera AEM webbprogram

  • Hämta AEM

  • Gör dina konfigurationer i web.xml vid behov (se ovan i den allmänna beskrivningen)

   • Packa upp WEB-INF/web.xml
   • ändra sling.run.modes-parameter för publicering
   • avkommentera slinga.initial startparameter och ange den här sökvägen efter behov
   • Replikera filen web.xml
  • Byt namn AEM krigsfil till ROOT.war om du vill distribuera den som en rotwebbapp, byt namn på den till t.ex. aemauthor.war om du vill ha en aemauthor som kontextrot

  • kopiera det till Tomcat-webbappen

  • vänta tills AEM har installerats

Felsökning

Information om hur du hanterar problem som kan uppstå under installationen finns i:

På denna sida