Enkel inloggning

Senaste uppdatering: 2024-01-08

Med enkel inloggning (SSO) kan en användare få åtkomst till flera system efter att ha angett inloggningsuppgifter (till exempel användarnamn och lösenord) en gång. Ett separat system (som kallas betrodd autentiserare) utför autentiseringen och ger Experience Manager inloggningsuppgifterna. Experience Manager kontrollerar och verkställer användarens åtkomstbehörigheter (d.v.s. avgör vilka resurser användaren har åtkomst till).

Tjänsten Hanterare för SSO-autentisering ( com.adobe.granite.auth.sso.impl.SsoAuthenticationHandler) bearbetar autentiseringsresultaten som den betrodda autentiseraren tillhandahåller. Hanteraren för SSO-autentisering söker efter en SSO-identifierare (SSID) som värde för ett specialattribut på följande platser i den här ordningen:

 1. Begäranrubriker
 2. Cookies
 3. Begärandeparametrar

När ett värde hittas avslutas sökningen och det här värdet används.

Konfigurera följande två tjänster för att identifiera namnet på attributet som lagrar SSID:

 • Inloggningsmodulen.
 • Tjänsten för SSO-autentisering.

Ange samma attributnamn för båda tjänsterna. Attributet ingår i SimpleCredentials som tillhandahålls Repository.login. Attributets värde är irrelevant och ignoreras, och bara dess närvaro är viktig och verifierad.

Konfigurerar enkel inloggning

Om du vill konfigurera enkel inloggning för en AEM instans konfigurerar du Hanterare för SSO-autentisering:

 1. När du arbetar med AEM finns det flera metoder för att hantera konfigurationsinställningarna för sådana tjänster. Se Konfigurerar OSGi om du vill ha mer information och rekommenderade rutiner.

  För NTLM:

  • Sökväg: efter behov, till exempel /

  • Rubriknamn: LOGON_USER

  • ID-format: ^<DOMAIN>\\(.+)$

   Plats <*DOMAIN*> ersätts med namnet på din egen domän.

  För CoSign:

  • Sökväg: efter behov, till exempel /
  • Rubriknamn: remote_user
  • ID-format: asIs

  För SiteMinder:

  • Sökväg: efter behov, till exempel /
  • Rubriknamn: SM_USER
  • ID-format: AsIs
 2. Bekräfta att enkel inloggning fungerar som det ska, inklusive behörighet.

FÖRSIKTIGHET

Se till att användare inte kan komma åt AEM direkt om enkel inloggning har konfigurerats.

Genom att kräva att användare går via en webbserver som kör SSO-systemets agent, säkerställs att ingen användare direkt kan skicka en rubrik, cookie eller parameter som gör att användaren är betrodd av AEM, eftersom agenten filtrerar sådan information om den skickas utifrån.

Alla användare som har direkt åtkomst till AEM utan att gå via webbservern kan agera som alla användare genom att skicka rubriken, cookien eller parametern om namnen är kända.

Se även till att du bara konfigurerar den som krävs för SSO-konfigurationen för rubriker, cookies och begär parameternamn.

OBSERVERA

Enkel inloggning används ofta med LDAP.

OBSERVERA

Om du även använder Dispatcher med Microsoft® Internet Information Server (IIS) krävs ytterligare konfiguration i:

 • disp_iis.ini
 • IIS

I disp_iis.ini set: (se installera Dispatcher med Microsoft® Internet Information Server för fullständig information)

 • servervariables=1 (vidarebefordrar IIS-servervariabler som begäranrubriker till fjärrinstansen)
 • replaceauthorization=1 (ersätter en rubrik med namnet"Authorization", som inte är"Basic", med motsvarande"Basic")

I IIS:

 • disable Anonym åtkomst

 • enable Integrerad Windows-autentisering

Du kan se vilken autentiseringshanterare som används i vilken del av innehållsträdet som helst genom att använda Autentiserare till Felix Console, till exempel:

http://localhost:4502/system/console/slingauth

Hanteraren som bäst matchar banan efterfrågas först. Om du till exempel konfigurerar handler-A för sökvägen / och handler-B för banan /contentoch därefter en begäran om att /content/mypage.html frågar hanteraren-B först.

screen_shot_2012-02-15at21006pm

Exempel

För en cookie-begäran (med URL:en http://localhost:4502/libs/wcm/content/siteadmin.html):

GET /libs/cq/core/content/welcome.html HTTP/1.1
Host: localhost:4502
Cookie: TestCookie=admin

Använda följande konfiguration:

 • Bana: /

 • Rubriknamn: TestHeader

 • Cookie-namn: TestCookie

 • Parameternamn: TestParameter

 • ID-format: AsIs

Svaret skulle vara:

HTTP/1.1 200 OK
Connection: Keep-Alive
Server: Day-Servlet-Engine/4.1.24
Content-Type: text/html;charset=utf-8
Date: Thu, 23 Aug 2012 09:58:39 GMT
Transfer-Encoding: chunked

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "https://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <title>Welcome to Adobe&reg; CQ5</title>
....

Detta fungerar även om du begär:
http://localhost:4502/libs/cq/core/content/welcome.html?TestParameter=admin

Du kan också använda följande bock-kommando för att skicka TestHeader sidhuvud till admin:
curl -D - -H "TestHeader: admin" http://localhost:4502/libs/cq/core/content/welcome.html

OBSERVERA

När du använder parametern request i en webbläsare visas bara en del av HTML - utan CSS. Detta beror på att alla förfrågningar från HTML görs utan parametern request.

När du använder enkel inloggning hanteras inloggning och utloggning externt, så att AEM egna utloggningslänkar inte längre kan användas och bör tas bort.

Utloggningslänken på välkomstskärmen kan tas bort med följande steg.

 1. Övertäckning /libs/cq/core/components/welcome/welcome.jsp till /apps/cq/core/components/welcome/welcome.jsp

 2. ta bort följande del från jsp.

  <a href="#" onclick="signout('<%= request.getContextPath() %>');" class="signout"><%= i18n.get("sign out", "welcome screen") %>

Så här tar du bort den utloggningslänk som är tillgänglig på användarens personliga meny i det övre högra hörnet:

 1. Övertäckning /libs/cq/ui/widgets/source/widgets/UserInfo.js till /apps/cq/ui/widgets/source/widgets/UserInfo.js

 2. Ta bort följande del från filen:

  menu.addMenuItem({
    "text":CQ.I18n.getMessage("Sign out"),
    "cls": "cq-userinfo-logout",
    "handler": this.logout
  });
  menu.addSeparator();
  

På denna sida