Integrera Dynamic Media-visningsprogram med taggar från Adobe Analytics och Experience Platform

Vad är Dynamic Media Viewer integrerat med Adobe Analytics och Experience Platform Tags?

Med Dynamic Media Viewersextension för Experience Platform Tags och Dynamic Media Viewers 5.13 kan Adobe Analytics- och Experience Platform Tags-kunder använda händelser och data som är specifika för Dynamic Media Viewer i sina Experience Platform Tags-konfigurationer.

Integrationen innebär att du kan spåra användningen av Dynamic Media Viewer på din webbplats med Adobe Analytics. Samtidigt kan du använda händelser och data som visas av visningsprogrammen med andra Experience Platform-taggar-tillägg som kommer från Adobe eller en tredje part.

Mer information om Adobe-tillägg och tredjepartstillägg finns i Adobe-tillägg i användarhandboken för Experience Platform Taggar.

Det här avsnittet är avsett för följande: Webbplatsadministratörer, utvecklare på Experience Platform och personer i drift.

Begränsningar i integreringen

 • Integrering med Experience Platform-taggar för Dynamic Media-visningsprogram fungerar inte i noden Experience Manager författare. Du kan inte se någon spårning från en WCM-sida förrän den har publicerats.
 • Integrering med Experience Platform-taggar för Dynamic Media-visningsprogram stöds inte för åtgärdsläget"popup", där visningsprogrammets URL hämtas med knappen"URL" på sidan Resursinformation.
 • Integrering med Experience Platform-taggar kan inte användas samtidigt med integrering med äldre visningsprogram med Analytics (via parametern config2=).
 • Stödet för videospårning är begränsat till enbart huvuduppspelningsspårning, vilket beskrivs i Spårningsöversikt. Speciellt stöds inte QoS, Ads, Chapter/Segments eller Errors tracking.
 • Konfiguration av lagringstid för dataelement stöds inte för dataelement med tillägget Dynamic Media Viewer. Lagringsvaraktighet måste anges till None.

Användningsexempel för integreringen

Det viktigaste användningsområdet för integreringen med Experience Platform Tags är kunder som använder både Adobe Experience Manager Assets och Adobe Experience Manager Sites. I sådana fall kan du skapa en standardintegrering mellan författarnoden i Experience Manager och Experience Platform-taggar och sedan associera platsinstansen med egenskapen Experience Platform-taggar. Efter det kommer alla Dynamic Media WCM-komponenter som läggs till på en Sites-sida att spåra data och händelser från tittarna.

Se Spåra Dynamic Media-visningsprogram i Experience Manager Sites.

Ett sekundärt användningsfall som integreringen stöder är de kunder som bara använder Experience Manager Assets eller Dynamic Media Classic. I så fall får du inbäddningskoden för ditt visningsprogram och lägger till den på webbplatssidan. Hämta sedan URL:en för Experience Platform Tags-bibliotekets produktion från Experience Platform Tags och lägg till den manuellt i webbsideskoden.

Se Spåra Dynamic Media-visningsprogram med hjälp av inbäddningskod.

Hur data- och händelsespårning fungerar i integreringen

Integreringen utnyttjar två separata och oberoende typer av spårning av Dynamic Media Viewers: Adobe Analytics och Adobe Analytics for Audio and Video.

Om spårning med Adobe Analytics

Med Adobe Analytics kan du spåra åtgärder som slutanvändaren utför när de interagerar med Dynamic Media-visningsprogram på webbplatsen. Med Adobe Analytics kan du också spåra visningsprogramspecifika data. Du kan till exempel spåra och spela in inläsningshändelser tillsammans med resursnamnet, eventuella zoomåtgärder som har utförts och videouppspelningsåtgärder.

I Experience Platform-taggar fungerar begreppen i Dataelement och Regler tillsammans för att aktivera Adobe Analytics-spårning.

Om dataelement i Experience Platform-taggar

Ett dataelement i Experience Platform-taggar är en namngiven egenskap vars värde antingen är statiskt definierat eller dynamiskt beräknat baserat på webbsidans eller Dynamic Media Viewer-datas tillstånd.

Vilka alternativ som är tillgängliga för en dataelementsdefinition beror på listan med tillägg som är installerade i Experience Platform-taggegenskapen. Tillägget "Core" är förinstallerat och finns tillgängligt direkt i alla konfigurationer. Med det här tillägget Core kan du definiera ett dataelement som kommer från cookie, JavaScript-kod, frågesträng och många andra källor.

För Adobe Analytics tracking måste ytterligare tillägg installeras, vilket beskrivs i Installation och konfiguration av tillägg. Tillägget Dynamic Media Viewer ger möjlighet att definiera ett dataelement som är ett argument i Dynamic Viewer-händelsen. Det är till exempel möjligt att referera till visningsprogramtypen, eller resursnamnet som rapporteras av visningsprogrammet vid inläsning, den zoomnivå som rapporteras när slutanvändaren zoomar och mycket annat.

Dynamic Media Viewer-tillägget håller automatiskt värdena för dataelementen uppdaterade.

När du har definierat det kan ett dataelement användas på andra platser i användargränssnittet för Experience Platform-taggar med hjälp av widgeten för dataelementväljaren. Dataelement som definieras för spårning av Dynamic Media-visningsprogram refereras särskilt av tillägget Ange variabelåtgärd för Adobe Analytics i regeln (se nedan).

Se Dataelement.

Om regler i Experience Platform-taggar

En regel i Experience Platform-taggar är en agnostisk konfiguration som definierar tre områden som utgör en regel: Händelser, Villkor och Åtgärder:

 • Händelser (if) anger för Experience Platform-taggar när en regel ska aktiveras.
 • Conditions (if) tell Experience Platform Tags what other constraints to allow or disallow when trigger a Rule.
 • Åtgärder (sedan) anger för Experience Platform-taggar vad som ska göras när en regel aktiveras.

Vilka alternativ som är tillgängliga i avsnittet Händelser, Villkor och Åtgärder beror på vilka tillägg som är installerade i Experience Platform Tags Property. Tillägget Core är förinstallerat och finns tillgängligt direkt i alla konfigurationer. Tillägget innehåller flera alternativ för händelser, till exempel grundläggande åtgärder på webbläsarnivå. Dessa åtgärder omfattar fokusändring, tangenttryckningar och formulärinskickning. Den innehåller även alternativ för Villkor, som cookie-värde, webbläsartyp och mycket annat. För Åtgärder är endast alternativet Anpassad kod tillgängligt.

För Adobe Analytics tracking måste flera andra tillägg installeras, vilket beskrivs i Installation och konfiguration av tillägg. Särskilt:

 • Tillägget Dynamic Media Viewer utökar listan med händelser som stöds till händelser som är specifika för Dynamic Media-visningsprogram, t.ex. visning, byte av resurser, inzoomning och videouppspelning.
 • Adobe Analytics-tillägget utökar listan över åtgärder som stöds med två åtgärder som krävs för att skicka data till spårningsservrar: Ange variabler och Skicka fyr.

Om du vill spåra Dynamic Media-visningsprogram kan du använda någon av följande typer:

 • Händelser från Dynamic Media Viewer-tillägget, Core-tillägget eller andra tillägg.
 • Villkor i regeldefinitionen. Du kan också lämna villkorsområdet tomt.

I avsnittet Åtgärder måste du ha en Set Variables-åtgärd. Den här åtgärden anger för Adobe Analytics hur spårningsvariabler ska fyllas i med data. Samtidigt skickar inte åtgärden Ange variabler något till spårningsservern.

Åtgärden Ange variabler måste följas av en Skicka Beacon-åtgärd. Åtgärden Skicka Beacon skickar data till analysspårningsservern. Båda åtgärderna, Ange variabler och Skicka Beacon, kommer från Adobe Analytics-tillägget.

Se Regler.

Exempelkonfiguration

I följande exempelkonfiguration i Experience Platform Tags visas hur du spårar ett resursnamn när visningsprogrammet läses in.

 1. På fliken Data Elements definierar du ett dataelement AssetName som refererar till parametern asset för händelsen LOAD från tillägget Dynamic Media Viewer.

  image2019-11

 2. Definiera en regel TrackAssetOnLoad på fliken Rules.

  I den här regeln använder fältet Event händelsen LOAD från tillägget Dynamic Media Viewer.

  image2019-22

 3. Åtgärdskonfigurationen har två åtgärdstyper från Adobe Analytics-tillägget:

  Ange variabler, som mappar en analysvariabel som du väljer till värdet för AssetName dataelementet.

  Skicka Beacon som skickar spårningsinformation till Adobe Analytics.

  image2019-3

 4. Den resulterande regelkonfigurationen ser ut så här:

  image2019-4

Om Adobe Analytics för ljud och video

När ett Experience Cloud-konto prenumererar på Adobe Analytics för ljud och video räcker det att aktivera videospårning i tillägginställningarna Dynamic Media Viewer. Videomått blir tillgängligt i Adobe Analytics. Videospårning beror på om det finns Adobe Media Analytics för ljud- och videotillägg.

Se Installation och konfiguration av tillägg.

Stödet för videospårning är för närvarande begränsat till enbart huvuduppspelningsspårning, vilket beskrivs i Spårningsöversikt. Speciellt stöds inte QoS, Ads, Chapter/Segments eller Errors tracking.

Använda tillägget Dynamic Media Viewer

Som nämndes i Användningsexempel för integrering är det möjligt att spåra Dynamic Media-visningsprogram med den nya Experience Platform-taggintegreringen i Experience Manager Sites och genom att använda inbäddningskod.

Spåra Dynamic Media-visningsprogram i Experience Manager Sites

Om du vill spåra Dynamic Media-visningsprogram i Experience Manager Sites måste du utföra alla steg som listas under Konfigurera alla integrationsdelar-avsnittet. Du måste skapa IMS-konfigurationen och molnkonfigurationen för Experience Platform Tags.

När konfigurationen är korrekt spåras data automatiskt i Adobe Analytics, Adobe Analytics for Video eller båda när du lägger till ett visningsprogram från Dynamic Media på en webbplats med en WCM-komponent som stöds av Dynamic Media.

Spåra Dynamic Media-visningsprogram med hjälp av inbäddningskod

Kunder som inte använder Experience Manager Sites, eller bäddar in Dynamic Media-visningsprogram på webbsidor utanför Experience Manager Sites, eller båda, kan fortfarande använda integreringen med Experience Platform-taggar.

Slutför konfigurationsstegen i Konfigurera Adobe Analytics och Konfigurera Experience Platform-taggar-avsnitten. Konfigurationssteg som rör Experience Manager behövs dock inte.

Om konfigurationen är korrekt kan du lägga till stöd för Experience Platform-taggar på en webbsida med ett Dynamic Media-visningsprogram.

Mer information om hur du använder inbäddningskod för Experience Platform-taggar finns i Lägga till Experience Platform-taggar för inbäddning av kod för-taggar.

Spåra Dynamic Media-visningsprogram med hjälp av inbäddningskod:

 1. Ha en webbsida redo för inbäddning av ett Dynamic Media-visningsprogram.
 2. Hämta inbäddningskoden för Experience Platform Tags-biblioteket genom att först logga in på Experience Platform Tags (se Konfigurera Experience Platform Taggar).
 3. Välj Property och sedan fliken Environments.
 4. Plocka upp den miljönivå som är relevant för webbsidans miljö. Markera sedan ruteikonen i kolumnen Install.
 5. In the Web Install Instructions kopierar du den fullständiga inbäddningskoden för Experience Platform-taggbiblioteket tillsammans med de omgivande <script/> taggarna.

Referenshandbok för tillägget Dynamic Media Viewers

Om konfigurationen för Dynamic Media Viewer

Tillägget Dynamic Media Viewer integreras automatiskt med Experience Platform-taggbiblioteket om följande villkor är uppfyllda:

 • Det finns ett globalt objekt ( _satellite) i Experience Platform Tags-biblioteket på sidan.

 • Tilläggsfunktionen _dmviewers_v001() för Dynamic Media Viewer har definierats i _satellite.

 • config2= Ingen visningsprogramparameter har angetts, vilket innebär att visningsprogrammet inte använder äldre Analytics-integrering.

Det finns också ett alternativ för att uttryckligen inaktivera integreringen av Experience Platform-taggar i visningsprogrammet genom att ange parametern launch=0 i visningsprogrammets konfiguration. Standardvärdet för den här parametern är 1.

Konfigurera tillägget Dynamic Media Viewer

Det enda konfigurationsalternativet för tillägget Dynamic Media Viewer är Enable Adobe Media Analytics for Audio and Video.

När du markerar (aktiverar) det här alternativet och Adobe Media Analytics för ljud och video har installerats och konfigurerats skickas videouppspelningsstatistik till Adobe Analytics för ljud och video. Om du inaktiverar det här alternativet inaktiveras videospårning.

Om du aktiverar det här alternativet utan att ha Adobe Media Analytics for Audio och Video installerat, har alternativet ingen effekt.

image2019-7-22_12-4-23

Om dataelement i Dynamic Media Viewer-tillägget

Den enda dataelementtypen som tillägget Dynamic Media-visningsprogram tillhandahåller är Viewer Event i listrutan Data Element Type.

När du väljer det här alternativet återges ett formulär med två fält i dataelementsredigeraren:

 • DM viewers event data type – en listruta som identifierar alla visningsprogramhändelser som stöds av tillägget Dynamic Media-visningsprogrammet och som har argument, plus ett särskilt COMMON-objekt. Objektet COMMON representerar en lista med händelseparametrar som är gemensamma för alla typer av händelser som skickas av visningsprogrammen.
 • Tracking parameter - ett argument för den valda Dynamic Media Viewer-händelsen.

image2019-7-22_12-5-46

Se referenshandboken för Dynamic Media Viewer för en lista över händelser som stöds av varje visningsprogramtyp. Gå till ett specifikt visningsprogramavsnitt och välj sedan Support för underavsnittet Adobe Analytics tracking. Referenshandboken för Dynamic Media Viewer dokumenterar för närvarande inte händelseargument.

Nu bör du fundera över livscykeln för Dynamic Media-visningsprogrammen Dataelement. Värdet för det dataelementet fylls i efter att motsvarande Dynamic Media-visningsprogramhändelse inträffar på sidan. Anta att dataelementet pekar på händelsen LOAD och dess "asset"-argument. I så fall tar värdet för det dataelementet emot giltiga data efter att användaren har kört LOAD-händelsen för första gången. Om dataelementet pekar på händelsen ZOOM och dess "scale"-argument, är värdet för dataelementet tomt tills användaren skickar en ZOOM-händelse för första gången.

På samma sätt uppdateras värdena för dataelement automatiskt när visningsprogrammet skickar en motsvarande händelse på sidan. Värdeuppdateringen sker även om den särskilda händelsen inte har angetts i regelkonfigurationen. Anta till exempel att dataelementet ZoomScale är definierat för parametern "scale" i ZOOM-händelsen. Den enda regel som finns i regelkonfigurationen aktiveras emellertid av händelsen LOAD. Värdet ZoomScale uppdateras fortfarande varje gång en användare zoomar in i visningsprogrammet.

Alla Dynamic Media-visningsprogram har en unik identifierare på webbsidan. Dataelementet spårar själva värdet och det visningsprogram som har fyllt i värdet. Anta till exempel att det finns flera visningsprogram på samma sida och ett AssetName-dataelement som pekar på händelsen LOAD och dess "asset"-argument. Dataelementet AssetName underhåller en samling resursnamn som är associerade med varje visningsprogram som har lästs in på sidan.

Det exakta värdet som returneras av dataelementet beror på sammanhanget. Om dataelementet begärs i en regel som utlöstes av en Dynamic Media-visningshändelse, returneras dataelementvärdet för det visningsprogram som initierade regeln. Dataelementet begärs dessutom i en regel som utlöstes av en händelse från ett annat tillägg för Experience Platform-taggar. I det skedet kommer dataelementets värde från det visningsprogram som senast uppdaterade det här dataelementet.

Tänk på följande exempelinställningar:

 • En webbsida med två zoomningsvisningsprogram från Dynamic Media: visningsprogram1 och visningsprogram2.

 • ZoomScale Dataelementet pekar på ZOOM händelsen och dess "scale"-argument.

 • TrackPan Regel med följande:

  • Använder Dynamic Media Viewer PAN-händelsen som utlösare.
  • Skickar värdet för ZoomScale-dataelement till Adobe Analytics.
 • TrackKey Regel med följande:

  • Använder tangenttryckningshändelsen från Core Experience Platform Tags-tillägget som utlösare.
  • Skickar värdet för ZoomScale-dataelement till Adobe Analytics.

Anta nu att slutanvändaren läser in webbsidan med de två visningsprogrammen. I visningsprogram1 zoomar de in till 50 % skala; sedan zoomar de in i visningsprogram2 till 25 % skala. I visningsprogram1 panorerar de bilden runt bilden och väljer slutligen en tangent på tangentbordet.

Slutanvändarens aktivitet resulterar i följande två spårningsanrop till Adobe Analytics:

 • Det första anropet sker eftersom regeln TrackPan aktiveras när användaren panorerar i visningsprogram1. Anropet skickar 50 % som ett värde på ZoomScale dataelement eftersom dataelementet vet att regeln aktiveras av visningsprogram1 och hämtar motsvarande skalvärde.
 • Det andra anropet sker eftersom regeln TrackKey aktiveras när användaren trycker på en tangent på tangentbordet. Det anropet skickar 25 % som ett värde på ZoomScale dataelement eftersom regeln inte utlöstes av användaren. Därför returnerar dataelementet det senaste värdet.

Samplingsuppsättningen ovan påverkar också dataelementvärdets livslängd. Värdet på dataelementet som hanteras av Dynamic Media Viewer lagras i bibliotekskoden för Experience Platform-taggar även efter att visningsprogrammet har tagits bort från webbsidan. Den här funktionen innebär att om det finns en regel som aktiveras av ett icke-Dynamic Media Viewer-tillägg och refererar till ett sådant dataelement, returnerar dataelementet det senast kända värdet. Även om visningsprogrammet inte längre finns på webbsidan.

Värdena för dataelement som drivs av Dynamic Media-visningsprogram lagras inte i den lokala lagringen eller på servern. i stället lagras de bara i Experience Platform-taggbiblioteket på klientsidan. Värdena för sådana dataelement försvinner när webbsidan läses in igen.

I allmänhet har dataelementsredigeraren stöd för val av lagringstid. Dataelement som använder tillägget Dynamic Media Viewer stöder dock endast alternativet för lagringstid på None. Det går att ange andra värden i användargränssnittet, men i det här fallet är dataelementets beteende inte definierat. Tillägget hanterar värdet för dataelementet separat: Data-elementet som behåller värdet för visningsprogrammets händelseargument under hela visningsprogrammets livscykel.

Om regler i tillägget Dynamic Media Viewer

I regelredigeraren lägger tillägget till nya konfigurationsalternativ för händelseredigeraren. Redigeraren har också ett alternativ för att manuellt referera till händelseparametrar i redigeraren som ett kortvarigt alternativ i stället för att använda förkonfigurerade dataelement.

Om händelseredigeraren

I händelseredigeraren lägger tillägget Dynamic Media Viewer till Event Type till Viewer Event.

När du väljer det här alternativet återges listrutan Dynamic Media Viewer events med alla tillgängliga händelser som stöds av visningsprogram i Dynamic Media.

image2019-8-2_15-13-1

Om funktionsmakroredigeraren

Med Dynamic Media Viewer-tillägget kan du använda händelseparametrar för Dynamic Media-visningsprogram för att mappa till analysvariabler i Adobe Analytics-tilläggets Set Variables-redigerare.

Det enklaste sättet att göra detta är att slutföra följande tvåstegsprocess:

 • Börja med att definiera ett eller flera dataelement, där varje dataelement representerar en parameter för en Dynamic Media Viewer-händelse.
 • I redigeraren Ange variabler för Adobe Analytics-tillägget markerar du väljarikonen Data Element (tre skiktade diskar) för att öppna dialogrutan Markera dataelement och väljer sedan ett dataelement från den.

image2019-7-10_20-41-52

Det är dock möjligt att använda en alternativ metod och åsidosätta skapande av dataelement. Du kan referera direkt till ett argument från en Dynamic Media Viewer-händelse. Ange det fullständiga, kvalificerade namnet på händelseargumentet i value-indatafältet i variabeltilldelningen för Analytics. Försäkra dig om att du omger det med procenttecken (%). Till exempel,

%event.detail.dm.LOAD.asset%

image2019-7-12_19-2-35

Det finns en viktig skillnad mellan att använda dataelement och argumentreferens för direkt händelse. För dataelement spelar det ingen roll vilken händelse som utlöser åtgärden Ange variabler. Händelsen som utlöser regeln kan inte vara kopplad till Dynamic Viewer. Du kan till exempel välja webbsidan från Core-tillägget. Men när du använder en referens för ett direkt argument är det viktigt att se till att händelsen som utlöser regeln motsvarar händelseargumentet som den refererar till.

Om du till exempel refererar till %event.detail.dm.LOAD.asset% returneras rätt resursnamn om regeln aktiveras av händelsen LOAD för tillägget Dynamic Media-visningsprogrammet. Det returnerar dock ett tomt värde för alla andra händelser.

I följande tabell visas Dynamic Media Viewer-händelser och deras argument som stöds:

Namn på visningsprogramhändelse Argumentreferens
COMMON %event.detail.dm.objID%
%event.detail.dm.compClass%
%event.detail.dm.instName%
%event.detail.dm.timeStamp%
BANNER %event.detail.dm.BANNER.asset%
%event.detail.dm.BANNER.frame%
%event.detail.dm.BANNER.label%
HREF %event.detail.dm.HREF.rollover%
ITEM %event.detail.dm.ITEM.rollover%
LOAD %event.detail.dm.LOAD.applicationname%
%event.detail.dm.LOAD.asset%
%event.detail.dm.LOAD.company%
%event.detail.dm.LOAD.sdkversion%
%event.detail.dm.LOAD.viewertype%
%event.detail.dm.LOAD.viewerversion%
METADATA %event.detail.dm.METADATA.length%
%event.detail.dm.METADATA.type%
MILESTONE %event.detail.dm.MILESTONE.milestone%
PAGE %event.detail.dm.PAGE.frame%
%event.detail.dm.PAGE.label%
PAUSE %event.detail.dm.PAUSE.timestamp%
PLAY %event.detail.dm.PLAY.timestamp%
SPIN %event.detail.dm.SPIN.framenumber%
STOP %event.detail.dm.STOP.timestamp%
SWAP %event.detail.dm.SWAP.asset%
SWATCH %event.detail.dm.SWATCH.frame%
%event.detail.dm.SWATCH.label%
TARG %event.detail.dm.TARG.frame%
%event.detail.dm.TARG.label%
ZOOM %event.detail.dm.ZOOM.scale%

Konfigurera alla integreringsdelar

INNAN DU BÖRJAR

Adobe rekommenderar att du granskar all dokumentation innan det här avsnittet så att du förstår den fullständiga integreringen.

I det här avsnittet beskrivs de konfigurationssteg som krävs för att integrera Dynamic Media-visningsprogram med Adobe Analytics och Adobe Analytics för ljud och video. Även om det går att använda Dynamic Media Viewer-tillägget för andra syften i Experience Platform-taggar, omfattas inte sådana scenarier i den här dokumentationen.

Du kommer att använda följande Adobe-produkter för att konfigurera din integrering:

 • Adobe Analytics - används för att konfigurera spårningsvariabler och rapporter.
 • Experience Platform-taggar - används för att definiera en egenskap, en eller flera regler och ett eller flera dataelement för att aktivera spårning av visningsprogram.

Om den här integrationslösningen används med Experience Manager Sites måste även följande konfiguration göras:

 • Adobe I/O Konsol - integrering skapas för Experience Platform-taggar.
 • Nod för författare i Experience Manager - IMS-konfiguration och molnkonfiguration för Experience Platform Tags.

Som en del av konfigurationen bör du kontrollera att du har tillgång till ett företag i Adobe Experience Cloud som redan har Adobe Analytics- och Experience Platform-taggar aktiverade.

Konfigurera Adobe Analytics för integreringen

När du har konfigurerat Adobe Analytics kommer följande att konfigureras för integreringen:

 • En rapportsvit finns på plats och har valts.
 • Analysvariabler är tillgängliga för att ta emot spårningsdata.
 • Det finns rapporter för att visa insamlade data i Adobe Analytics.

Se även Implementeringshandbok för analys.

Så här konfigurerar du Adobe Analytics för integreringen:

 1. Börja med att gå till Adobe Analytics från Experience Cloud startsidan. På menyraden väljer du ikonen Solutions (en tabell med tre punkter) i det övre högra hörnet av sidan och sedan Analytics.

  2019-07-22_18-08-47

  Välj en rapportsvit.

Välj en rapportsvit

 1. I det övre högra hörnet av Adobe Analytics-sidan, till höger om fältet Search Reports, väljer du rätt rapportsvit i listrutan. Om det finns flera rapportsviter och du är osäker på vilken du ska använda kontaktar du Adobe Analytics-administratören, som kan hjälpa dig att välja rätt rapportsvit.

  På skärmbilden nedan skapade en användare en rapportsvit med namnet DynamicMediaViewersExtensionDoc och markerade den i listrutan. Rapportsvitens namn är endast ett exempelnamn. Namnet på den rapportsvit du väljer är upp till dig.

  Om ingen rapportsvit är tillgänglig måste du eller Adobe Analytics-administratören skapa en innan du kan fortsätta med konfigurationen.

  Se Rapporter och rapportsviter och Skapa en rapportsvit.

  I Adobe Analytics hanteras rapportsviter under Admin > Report Suites.

  2019-07-22_18-09-49

  Konfigurera Adobe Analytics-variabler.

Ställa in Adobe Analytics-variabler

 1. Ange en eller flera Adobe Analytics-variabler som du vill använda för att spåra Dynamic Media Viewer-beteendet på webbsidan.

  Det går att använda alla typer av variabler som stöds av Adobe Analytics. Beslutet om variabeltypen (som Custom Traffic [props], Conversion [eVar]) styrs av de specifika behoven i din Analytics-implementering.

  Se Översikt över utkast och eVars.

  I den här dokumentationen kommer endast en anpassad trafikvariabel (props) att användas eftersom de blir tillgängliga i en analysrapport inom några minuter efter att en åtgärd har utförts på en webbsida.

  Om du vill aktivera en ny anpassad trafikvariabel går du till Admin > Report Suites i verktygsfältet i Adobe Analytics.

 2. På sidan Report Suite Manager väljer du rätt rapport och navigerar sedan till Edit Settings > Traffic > Traffic Variables i verktygsfältet.

 3. Välj en variabel som inte används, ge den ett beskrivande namn (Viewer asset (prop 30)) och ändra kombinationsrutan till "Aktiverad" i kolumnen Aktiverad.

  Följande skärmbild är ett exempel på en anpassad trafikvariabel ( prop30) för att spåra ett resursnamn som används av visningsprogrammet:

  image2019-6-26_23-6-59

 4. Välj Save längst ned i variabellistan.

Konfigurera en rapport

 1. Vanligtvis styrs skapandet av en rapport i Adobe Analytics av specifika projektbehov. Därför ligger detaljerad rapportkonfiguration utanför den här integreringens räckvidd.

  Det räcker dock att känna till att rapporterna om anpassad trafik automatiskt blir tillgängliga i Adobe Analytics när du har konfigurerat anpassade trafikvariabler i Konfigurera Adobe Analytics-variabler.

  Till exempel finns rapporten för variabeln Viewer asset (prop 30) på menyn Rapporter under Custom Traffic > Custom Traffic 21-30 > Viewer asset (prop 30).

  Inga data visas när du besöker den här rapporten direkt efter att Viewer asset (prop 30) har skapats, vilket är som väntat vid den här tidpunkten i integreringen.

  image2019-6-26_23-12-49

Konfigurera Experience Platform-taggar för integreringen

När du har konfigurerat Experience Platform-taggar kommer följande att konfigureras för integreringen:

 • Skapandet av en ny egenskap som håller ihop alla dina konfigurationer.
 • Installation och installation av tillägg. Klientkoden för alla tillägg som är installerade i egenskapen kompileras tillsammans till ett bibliotek. Det här biblioteket används av webbsidan senare.
 • Konfiguration av dataelement och regler. Den här konfigurationen definierar vilka data som ska hämtas från Dynamic Media-visningsprogram, när spårningslogiken ska aktiveras och var visningsprogrammets data ska skickas i Adobe Analytics.
 • Publicering av biblioteket.

Så här konfigurerar du Experience Platform-taggar för integreringen:

 1. Börja med att gå till Experience Platform-taggar från Experience Cloud startsidan. På menyraden väljer du ikonen Solutions (tre gånger tre prickar) i det övre högra hörnet av sidan och sedan Tags.

  Du kan även öppna Experience Platform-taggar direkt.

  image2019-7-8_15-38-44

Skapa en egenskap i Experience Platform-taggar

En egenskap i Experience Platform Tags är en namngiven konfiguration som håller ihop alla inställningar. Ett bibliotek med konfigurationsinställningarna genereras och publiceras på olika miljönivåer (utveckling, mellanlagring och produktion).

Se även Skapa en taggegenskap.

 1. Markera New Property i Experience Platform-taggar.

 2. I dialogrutan Create Property anger du ett beskrivande namn, till exempel webbplatsens titel, i fältet Name. Till exempel, DynamicMediaViewersProp.

 3. Ange webbplatsens domän i fältet Domains.

 4. I listrutan Advanced Options aktiverar du Configure for extension development (cannot be modified later) om det tillägg du vill använda - i det här fallet Dynamic Media Viewer - inte släpps än.

  image2019-7-8_16-3-47

 5. Välj Save.

  Välj den nya egenskapen och gå sedan vidare till Installation och konfiguration av tillägg.

Installera och konfigurera tillägg

Alla tillgängliga tillägg i Experience Platform-taggar visas under Extensions > Catalog.

Välj Install om du vill installera ett tillägg. Utför vid behov en engångskonfiguration och välj sedan Save.

Om det behövs måste följande tillägg installeras och konfigureras:

 • (Obligatoriskt) Tillägget Experience Cloud ID Service.

Ingen ytterligare konfiguration behövs. Godkänn för föreslagna värden. Se till att du väljer Save när du är klar.

Se Adobe Experience Cloud Identity Service-tillägg.

 • (Obligatoriskt) Adobe Analytics-tillägg

Om du vill konfigurera det här tillägget måste du ha det Report Suite-ID som finns i Adobe Analytics, under Admin > Report Suite, under kolumnrubriken Report Suite ID.

(Endast i demonstrationssyfte används Report Suite-ID:t för DynamicMediaViewersExtensionDoc Report Suite i följande skärmbilder. Detta ID skapades och användes i Välj en rapportsvit tidigare.)

image2019-7-8_16-45-34

På sidan Installera tillägg anger du rapportsvits-ID:t i fälten Development Report Suites, Staging Report Suites och Production Report Suites.

image2019-7-8_16-47-40

Konfigurera endast följande objekt om du tänker använda videospårning:

Expandera General på sidan Install Extension och ange sedan spårningsservern. Spårningsservern följer mallen <trackingNamespace>.sc.omtrdc.net, där <trackingNamespace> är den information som hämtas i e-postmeddelandet om etablering.

Välj Save.

Se Adobe Analytics-tillägg.

 • (Valfritt) krävs endast om videospårning behövs) Adobe Media Analytics för ljud och video-tillägg

Fyll i spårningsserverfältet. Spårningsservern för tillägget Adobe Media Analytics for Audio och Video skiljer sig från spårningsservern som används för Adobe Analytics. Den följer mallen <trackingNamespace>.hb.omtrdc.net, där <trackingNamespace> är informationen från e-postmeddelandet om etablering.

Alla andra fält är valfria.

Se Adobe Media Analytics for Audio and Video extension.

 • (Obligatoriskt) Dynamic Media Viewer-tillägg

Välj enable Adobe Analytics for Video om du vill aktivera (starta) spårning av pulsslag för video.

När detta skrivs är tillägget Dynamic Media Viewer bara tillgängligt om taggegenskapen Experience Platform har skapats för utveckling.

Se Skapa en egenskap i Experience Platform-taggar.

När tilläggen har installerats och konfigurerats visas minst följande fem tillägg (fyra om du inte spårar video) under Tillägg > Installerat.

image2019-7-22_12-7-36

Ställ in dataelement och regler

Skapa dataelement och regler som behövs för att spåra visningsprogram i Dynamic Media i Taggar för Experience Platform.

Se Hur data- och händelsespårning fungerar i integreringen för en översikt över spårning med Experience Platform-taggar.

Se Exempelkonfiguration för en exempelkonfiguration i Experience Platform-taggar som visar hur du spårar ett resursnamn när visningsprogrammet läses in.

Se Konfigurera tillägget Dynamic Media Viewer för ingående information om tilläggets funktioner.

Publicera ett bibliotek

Om du vill ändra konfigurationen för taggar i Experience Platform (inklusive Egenskap, Tillägg, Regler och Dataelement) måste du publicera sådana ändringar. Publicering i Experience Platform-taggar utförs från fliken Publicering under egenskapskonfigurationen.

Experience Platform-taggar kan ha flera utvecklingsmiljöer, en mellanlagringsmiljö och en produktionsmiljö. Som standard pekar Experience Platform Tags Cloud Configuration i Experience Manager på Experience Manager författarnoden mot scenmiljön i Experience Platform taggar. Noden Experience Manager Publish pekar på produktionsmiljön för Experience Platform-taggar. Detta innebär att med standardinställningarna för Experience Manager måste du publicera Experience Platform-taggbiblioteket till mellanlagringsmiljön. Om du gör det kan du använda det i författaren till Experience Manager. Du kan sedan publicera den i produktionsmiljön så att den kan användas i Experience Manager.

Mer information om miljöer med Experience Platform-taggar finns i Miljöer.

Publicering av ett bibliotek omfattar följande två steg:

 • Lägga till och skapa ett nytt bibliotek genom att inkludera alla nödvändiga ändringar (nya och uppdateringar) i biblioteket.
 • Flytta upp biblioteket genom de olika miljönivåerna (från utveckling till mellanlagring och produktion).

Lägga till och skapa ett nytt bibliotek

 1. Första gången du öppnar fliken Publicera i Experience Platform-taggar är bibliotekslistan tom.

  Välj Add New Library i den vänstra kolumnen.

  image2019-7-15_14-43-17

 2. På sidan Skapa nytt bibliotek anger du ett beskrivande namn för det nya biblioteket i fältet Name. Till exempel,

  DynamicMediaViewersLib

  Välj miljönivå i listrutan Miljö. Till att börja med är bara utvecklingsnivån tillgänglig för val. Välj Add All Changed Resources längst ned till vänster på sidan.

  image2019-7-15_14-49-41

 3. Välj Save & Build for Development längst upp till höger på sidan.

  Om några minuter är biblioteket klart att användas.

  image2019-7-15_15-3-34

  OBSERVERA

  Nästa gång du ändrar konfigurationen för Experience Platform-taggar går du till fliken Publishing under konfigurationen Property och väljer sedan det bibliotek du skapat tidigare.

  Välj Add All Changed Resources på bibliotekets publiceringsskärm och välj sedan Save & Build for Development.

Flytta upp ett bibliotek via miljönivåer

 1. När ett nytt bibliotek har lagts till finns det i utvecklingsmiljön. Om du vill flytta den till nivån Mellanlagringsmiljö (som motsvarar kolumnen Skickat) väljer du Submit for Approval i bibliotekets nedrullningsbara meny.

  image2019-7-15_15-52-37

 2. Välj Submit i bekräftelsedialogrutan.

  När biblioteket har flyttats till kolumnen Skickat väljer du Build for Staging i listrutan för biblioteket.

  image2019-7-15_15-54-37

 3. Om du vill flytta biblioteket från mellanlagringsmiljön till produktionsmiljön (kolumnen Publicerad) följer du en liknande process.

  Välj först Approve for Publishing i listrutan.

  image2019-7-15_16-7-39

 4. Välj Build & Publish to Production i listrutan.

  image2019-7-15_16-8-9

  Mer information om publiceringsprocessen finns i Publicera i Experience Platform Tags.

Konfigurera Adobe Experience Manager för integreringen

Förutsättningar:

 • Experience Manager kör både författarinstansen och publiceringsinstansen.
 • Skribentnoden för Experience Manager har konfigurerats i Dynamic Media - Scene7 körningsläge (dynamicmedia_s7)
 • Dynamic Media WCM-komponenter är aktiverade i Experience Manager Sites.

Konfigurationen av Experience Manager består av följande två stora steg:

 • Konfiguration av Experience Manager IMS.
 • Konfiguration av Experience Platform Tags Cloud.

Konfigurera Experience Manager IMS

 1. I författaren till Experience Manager väljer du ikonen Tools (hammer) och går sedan till Security > Adobe IMS Configurations.

  2019-07-25_11-52-58

 2. På konfigurationssidan för Adobe IMC, i det övre vänstra hörnet, väljer du Create.

 3. På sidan Adobe IMS Technical Account Configuration väljer du Experience Platform Tags i listrutan Cloud Solution.

 4. Aktivera Create new certificate och ange sedan ett meningsfullt värde för certifikatet i textfältet. Exempel: AdobeLaunchIMSCert. Välj Create certificate.

  Följande informationsmeddelande visas:

  Om du vill hämta en giltig åtkomsttoken läggs det nya certifikatets offentliga nyckel till i det tekniska kontot på Adobe I/O!

  Om du vill stänga dialogrutan Info väljer du OK.

  2019-07-25_12-09-24

 5. Om du vill hämta en fil med en offentlig nyckel (*.crt) till ditt lokala system väljer du Download Public Key.

  OBSERVERA

  lämna sidan Adobe IMS Technical Account Configuration öppen; stäng inte sidan och välj inte Nästa. Du kommer att gå tillbaka till den här sidan senare i stegen.

  2019-07-25_12-52-24

 6. Navigera till Adobe I/O konsolen på en ny flik i webbläsaren.

 7. På sidan Adobe I/O Console Integrations, nära det övre högra hörnet, väljer du New integration.

 8. Kontrollera att alternativknappen Access an API är markerad i dialogrutan Create a new integration och välj sedan Continue.

  2019-07-25_13-04-20

 9. På den andra Create a new integration-sidan aktiverar du (sätter på) alternativknappen Experience Platform Tags API. Välj Continue längst ned till höger på sidan.

  2019-07-25_13-13-54

 10. Gör följande på den tredje Create a new integration-sidan:

  • Ange ett beskrivande namn i fältet Name. Exempel: DynamicMediaViewersIO.

  • I fältet Description anger du en beskrivning för integreringen.

  • I Public key certificates-området överför du filen med den offentliga nyckeln (*.crt) som du laddade ned tidigare i dessa steg.

  • Välj Admin under rubriken Select a role for Experience Platform Tags API.

  • Under rubriken Select one or more product profiles for Experience Platform Tags API väljer du produktprofilen Tags - <your_company_name>.

  2019-07-25_13-49-18

 11. Välj Create integration.

 12. Välj Continue to integration details på sidan Integration created.

  2019-07-25_14-16-33

 13. Sidan Integrationsinformation visas, , ungefär så här:

  OBSERVERA

  Låt den här sidan med integreringsinformation vara öppen. Du behöver olika informationsdelar från flikarna Overview och JWT på bara ett ögonblick.

  2019-07-25_14-35-30

  Sidan med integreringsinformation.

 14. Gå tillbaka till sidan Adobe IMS Technical Account Configuration som du öppnade tidigare. I det övre högra hörnet på sidan väljer du Next för att öppna sidan Account i fönstret Adobe IMS Technical Account Configuration.

  (Om du stängde sidan tidigare går du tillbaka till författaren av Experience Manager och navigerar sedan till Tools > Security > Adobe IMS Configurations. Välj Create. I listrutan Cloud Solution väljer du Experience Platform Tags. I listrutan Certificate markerar du namnet på det tidigare skapade certifikatet.)

  2019-07-25_20-57-50

  Adobe IMS Technical Account Configuration - certifikatsida.

 15. Sidan Account innehåller fem fält som du måste fylla i med information från sidan Integreringsinformation från föregående steg.

  2019-07-25_20-42-45

  Adobe IMS Technical Account Configuration - kontosida.

 16. På sidan Account fyller du i följande fält:

  • Title - Ange en beskrivande kontotitel.
  • Authorization Server - Gå tillbaka till sidan Integreringsinformation som du öppnade tidigare. Välj fliken JWT. Kopiera servernamnet - utan sökvägen - enligt markeringen nedan.

(servernamnet är endast ett exempel) Gå tillbaka till sidan Account och klistra sedan in namnet i respektive fält.
Till exempel https://ims-na1.adobelogin.com/
(servernamnet är endast ett exempel)

2019-07-25_15-01-53

Detaljsida för integrering - fliken JWT

 1. API Key – Gå tillbaka till sidan med integreringsinformation. Välj fliken Overview och välj Copy till höger om fältet API Key (Client ID).

  Gå tillbaka till sidan Account och klistra sedan in nyckeln i respektive fält.

  2019-07-25_14-35-333

  Sidan med integreringsinformation.

 2. Client Secret – Gå tillbaka till sidan med integreringsinformation. Välj Retrieve Client Secret på fliken Overview. Välj Copy till höger om fältet Client secret.

  Gå tillbaka till sidan Account och klistra sedan in nyckeln i respektive fält.

 3. Payload – Gå tillbaka till sidan med integreringsinformation. Kopiera hela JSON-objektkoden från fliken JWT i fältet JWT-nyttolast.

  Gå tillbaka till sidan Account och klistra sedan in koden i respektive fält.

  2019-07-25_21-59-12

  Integrationsinformationssida - JWT-flik

  Kontosidan, med alla fält ifyllda, ser ut ungefär så här:

  2019-07-25_22-08-30

 4. Välj Create i det övre högra hörnet på sidan Account.

  När Experience Manager IMS är konfigurerat har du nu ett nytt IMSA-konto som listas under Adobe IMS Configurations.

  image2019-7-15_14-17-54

Konfigurera Experience Platform Tags Cloud för integrering

 1. I författaren till Experience Manager, nära det övre vänstra hörnet, väljer du ikonen Tools (hammer) och går sedan till Cloud Services > Experience Platform Tags Configurations.

  2019-07-26_12-10-38

 2. På sidan Experience Platform Tags Configurations i den vänstra panelen väljer du en Experience Manager-plats som du vill använda Experience Platform-taggkonfigurationen för.

  Endast för exempelsyften är We.Retail-platsen vald i skärmbilden nedan.

  2019-07-26_12-20-06

 3. Välj Create längst upp till vänster på sidan.

 4. På sidan General (sida 1/3) i fönstret Create Experience Platform Tags Configuration fyller du i följande fält:

  • Title - Ange en beskrivande konfigurationstitel. Till exempel, We.Retail Tags cloud configuration.

  • Associated Adobe IMS Configuration - Välj den IMS-konfiguration som du skapade tidigare i Konfigurera Experience Manager IMS.

  • Company - I Company listrutan väljer du Experience Cloud. Listan fylls i automatiskt.

  • Property - I listrutan Egenskaper väljer du Experience Platform-taggegenskapen som du skapade tidigare. Listan fylls i automatiskt.

  När du har fyllt i alla fält ser din General-sida ut ungefär så här:

  image2019-7-15_14-34-23

 5. I närheten av det övre vänstra hörnet väljer du Next.

 6. På sidan Staging (sida 2/3) i fönstret Create Experience Platform Tags Configuration fyller du i följande fält:

  I fältet Library URI (Uniform Resource Identifier) kontrollerar du platsen för mellanlagringsversionen av Experience Platform Tags Library. Experience Manager fyller i det här fältet automatiskt.

  I det här steget används t.ex. bibliotek för Experience Platform-taggar som distribueras till Adobe CDN.

  OBSERVERA

  Kontrollera att den automatiskt ifyllda biblioteks-URI:n (Uniform Resource Identifier) inte har fel format. Om det behövs kan du åtgärda det så att URI:n representerar en protokollrelativ URI. Det vill säga, det börjar med ett dubbelt snedstreck.

  Till exempel: //assets.adobetm.com/launch-xxxx.

  Sidan Staging ser förmodligen ut ungefär så här. Alternativen Archive och Load Library Asynchronously är inte angivna:

  image2019-7-15_15-21-8

 7. Välj Next i det övre högra hörnet.

 8. På sidan Production (sida 3/3) i fönstret Create Experience Platform Tags Configuration korrigerar du (vid behov) den automatiskt ifyllda produktions-URI:n på samma sätt som på föregående Staging-sida.

 9. Välj Create i det övre högra hörnet.

  Din nya konfiguration för Experience Platform Tags Cloud skapas och visas bredvid din webbplats enligt följande exempel:

 10. Markera din nya konfiguration för Experience Platform Tags Cloud (en bock visas till vänster om konfigurationstiteln när den är markerad). Välj Publish i verktygsfältet.

  image2019-7-15_15-47-6

Experience Manager-författaren stöder för närvarande inte integrering av Dynamic Media-visningsprogram med Experience Platform-taggar.

Det stöds dock i Experience Manager-publiceringsnoden. Experience Manager publiceringsnod använder standardinställningarna för Experience Platform Tags Cloud Configuration och produktionsmiljön för Experience Platform Tags. Det är därför nödvändigt att varje gång under testet överföra Experience Platform Tags-biblioteksuppdateringar från Development till produktionsmiljön.

Det är möjligt att kringgå denna begränsning. Ange utvecklings- eller mellanlagrings-URL för plattformstaggbiblioteket i Experience Platform Tags Cloud-konfigurationen för Experience Manager-publiceringsnoden ovan. Om du gör det använder Experience Manager-publiceringsnoden utvecklings- eller mellanlagringsversionen av Experience Platform-taggbiblioteket.

Mer information om hur du konfigurerar molnkonfigurationen för Experience Platform Tags finns i Integrera Experience Manager med Experience Platform-taggar via Adobe I/O.

På denna sida