Integrera Adobe Experience Manager Assets med Adobe InDesign Server

Adobe Experience Manager Assets använder:

 • En proxy som distribuerar inläsningen av vissa bearbetningsuppgifter. En proxy är en Experience Manager-instans som kommunicerar med en proxyarbetare för att utföra en viss uppgift och andra Experience Manager-instanser för att leverera resultaten.
 • En proxyarbetare som definierar och hanterar en viss uppgift.
  Dessa kan omfatta en mängd olika arbetsuppgifter. till exempel använda en InDesign Server för att bearbeta filer.

För att överföra filer till Experience Manager Assets som du har skapat med Adobe InDesign används en proxy. Detta använder en proxyarbetare för att kommunicera med Adobe InDesign Server, där skript körs för att extrahera metadata och generera olika renderingar för Experience Manager Assets. Proxyarbetaren möjliggör tvåvägskommunikation mellan InDesign Server- och Experience Manager-instanserna i en molnkonfiguration.

OBSERVERA

Adobe InDesign erbjuds som två separata erbjudanden. Adobe InDesign-datorprogram som används för att utforma sidlayouter för tryck och digital distribution. Med Adobe InDesign Server kan ni programmässigt skapa automatiserade dokument baserat på det ni skapat med InDesign. Det fungerar som en tjänst som erbjuder ett gränssnitt till sin ExtendScript-motor. Skripten är skrivna i ExtendScript, som liknar JavaScript. Mer information om InDesign skript finns i https://www.adobe.com/devnet/indesign/documentation.html#idscripting.

Hur extraheringen fungerar

Adobe InDesign Server kan integreras med Experience Manager Assets så att INDD-filer som skapats med InDesign kan överföras, återgivningar genereras, alla media extraheras (till exempel video) och lagras som resurser:

OBSERVERA

Tidigare versioner av Experience Manager kunde extrahera XMP och miniatyrbilden, nu kan alla media extraheras.

 1. Överför din INDD-fil till Experience Manager Assets.

 2. Ett ramverk skickar kommandoskript till InDesign Server via SOAP (Simple Object Access Protocol).
  Detta kommandoskript kommer att:

  • Hämta INDD-filen.

  • Kör InDesign Server-kommandon:

   • Strukturen, texten och eventuella mediefiler extraheras.
   • PDF- och JPG-renderingar genereras.
   • HTML- och IDML-renderingar genereras.
  • Lägg tillbaka de resulterande filerna till Experience Manager Assets.

  OBSERVERA

  IDML är ett XML-baserat format som återger allt innehåll i InDesign-filen. Den lagras som ett komprimerat paket med ZIP-komprimering. Mer information finns i InDesign Interchange Formats INX och IDML.

  FÖRSIKTIGHET

  Om InDesign Server inte är installerat eller inte konfigurerat kan du ändå överföra en INDD-fil till Experience Manager. De återgivningar som genereras är dock begränsade till PNG och JPEG. Du kommer inte att kunna generera HTML-, IDML- eller sidåtergivningar.

 3. Efter extraheringen och renderingen:

  • Strukturen replikeras till en cq:Page (typ av återgivning).
  • Den extraherade texten och filerna lagras i Experience Manager Assets.
  • Alla återgivningar lagras i Experience Manager Assets, i själva resursen.

Integrera InDesign Server med Experience Manager

Om du vill integrera InDesign Server för användning med Experience Manager Assets och efter att du har konfigurerat din proxy måste du:

 1. Installera InDesign Server.
 2. Om det behövs konfigurerar du arbetsflödet för Experience Manager Assets.
  Detta är bara nödvändigt om standardvärdena inte passar för din instans.
 3. Konfigurera en proxyarbetare för InDesign Server.

Installera InDesign Server

Så här installerar och startar du InDesign Server för användning med Experience Manager:

 1. Hämta och installera InDesign Server.

 2. Om det behövs kan du anpassa konfigurationen för din InDesign Server-instans.

 3. Starta servern från kommandoraden:

  <*ids-installation-dir*>/InDesignServer.com -port 8080

  Detta startar servern med SOAP-pluginprogrammet som lyssnar på port 8080. Alla loggmeddelanden och utdata skrivs direkt till kommandofönstret.

  OBSERVERA

  Om du vill spara utdatameddelandena i en fil använder du omdirigering; under Windows:
  <ids-installation-dir>/InDesignServer.com -port 8080 > ~/temp/INDD-logfile.txt 2>&1

Konfigurera arbetsflödet Experience Manager Assets

Experience Manager Assets har ett förkonfigurerat arbetsflöde DAM Update Asset som innehåller flera processsteg särskilt för InDesign:

Det här arbetsflödet är konfigurerat med standardvärden som kan anpassas för konfigurationen för de olika författarinstanserna (det här är ett standardarbetsflöde, så mer information finns under Redigera ett arbetsflöde). Om du använder standardvärdena (inklusive SOAP-porten) behövs ingen konfiguration.

När du har överfört InDesign-filer till Experience Manager Assets (med någon av de vanliga metoderna) aktiveras arbetsflödet för att bearbeta resursen och förbereda de olika återgivningarna. Testa konfigurationen genom att överföra en INDD-fil till Experience Manager Assets för att bekräfta att du ser de olika återgivningar som skapas av IDS under <*your_asset*>.indd/Renditions

Medieextrahering

Det här steget styr extraheringen av media från INDD-filen.

Om du vill anpassa kan du redigera fliken Arguments i Media Extraction-steget.

Medieextraheringsargument och skriptsökvägar

Medieextraheringsargument och skriptsökvägar

 • ExtendScript-bibliotek: Detta är ett enkelt http get/post-metodbibliotek som krävs av de andra skripten.

 • Utöka skript: Här kan du ange olika skriptkombinationer. Om du vill att dina egna skript ska köras på InDesign Server sparar du skripten på /apps/settings/dam/indesign/scripts.

FÖRSIKTIGHET

Ändra inte ExtendScript-biblioteket. Det här biblioteket innehåller de HTTP-funktioner som krävs för att kommunicera med Sling. Den här inställningen anger vilket bibliotek som ska skickas till InDesign Server för användning där.

Skriptet ThumbnailExport.jsx som körs i arbetsflödessteget Medieextrahering genererar en miniatyrrendering i JPG-format. Den här återgivningen används i arbetsflödet Bearbeta miniatyrbilder för att generera statiska återgivningar som krävs av Experience Manager.

Du kan konfigurera arbetsflödessteget Bearbeta miniatyrbilder för att generera statiska återgivningar i olika storlekar. Se till att du inte tar bort standardvärdena eftersom de krävs av gränssnittet Experience Manager Assets. Arbetsflödessteget Ta bort återgivning av bildförhandsvisning tar bort återgivningen av JPG-miniatyrer eftersom den inte längre behövs.

Sidextrahering

Då skapas en Experience Manager-sida av de extraherade elementen. En extraheringshanterare används för att extrahera data från en återgivning (för närvarande HTML eller IDML). Dessa data används sedan för att skapa en sida med PageBuilder.

Om du vill anpassa kan du redigera fliken Arguments i Page Extraction-steget.

chlimage_1-96

 • Extraheringshanterare för sida: Välj den hanterare som du vill använda i popup-listan. En extraheringshanterare fungerar på en viss återgivning, som väljs av en relaterad RenditionPicker (se API:t för ExtractionHandler).
  I en Experience Manager-standardinstallation är följande tillgängligt:

  • Extraheringshandtag för IDML-export: Används för den IDML-rendering som genereras i MediaExtract-steget.
 • Sidnamn: Ange det namn som du vill tilldela den resulterande sidan. Om det lämnas tomt är namnet"page" (eller ett derivat om"page" redan finns).

 • Sidrubrik: Ange den titel som du vill tilldela den resulterande sidan.

 • Sidrotsökväg: Sökvägen till rotplatsen för den resulterande sidan. Om den lämnas tom används den nod som innehåller resursens återgivningar.

 • Sidmall: Den mall som ska användas när den resulterande sidan genereras.

 • Siddesign: Den siddesign som ska användas när den resulterande sidan genereras.

Konfigurera proxyarbetaren för InDesign Server

OBSERVERA

Arbetaren finns på proxyinstansen.

 1. Expandera Cloud Services Configurations i den vänstra rutan i verktygskonsolen. Expandera sedan Cloud Proxy Configuration.

 2. Dubbelklicka på IDS worker för att öppna konfigurationen.

 3. Klicka på Edit för att öppna konfigurationsdialogrutan och definiera de nödvändiga inställningarna:

  proxy_idsworkerconfig

  • IDS-
   poolSOAP-slutpunkter som ska användas för kommunikation med InDesign Server. Du kan lägga till, ta bort och beställa objekt.
 4. Spara genom att klicka på OK.

Om InDesign Server och Experience Manager finns på olika värdar eller om ett eller båda programmen inte fungerar på standardportar konfigurerar du Day CQ Link Externalizer för att ange värdnamn, port och innehållssökväg för InDesign Server.

 1. Gå till webbkonsolen på https://[aem_server]:[port]/system/console/configMgr.

 2. Leta reda på konfigurationen Day CQ Link Externalizer. Klicka på Edit för att öppna.

 3. Med inställningarna för länkutjämnaren kan du skapa absoluta URL:er för Experience Manager-distributionen och för InDesign Server. Använd fältet Domains för att ange värdnamnet för Adobe InDesign Server. Klicka på Spara.

  I absoluta URL:er använder du localhost som värdnamn för din lokala (författare) instans och värdnamn eller IP-adress för publiceringsinstansen, vilket visas på följande bild.

  Inställning för extern länkning

Aktivera parallell jobbbearbetning för InDesign Server

Nu kan du aktivera parallell jobbbearbetning för IDS. Bestäm det maximala antalet parallella jobb (x) som en InDesign Server kan bearbeta:

 • På en enda multiprocessordator är det maximala antalet parallella jobb (x) som en InDesign Server kan bearbeta ett mindre än antalet processorer som kör IDS.
 • När du kör IDS på flera datorer måste du räkna antalet tillgängliga processorer (t.ex. på alla datorer) och sedan subtrahera det totala antalet datorer.

Så här konfigurerar du antalet parallella IDS-jobb:

 1. Öppna fliken Configurations i Felix Console; till exempel: https://[aem_server]:[port]/system/console/configMgr.

 2. Välj IDS-bearbetningskön under Apache Sling Job Queue Configuration.

 3. Uppsättning:

  • Typ - Parallel
  • Maximalt antal parallella jobb - <*x*> (enligt beräkning ovan)
 4. Spara dessa ändringar.

 5. Om du vill aktivera stöd för flera sessioner för Adobe CS6 och senare markerar du kryssrutan enable.multisession.name under konfigurationen com.day.cq.dam.ids.impl.IDSJobProcessor.name.

 6. Skapa en pool med x IDS-arbetare genom att lägga till SOAP-slutpunkter i IDS Worker-konfigurationen.

  Om det finns flera datorer som kör InDesign Server lägger du till SOAP-slutpunkter (antal processorer per dator -1) för varje dator.

OBSERVERA

När du arbetar med en grupp arbetare kan du aktivera blockeringslista för IDS-arbetare.

Om du vill göra det aktiverar du kryssrutan enable.retry.name under com.day.cq.dam.ids.impl.IDSJobProcessor.name-konfigurationen, som aktiverar omprövningar av IDS-jobb.

Under konfigurationen com.day.cq.dam.ids.impl.IDSPoolImpl.name anger du också ett positivt värde för parametern max.errors.to.blacklist som avgör antalet jobbomprövningar innan du tar bort ett ID från jobbhanterarlistan.

Som standard valideras IDS-arbetaren efter den konfigurerbara tiden (retry.interval.to.whitelist.name) i minuter. Om arbetaren hittas online tas den bort från blockeringslista.

Aktivera stöd för InDesign Server 10.0 eller senare

För InDesign Server 10.0 eller senare utför du följande steg för att aktivera stöd för flera sessioner.

 1. Öppna Configuration Manager från din Experience Manager Assets-instans https://[aem_server]:[port]/system/console/configMgr.
 2. Redigera konfigurationen com.day.cq.dam.ids.impl.IDSJobProcessor.name.
 3. Välj alternativet ids.cc.enable och klicka på Save.
OBSERVERA

För InDesign Server-integrering med Experience Manager Assets använder du en flerkärnig processor eftersom den sessionsstödfunktion som krävs för integreringen inte stöds på enkärniga system.

Konfigurera Experience Manager-autentiseringsuppgifter

Du kan ändra administratörens standardautentiseringsuppgifter (användarnamn och lösenord) för att komma åt InDesign Server från din Experience Manager-distribution utan att integreringen med InDesign Server avbryts.

 1. Gå till /etc/cloudservices/proxy.html.
 2. Ange det nya användarnamnet och lösenordet i dialogrutan.
 3. Spara inloggningsuppgifterna.

På denna sida