Identifiera MIME-typ av resurser med Apache Tika

Normalt Adobe Experience Manager Assets identifierar MIME-typen för resurser som du överför från filtillägget.

Om du använder Apache Tika för att överföra resurser, Assets identifierar sin MIME-typ från innehållsströmmen under överföringen i stället för filtillägget.

Den här funktionen är inaktiverad som standard. Om du vill aktivera funktionen konfigurerar du Day CQ DAM Mime Type tjänst från Configuration Manager.

OBSERVERA

MIME-typidentifiering med Apache Tika biblioteket är en resurskrävande åtgärd.

  1. Om du vill öppna webbkonsolen för Configuration Manager går du till https://[aem_server]:[port]/system/console/configMgr.

  2. I listan över tjänster letar du upp Day CQ DAM Mime Type Service och klicka Edit.

  3. Välj Detect MIME from content om du vill aktivera parsning av överförda resurser för att bestämma deras MIME-typ samtidigt som filtillägg ignoreras. Som standard är det här alternativet avmarkerat.

    chlimage_1-333

  4. Klicka Save för att spara ändringarna.

På denna sida