Identifiera MIME-typ av resurser med Apache Tika

Vanligtvis identifierar Adobe Experience Manager Assets MIME-typen för resurser som du överför från filtillägget.

Om du använder Apache Tika för att överföra resurser identifierar Assets deras MIME-typ från innehållsströmmen under överföringen i stället för filtillägget.

Den här funktionen är inaktiverad som standard. Om du vill aktivera funktionen konfigurerar du tjänsten Day CQ DAM Mime Type från Configuration Manager.

OBSERVERA

MIME-typidentifiering med biblioteket Apache Tika är en resurskrävande åtgärd.

  1. Öppna Configuration Manager-webbkonsolen genom att gå till https://[aem_server]:[port]/system/console/configMgr.

  2. Leta reda på Day CQ DAM Mime Type Service i listan över tjänster och klicka på Edit.

  3. Välj alternativet Detect MIME from content om du vill aktivera parsning av överförda resurser för att bestämma deras MIME-typ samtidigt som filtillägg ignoreras. Som standard är det här alternativet avmarkerat.

    chlimage_1-333

  4. Klicka på Save för att spara ändringarna.

På denna sida