Integrering med Adobe Target med IMS

Integreringen av AEM med Adobe Target via Target Standard API kräver att Adobe IMS (Identity Management System) konfigureras med Adobe Developer Console.

OBSERVERA

Stöd för Adobe Target Standard API är nytt i AEM 6.5. Målstandard-API:t använder IMS-autentisering.

Det finns fortfarande stöd för att använda Adobe Target Classic API i AEM för bakåtkompatibilitet. The Target Classic API använder inloggningsuppgifter.

API-valet styrs av den autentiseringsmetod som används för AEM/Target-integrering.
Se även Klient-ID och klientkod -avsnitt.

Förutsättningar

Innan du börjar med den här proceduren:

 • Stöd för Adobe måste tillhandahålla ditt konto för:

  • Adobe Console
  • Adobe Developer Console
  • Adobe Target och
  • Adobe IMS (Identity Management System)
 • Din organisations systemadministratör bör använda Admin Console för att lägga till de utvecklare som behövs i organisationen till de relevanta produktprofilerna.

  • Detta ger specifika utvecklare behörighet att aktivera integreringar i Adobe Developer Console.
  • Mer information finns i Hantera utvecklare.

Konfigurera en IMS-konfiguration - Generera en offentlig nyckel

Det första steget i konfigurationen är att skapa en IMS-konfiguration i AEM och generera den offentliga nyckeln.

 1. Öppna AEM verktyg -menyn.

 2. I Säkerhet avsnittsmarkera Adobe IMS-konfigurationer.

 3. Välj Skapa för att öppna Adobe IMS Technical Account Configuration.

 4. Använda listrutan under Molnkonfiguration, markera Adobe Target.

 5. Aktivera Skapa nytt certifikat och ange ett nytt alias.

 6. Bekräfta med Skapa certifikat.

 7. Välj Hämta (eller Hämta offentlig nyckel) för att hämta filen till den lokala hårddisken, så att den är klar att användas när konfigurera IMS för Adobe Target-integrering med AEM.

  FÖRSIKTIGHET

  Låt konfigurationen vara öppen, den behövs igen när Slutför IMS-konfigurationen i AEM.

Konfigurera IMS för Adobe Target-integrering med AEM

Med Adobe Developer Console måste du skapa ett projekt (integration) med Adobe Target som AEM ska använda och sedan tilldela de behörigheter som krävs.

Skapa projektet

Öppna Adobe Developer Console och skapa ett projekt med Adobe Target som AEM ska använda:

 1. Öppna Adobe Developer Console for Projects:

  https://developer.adobe.com/console/projects

 2. Alla projekt du har visas. Välj Skapa nytt projekt - platsen och användningen beror på:

  • Om du inte har något projekt än Skapa nytt projekt kommer att vara i mitten, nederst.

   Skapa nytt projekt - första projektet

  • Om du redan har befintliga projekt listas dessa och Skapa nytt projekt kommer att vara överst till höger.

   Skapa nytt projekt - flera projekt

 3. Välj Lägg till i projekt följt av API:

 4. Välj Adobe Target sedan Nästa:

  OBSERVERA

  Om du prenumererar på Adobe Target, men inte ser det i listan, bör du kontrollera Förutsättningar.

 5. Överför din offentliga nyckel och när det är klart fortsätter du med Nästa:

 6. Granska inloggningsuppgifterna och fortsätt med Nästa:

 7. Välj önskade produktprofiler och fortsätt med Spara konfigurerat API:

  OBSERVERA

  Vilka produktprofiler som visas beror på om du har:

  • Adobe Target Standard - endast Standardarbetsyta är tillgänglig
  • Adobe Target Premium - alla tillgängliga arbetsytor visas i listan enligt nedan

 8. Skapandet bekräftas.

Tilldela behörigheter till integreringen

Du måste nu tilldela nödvändig behörighet till integreringen:

 1. Öppna Adobe Admin Console:

 2. Navigera till Produkter (övre verktygsfältet) och sedan välja Adobe Target - <din-tenant-id> (från den vänstra panelen).

 3. Välj Produktprofiler och sedan den arbetsyta du behöver i den lista som visas. Exempel: Standardarbetsyta.

 4. Välj API-autentiseringsuppgifter och sedan den integreringskonfiguration som krävs.

 5. Välj Redigerare som Produktroll; i stället för Observer.

Information lagrad för Adobe Developer Console Integration Project

I Adobe Developer Console - Projekt kan du se en lista över alla dina integreringsprojekt:

Välj Visa (till höger om en viss projektpost) om du vill visa mer information om konfigurationen. Bland dessa finns:

 • Projektöversikt
 • Insikter
 • Autentiseringsuppgifter
  • Tjänstkonto (JWT)
   • Information om autentiseringsuppgifter
   • Generera JWT
 • APIS
  • Exempel: Adobe Target

Vissa av dessa behöver du för att slutföra integreringen av Adobe Target i AEM baserat på IMS.

Slutför IMS-konfigurationen i AEM

Om du går tillbaka till AEM kan du slutföra IMS-konfigurationen genom att lägga till obligatoriska värden från Adobe Developer Console-integreringen för Target:

 1. Återgå till IMS-konfiguration öppnas i AEM.

 2. Välj Nästa.

 3. Här kan du använda information från projektkonfigurationen i Adobe Developer Console:

  • Titel: Din text.
  • Auktoriseringsserver: Kopiera/klistra in detta från aud rad i Nyttolast avsnitt nedan, t.ex. https://ims-na1.adobelogin.com i exemplet nedan
  • API-nyckel: Kopiera detta från Översikt section
  • Klienthemlighet: Generera detta i Översikt och kopiera
  • Nyttolast: Kopiera detta från Generera JWT section

  Konfiguration av tekniskt konto

 4. Bekräfta med Skapa.

 5. Din Adobe Target-konfiguration visas i AEM.

Bekräfta IMS-konfigurationen

Så här bekräftar du att konfigurationen fungerar som förväntat:

 1. Öppna:

  • https://localhost<port>/libs/cq/adobeims-configuration/content/configurations.html

  Till exempel:

  • https://localhost:4502/libs/cq/adobeims-configuration/content/configurations.html
 2. Välj din konfiguration.

 3. Välj Kontrollera hälsa i verktygsfältet, följt av Kontrollera.

 4. Om det lyckas visas meddelandet:

Konfigurera Adobe Target-Cloud Servicen

Det går nu att referera till konfigurationen för en Cloud Service som använder Target Standard API:

 1. Öppna verktyg -menyn. Sedan, i Cloud Services avsnitt, markera Äldre Cloud Services.

 2. Bläddra nedåt till Adobe Target och markera Konfigurera nu.

  The Skapa konfiguration öppnas.

 3. Ange Titel och, om du vill, en Namn (Om inget anges genereras detta från titeln).

  Du kan också välja önskad mall (om fler än en är tillgänglig).

 4. Bekräfta med Skapa.

  The Redigera komponent öppnas.

 5. Ange informationen i dialogrutan Adobe Target-inställningar tab:

  • Autentisering: IMS

  • Klient-ID: Adobe IMS-klientens ID. Se även Klient-ID och klientkod -avsnitt.

   OBSERVERA

   För IMS måste det här värdet hämtas från Target. Du kan logga in på Target och extrahera klient-ID:t från URL:en.

   Om URL:en till exempel är:

   https://experience.adobe.com/#/@yourtenantid/target/activities

   Då använder du yourtenantid.

  • Klientkod: Se Klient-ID och klientkod -avsnitt.

  • IMS-konfiguration: välj namnet på IMS-konfigurationen

  • API-typ: REST

  • A4T Analytics Cloud-konfiguration: Välj den Analytics-molnkonfiguration som används för målaktivitetsmål och -mått. Du behöver detta om du använder Adobe Analytics som rapportkälla när du skapar innehåll för målgruppsanpassning. Om du inte ser din molnkonfiguration kan du läsa mer i Konfigurera A4T Analytics Cloud-konfiguration.

  • Använd exakt målinriktning: Som standard är den här kryssrutan markerad. Om du väljer det här alternativet väntar molntjänstkonfigurationen på att kontexten ska läsas in innan innehållet läses in. Se följande.

  • Synkronisera segment från Adobe Target: Välj det här alternativet om du vill hämta segment som har definierats i Target för att använda dem i AEM. Du måste välja det här alternativet när API-typegenskapen är REST, eftersom infogade segment inte stöds och du alltid måste använda segment från Target. (Observera att den AEM termen segment motsvarar målgruppen.)

  • Klientbibliotek: Välj om du vill ha klientbiblioteket AT.js eller mbox.js (utgått).

  • Använd Tag Management System för att leverera klientbibliotek: Använd DTM (utgått), Adobe Launch eller något annat tagghanteringssystem.

  • Anpassad AT.js: Lämna tomt om du har markerat rutan Tag Management eller om du vill använda AT.js som standard. Du kan även överföra dina anpassade AT.js. Visas bara om du har valt AT.js.

  OBSERVERA

  Konfiguration av en Cloud Service som ska använda API:t för klassiska mål har tagits bort (använder fliken Adobe Recommendations-inställningar).

 6. Klicka Anslut till mål för att initiera anslutningen till Adobe Target.

  Om anslutningen lyckas visas meddelandet Anslutningen lyckades visas.

 7. Välj OK i meddelandet, följt av OK i dialogrutan för att bekräfta konfigurationen.

 8. Du kan nu fortsätta till Lägga till ett målramverk för att konfigurera ContextHub- eller ClientContext-parametrar som ska skickas till Target. Observera att detta kanske inte behövs för att exportera AEM Experience Fragments till Target.

Klient-ID och klientkod

Med Adobe Experience Manager 6.5.8.0, hade fältet Klientkod lagts till i fönstret för målkonfigurationen.

Tänk på följande när du konfigurerar fälten för klient-ID och klientkod:

 1. För de flesta kunder är innehavar-ID och klientkod samma. Det innebär att båda fälten innehåller samma information och är identiska. Se till att du anger klient-ID i båda fälten.
 2. För äldre syften kan du även ange olika värden i fälten Klient-ID och Klientkod.

I båda fallen ska du tänka på följande:

 • Som standard kopieras även klientkoden (om den läggs till först) automatiskt till fältet Klient-ID.
 • Du kan ändra standardinställningen för klient-ID.
 • Därför kommer serverdelsanropen till Target att baseras på klientens ID och klientsidans anrop till Target kommer att baseras på klientkoden.

Som tidigare nämnts är det första fallet det vanligaste för AEM 6.5. Oavsett hur du väljer båda fälten innehåller rätt information beroende på dina behov.

OBSERVERA

Om du vill ändra en befintlig målkonfiguration:

 1. Ange klientorganisations-ID:t igen.
 2. Återanslut till mål.
 3. Spara konfigurationen.

På denna sida