Integrera med Adobe Campaign Classic

OBSERVERA

I den här dokumentationen beskrivs hur du integrerar AEM med Adobe Campaign Classic, den lokala lösningen. Om du använder Adobe Campaign Standard finns dessa instruktioner i Integrera med Adobe Campaign Standard.

Med Adobe Campaign kan ni hantera e-postinnehåll och formulär direkt i Adobe Experience Manager.

Om du vill använda båda lösningarna samtidigt måste du först konfigurera dem så att de ansluter till varandra. Detta inbegriper konfigurationssteg i både Adobe Campaign och Adobe Experience Manager. Dessa steg beskrivs i detalj i det här dokumentet.

När du arbetar med Adobe Campaign i AEM kan du skicka e-post via Adobe Campaign och beskrivs i Arbeta med Adobe Campaign. Det innefattar även att använda formulär på AEM sidor för att hantera data.

Dessutom kan följande ämnen vara intressanta när du integrerar AEM med Adobe Campaign:

Om du utökar integreringen med Adobe Campaign kanske du vill se följande sidor:

Arbetsflöde för integrering med AEM och Adobe Campaign

I det här avsnittet beskrivs ett typiskt arbetsflöde mellan AEM och Adobe Campaign när du skapar kampanjer och levererar innehåll.

Det typiska arbetsflödet omfattar följande och beskrivs i detalj:

 1. Börja bygga en kampanj (både i Adobe Campaign och AEM).
 2. Innan du länkar innehållet och leveransen kan du anpassa innehållet i AEM och skapa en leverans i Adobe Campaign.
 3. Länka innehåll och leverans i Adobe Campaign.

Börja bygga din kampanj

Du börjar skapa en kampanj när som helst. Innan ni länkar innehållet är AEM och AC oberoende Det innebär att marknadsförarna kan börja skapa kampanjer och målinriktning i Adobe Campaign, medan de som skapar innehåll arbetar med designen i AEM.

Innan innehåll och leverans länkas

Innan du länkar innehållet och skapar en leveransfunktion måste du göra följande:

I AEM

 • Anpassa med anpassningsfälten i Text & Personalization-komponenten

I Adobe Campaign

 • Skapa en leverans av typen aemContent

Länka innehåll och ange leverans

När du har förberett innehållet för länkning och leverans bestämmer du exakt hur och var innehållet ska länkas.

Alla dessa steg utförs i Adobe Campaign.

 1. Ange vilken AEM som ska användas.
 2. Synkronisera innehållet genom att klicka på knappen Synkronisera.
 3. Öppna innehållsväljaren för att välja innehåll.

Om du inte har använt AEM

Om du inte har använt AEM tidigare kan följande länkar vara bra att förstå AEM:

Konfigurerar Adobe Campaign

När du konfigurerar Adobe Campaign ingår följande:

 1. Installera AEM integreringspaket i Adobe Campaign.
 2. Konfigurera ett externt konto.
 3. Verifierar att AEMResourceTypeFilter har konfigurerats korrekt.

Det finns dessutom avancerade konfigurationer som du kan göra, bland annat:

 • Hantera innehållsblock
 • Hantera personaliseringsfält

Se Avancerade konfigurationer.

OBSERVERA

För att kunna utföra dessa åtgärder måste du ha rollen administration i Adobe Campaign.

Förutsättningar

Kontrollera att du har följande element i förväg:

OBSERVERA

Om du kör en version som är tidigare än Adobe Campaign Classic build 8640 finns mer information i uppgraderingsdokumentationen. Observera att både klienten och databasen måste uppgraderas till samma bygge.

FÖRSIKTIGHET

Åtgärder som beskrivs i avsnitten Konfigurera Adobe Campaign och Konfigurera Adobe Experience Manager krävs för att integreringsfunktionerna mellan AEM och Adobe Campaign ska fungera korrekt.

Installera AEM integreringspaket

Du måste installera AEM Integration-paketet i Adobe Campaign. Så här gör du:

 1. Gå till den Adobe Campaign-instans som du vill länka till AEM.

 2. Välj Verktyg > Avancerat > Importera paket….

  chlimage_1-132

 3. Klicka på Installera ett standardpaket och välj sedan AEM Integration-paketet.

  chlimage_1-133

 4. Klicka på Nästa och Starta.

  Det här paketet innehåller operatorn aemserver som ska användas för att ansluta AEM till Adobe Campaign.

  FÖRSIKTIGHET

  Som standard är ingen säkerhetszon konfigurerad för den här operatorn. Om du vill ansluta till Adobe Campaign via AEM måste du välja en.

  I filen serverConf.xml måste attributet allowUserPassword för den valda säkerhetszonen anges till true för att auktorisera AEM att ansluta till Adobe Campaign via inloggning/lösenord.

  Vi rekommenderar starkt att du skapar en säkerhetszon som är dedikerad till AEM för att undvika säkerhetsproblem. Mer information finns i Installationsguiden.

  chlimage_1-134

Konfigurera ett AEM externt konto

Du måste konfigurera ett externt konto som gör att du kan ansluta Adobe Campaign till din AEM.

OBSERVERA
 • När du installerar AEM Integration-paketet skapas ett externt AEM. Du kan konfigurera anslutningen till AEM från den eller skapa en ny.
 • I AEM måste du ange lösenordet för kampanjens fjärranvändare. Du måste ange det här lösenordet för att kunna ansluta Adobe Campaign till AEM. Logga in som administratör och i användaradministrationskonsolen, sök efter användaren som är kampanjfjärranvändare och klicka på Ange lösenord.

Så här konfigurerar du ett externt AEM:

 1. Gå till noden Administration > Plattform > Externa konton.

 2. Skapa ett nytt externt konto och välj typen AEM.

 3. Ange åtkomstparametrarna för AEM-utvecklingsinstansen: serveradressen samt det ID och lösenord som används för att ansluta till den här instansen. Lösenordet för användarkontot för kampanj-api är detsamma som för användaren som du angav ett lösenord för i AEM.

  OBSERVERA

  Kontrollera att serveradressen inte avslutas med ett avslutande snedstreck. Ange till exempel https://yourserver:4502 i stället för https://yourserver:4502/

  chlimage_1-135 chlimage_1-136

 4. Kontrollera att kryssrutan Aktiverad är markerad.

Verifierar alternativet AEMResourceTypeFilter

Alternativet AEMResourceTypeFilter används för att filtrera typer av AEM resurser som kan användas i Adobe Campaign. På så sätt kan Adobe Campaign hämta AEM som är särskilt utformade för att endast användas i Adobe Campaign.

Detta alternativ bör vara förkonfigurerat; Men om du ändrar det här alternativet kan det leda till att integreringen inte fungerar.

Så här verifierar du att alternativet AEMResourceTypeFilter är konfigurerat:

 1. Gå till Plattform >Alternativ.

 2. Kontrollera att sökvägarna är korrekta i alternativet AEMResourceTypeFilter. Fältet måste innehålla värdet:

  mcm/campaign/components/newsletter,mcm/campaign/components/campaign_newsletterpage,mcm/neolane/components/newsletter

  I vissa fall är värdet följande:

  mcm/campaign/components/newsletter

  chlimage_1-137

Konfigurerar Adobe Experience Manager

För att konfigurera AEM måste du göra följande:

 • Konfigurera replikering mellan instanser.
 • Koppla AEM till Adobe Campaign via Cloud Services.
 • Konfigurera externaliseraren.

Konfigurera replikering mellan AEM

Innehåll som skapas från AEM-författarinstansen skickas först till publiceringsinstansen. Du måste publicera så att bilderna i nyhetsbrevet är tillgängliga för publiceringsinstansen och för mottagarna av nyhetsbrevet. Replikeringsagenten måste därför konfigureras att replikera från AEM till den AEM publiceringsinstansen.

OBSERVERA

Om du inte vill använda replikerings-URL:en, utan i stället använda den offentliga URL:en, kan du ange Offentlig URL i följande konfigurationsinställning i OSGi (AEM logo > Verktyg ikon > Åtgärder > Webbkonsol > a10/>OSGi Configuration > AEM Campaign Integration - Configuration ):
Offentlig URL: com.day.cq.mcm.campaign.impl.IntegrationConfigImpl#aem.mcm.campaign.publicUrl

Det här steget är också nödvändigt för att replikera vissa redigeringsinstanskonfigurationer till publiceringsinstansen.

Så här konfigurerar du replikering mellan AEM instanser:

 1. I redigeringsinstansen väljer du AEM logotyp Verktyg ikon > Distribution > Replikering > Agenter på författare och klickar sedan på Standardagent.

  chlimage_1-138

  OBSERVERA

  Undvik att använda localhost (d.v.s. en lokal kopia av AEM) när du konfigurerar integreringen med Adobe Campaign, såvida inte både publicerings- och författarinstansen finns på samma dator.

 2. Tryck eller klicka på Redigera och välj sedan fliken Transport.

 3. Konfigurera URI:n genom att ersätta localhost med IP-adressen eller adressen för den AEM publiceringsinstansen.

  chlimage_1-139

Ansluta AEM till Adobe Campaign

Innan ni kan använda AEM och Adobe Campaign tillsammans måste ni etablera en länk mellan båda lösningarna så att de kan kommunicera.

 1. Anslut till AEM.

 2. Välj AEM logotyp > Verktyg ikon > Distribution > Cloud Services och Konfigurera nu i Adobe Campaign-avsnittet.

  chlimage_1-140

 3. Skapa en ny konfiguration genom att ange en titel och klicka på Skapa, eller välj den befintliga konfiguration som du vill länka till din Adobe Campaign-instans.

 4. Redigera konfigurationen så att den matchar parametrarna för din Adobe Campaign-instans.

  • Användarnamn: aemserver, paketoperatorn Adobe Campaign AEM Integration, som används för att upprätta länken mellan de två lösningarna.
  • Lösenord: Lösenord för operatorn Adobe Campaign aemserver. Du kan behöva ange lösenordet för den här operatorn igen direkt i Adobe Campaign.
  • API-slutpunkt: Adobe Campaign instans-URL.
 5. Välj Anslut till Adobe Campaign och klicka på OK.

  chlimage_1-141

  OBSERVERA

  När du har skapat e-postmeddelandet och publicerat det måste du publicera konfigurationen på nytt på din publiceringsinstans.

  chlimage_1-142

OBSERVERA

Om anslutningen misslyckas kontrollerar du följande:

 • Du kan stöta på ett certifikatproblem när du använder en säker anslutning till en Adobe Campaign-instans (https). Du måste lägga till Adobe Campaign-instanscertifikatet i cacerts-filen för JDK:n för din AEM.
 • En säkerhetszon måste konfigureras för aemserver-operatorn i Adobe Campaign. I filen serverConf.xml måste dessutom attributet allowUserPassword för säkerhetszonen anges till true för att auktorisera AEM anslutning till Adobe Campaign i inloggnings-/lösenordsläge.

Se även Felsöka din AEM/Adobe Campaign-integrering.

Konfigurera externaliseraren

Du måste konfigurera externaliseraren i AEM på författarinstansen. Externalizer är en OSGi-tjänst som gör att du kan omvandla en resurssökväg till en extern och absolut URL. Den här tjänsten tillhandahåller en central plats för att konfigurera dessa externa URL:er och skapa dem.

Se Konfigurera externaliseraren för allmänna instruktioner. För Adobe Campaign-integreringen måste du konfigurera publiceringsservern på https://<host>:<port>/system/console/configMgr/com.day.cq.commons.impl.ExternalizerImplså att den inte pekar på localhost:4503, utan på en server som kan nås av Adobe Campaign-konsolen.

Om den pekar på localhost:4503 eller någon annan server som Adobe Campaign inte kan nå visas inte dina bilder på Adobe Campaign-konsolen.

chlimage_1-143

Avancerade konfigurationer

Du kan även utföra några avancerade konfigurationer, som:

 • Hantera personaliseringsfält och -block.
 • Inaktivera ett personaliseringsblock.
 • Hantera måltilläggsdata.

Hantera anpassningsfält och -block

De fält och block som är tillgängliga för att lägga till personalisering i ditt e-postinnehåll i AEM hanteras av Adobe Campaign.

En standardlista har angetts men kan ändras. Du kan också lägga till eller dölja fält och block för personalisering.

Lägga till ett anpassningsfält

Om du vill lägga till ett nytt anpassningsfält till de som redan är tillgängliga måste du utöka schemat för Adobe Campaign nms:seedMember enligt följande:

FÖRSIKTIGHET

Fältet som du måste lägga till måste redan ha lagts till via ett mottagarschematillägg (nms:mottagare). Mer information finns i guiden Konfiguration.

 1. Gå till noden Administration > Konfiguration > Datascheman i Adobe Campaign-navigeringen.

 2. Välj Nytt.

  chlimage_1-144

 3. I popup-fönstret väljer du Utöka data i tabellen med ett tilläggsschema och klickar på Nästa.

  chlimage_1-145

 4. Ange de olika parametrarna för det utökade schemat:

  • Schema: välj nms: seedMemberschema. De andra fälten i fönstret fylls i automatiskt.
  • Namnutrymme: anpassa namnområdet för det utökade schemat.
 5. Redigera XML-koden för schemat för att ange fältet som du vill lägga till där. Mer information om hur du utökar scheman i Adobe Campaign finns i konfigurationsguiden.

 6. Spara ditt schema och uppdatera sedan Adobe Campaign-databasstrukturen via menyn Verktyg > Avancerat > Uppdatera databasstruktur i konsolen.

 7. Koppla från och återanslut sedan till Adobe Campaign-konsolen för att spara ändringarna. Det nya fältet visas nu i listan med anpassningsfält som är tillgängliga i AEM.

Exempel

Om du vill lägga till ett registreringsnummer-fält måste du ha följande element:

 • Schematillägget nms:receive med namnet cus:mottagare innehåller:
<element desc="Recipient table (profiles)" img="nms:recipient.png" label="Recipients" labelSingular="Recipient" name="recipient">

 <attribute dataPolicy="smartCase" desc="Recipient registration number"
 label="Registration Number"
 length="50" name="registrationNumber" type="string"/>

</element>

Schematillägget nms:seedMember med namnet cus:seedMember innehåller:

<element desc="Seed to insert in the export files" img="nms:unknownad.png" label="Seed addresses" labelSingular="Seed" name="seedMember">

 <element name="custom_nms_recipient">
  <attribute name="registrationNumber"
  template="cus:recipient:recipient/@registrationNumber"/>
 </element>

</element>

Fältet Registreringsnummer är nu en del av de tillgängliga anpassningsfälten:

chlimage_1-146

Dölja ett anpassningsfält

Om du vill dölja ett anpassningsfält bland dem som redan är tillgängliga, måste du utöka schemat för Adobe Campaign nms:seedMember enligt beskrivningen i Adding a personalization field -avsnittet. Använd följande steg:

 1. Kopiera fältet som du vill ta från schemat nms:seedMember i det utökade schemat (cus:seedMember till exempel).

 2. Lägg till XML-attributet advanced="true" i fältet. Det visas inte längre i listan med anpassningsfält som är tillgängliga i AEM.

  Om du till exempel vill dölja fältet Mellannamn måste schemat cud:seedMember innehålla följande element:

  <element desc="Seed to insert in the export files" img="nms:unknownad.png" label="Seed addresses" labelSingular="Seed" name="seedMember">
  
   <element name="custom_nms_recipient">
    <attribute advanced="true" name="middleName"/>
   </element>
  
  </element>
  

Inaktivera ett anpassningsblock

Så här inaktiverar du ett personaliseringsblock bland de tillgängliga:

 1. Gå till Resources > Campaign Management > Personalization blocks-noden i Adobe Campaign navigering.

 2. Markera det anpassningsblock som du vill inaktivera i AEM.

 3. Avmarkera kryssrutan Synlig i anpassningsmenyerna och spara ändringarna. Blocket visas inte längre i listan med anpassningsblock som är tillgängliga i Adobe Campaign.

  chlimage_1-147

Hantera måltilläggsdata

Du kan också infoga måltilläggsdata för personalisering. Måltilläggsdata (kallas även"måldata") kommer från att till exempel ha berikat eller lagt till data i en fråga i ett kampanjarbetsflöde. Mer information finns i avsnitten Skapa frågor och Förbättra data.

OBSERVERA

Data i målet är bara tillgängliga om det AEM innehållet synkroniseras med en Adobe Campaign-leverans. Se Synkronisera innehåll som skapats i AEM med en leverans från Adobe Campaign.

chlimage_1-148

På denna sida