Bestandslocaties opgeven voor uitvoer

U kunt de locaties opgeven waar Output naar bepaalde bestandstypen zoekt die deze vereist.

  1. Klik in de beheerconsole op Services > Uitvoer.
  2. Geef onder Locaties de juiste opties op.
  3. Klik op Opslaan.

Locatie-instellingen

URI met hoofdmap van inhoud: de URI of absolute locatie van de opslagplaats waar formulieren worden opgehaald. Deze waarde wordt gecombineerd met de parameter sForm, opgegeven via de API, om het absolute pad naar het opgehaalde formulier te maken. Deze waarde kan verwijzen naar een map of een weblocatie die toegankelijk is via HTTP.

De standaardwaarde is een lege tekenreeks.

XCI-configuratiebestand: de relatieve of absolute locatie van het XCI-configuratiebestand dat de uitvoerservice gebruikt voor rendering. Voor een relatieve waarde wordt aangenomen dat het XCI-bestand zich in de AEM formulieren bevindt die kunnen worden geïmplementeerd in het EAR-bestand.

De standaardwaarde is com/adobe/formServer/PA/pa_output.xci.

Cachelocatie: geeft de locatie van de uitvoerschijfcache op. Wanneer u deze instelling wijzigt, worden alle bestaande cachegegevens van de huidige locatie opnieuw ingesteld en wordt een nieuwe cache gemaakt op de nieuwe locatie. Kies een van de volgende opties:

Standaardlocatie: dit is de standaardselectie. Als deze optie is geselecteerd, wordt de cache gemaakt op een locatie die afhankelijk is van de toepassingsserver die u gebruikt:

  • JBoss: [JBoss Home]\server\[install type]\svcdata\Output\Cache
  • WebLogic: [WebLogic Home]\user_projects\domains\[aem-forms domain Name]\adobe\[forms server name]\Output\Cache
  • WebSphere: [IBM Home]\WebSphere\AppServer\installedApps\adobe\server1\Output\Cache

LC Temp Directory: de cache wordt gemaakt in een submap van de tijdelijke map voor AEM formulieren, die wordt opgegeven in de beheerconsole onder Instellingen > Core System Settings > Configurations > Location of Temp Directory. De submap heeft de naam adobeoutput_[servername].

OPMERKING

Als u een hulpprogramma voor tijdelijke reiniging gebruikt, moet u er rekening mee houden dat het verwijderen van deze mappen geen invloed heeft op de functionaliteit, maar dat dit de prestaties gedurende korte tijd aanzienlijk kan beïnvloeden, totdat de nieuwe cache wordt gemaakt. U voorkomt dit door deze mappen niet te verwijderen terwijl u de tijdelijke map voor AEM formulieren wist.

Op deze pagina