Document met record genereren voor adaptieve formulieren

Overzicht

Nadat u een formulier hebt verzonden, willen uw klanten doorgaans de informatie die zij in het formulier hebben ingevuld, afdrukken of in documentindeling bewaren voor toekomstig gebruik. Dit wordt bedoeld als document van verslag.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een recorddocument voor adaptieve formulieren kunt genereren.

OPMERKING

Automatisch genereren van een recorddocument wordt niet ondersteund voor op XFA gebaseerde adaptieve formulieren. U kunt echter de XDP gebruiken om het adaptieve formulier te maken als een recorddocument.

Adaptieve formuliertypen en hun recorddocumenten

Wanneer u een adaptief formulier maakt, kunt u een formuliermodel selecteren. U kunt kiezen uit de volgende opties:

 • Formuliersjablonen

  Hiermee kunt u een XFA-sjabloon selecteren voor het aangepaste formulier. Als u een XFA-sjabloon selecteert, kunt u het bijbehorende XDP-bestand gebruiken voor een recorddocument, zoals hierboven beschreven.

 • XML-schema

  Hiermee kunt u een XML-schemadefinitie selecteren voor het aangepaste formulier. Wanneer u een XML-schema selecteert voor het aangepaste formulier, kunt u:

  • Koppel een XFA-sjabloon voor een record. Zorg ervoor dat de gekoppelde XFA-sjabloon hetzelfde XML-schema gebruikt als het aangepaste formulier
  • Automatisch een recorddocument genereren
 • Geen

  Hiermee kunt u een adaptief formulier maken zonder een formuliermodel. Het recorddocument wordt automatisch gegenereerd voor het aangepaste formulier.

Wanneer u een formuliermodel selecteert, configureert u het document met records met de opties die beschikbaar zijn onder Document of Record Template Configuration. Zie Document of Record Template Configuration.

Automatisch gegenereerd document van record

Met een document met records kunnen uw klanten een kopie van het verzonden formulier bewaren voor afdrukdoeleinden. Wanneer u automatisch een document met records genereert, wordt het document met records telkens wanneer u het formulier wijzigt, onmiddellijk bijgewerkt. U verwijdert bijvoorbeeld het leeftijdsveld voor klanten die de Verenigde Staten van Amerika als hun land selecteren. Wanneer dergelijke klanten een document van verslag produceren, is het leeftijdsgebied niet zichtbaar aan hen in het document van verslag.

Automatisch gegenereerde recorddocumenten hebben de volgende voordelen:

 • Het zorgt voor gegevensbinding.
 • Velden die op het moment van verzending zijn gemarkeerd, worden automatisch van een record uitgesloten. Er is geen extra inspanning nodig.
 • Het bespaart tijd voor het ontwerpen van document van verslagmalplaatje.
 • Hiermee kunt u verschillende stijlen en vormgeving proberen met verschillende basissjablonen en de beste stijl en vormgeving kiezen voor Document of Record. Stijlvormgeving is optioneel. Als u geen stijl opgeeft, worden systeemstijlen standaard ingesteld.
 • Hiermee zorgt u ervoor dat elke wijziging in het formulier direct wordt doorgevoerd in het document met de record.

Componenten om automatisch een document met records te genereren

Voor het genereren van een recorddocument voor adaptieve formulieren hebt u de volgende componenten nodig:

Adaptief formulierAdaptief formulier waarvoor u een record wilt genereren.

Basissjabloon (aanbevolen) XFA-sjabloon (XDP-bestand) gemaakt in AEM Designer. De malplaatje van de basis wordt gebruikt om het stileren en het brandmerken informatie voor document van verslagmalplaatje te specificeren.

Zie Basissjabloon van een document van record

OPMERKING

De basissjabloon van een document met record wordt ook wel de meta-sjabloon van een document met record genoemd.

Document van een recordsjabloonXFA-sjabloon (XDP-bestand) die is gegenereerd op basis van een adaptief formulier.

Zie Document of Record Template Configuration.

Formuliergegevens Informatie die door een gebruiker in het adaptieve formulier is ingevuld. Het samenvoegt met het document van verslagmalplaatje om het document van verslag te produceren.

Toewijzing van adaptieve formulierelementen

In de volgende secties wordt beschreven hoe adaptieve formulierelementen worden weergegeven in een recorddocument.

Fields

Aangepast formulieronderdeel Overeenkomende XFA-component Standaard opgenomen in document van recordsjabloon? Opmerkingen
Knop Knop false
Selectievakje Selectievakje true
Datumkiezer Datum-/tijdveld true
Vervolgkeuzelijst Vervolgkeuzelijst true
Krabbelhandtekening Krabbelen op handtekening true
Numeriek vak Numeriek veld true
Wachtwoordvak Wachtwoordveld false
Keuzerondje Keuzerondje true
Tekstvak Tekstveld true
Knop Opnieuw instellen Knop Opnieuw instellen false
Verzendknop

Knop Verzenden via e-mail

Knop HTTP verzenden

false
Voorwaarden en bepalingen true
Bestandsbijlage false Niet beschikbaar in document van recordsjabloon. Alleen beschikbaar in document van record via bijlagen.

Containers

Aangepast formulieronderdeel Overeenkomende XFA-component Opmerkingen
Deelvenster
Subformulier
Herhalbaar deelvenster verwijst naar herhaalbaar subformulier.

Statische componenten

Aangepast formulieronderdeel Overeenkomende XFA-component Opmerkingen
Afbeelding Afbeelding De gebonden of niet-gebonden componenten TextDraw en Image worden altijd in het recorddocument weergegeven voor een adaptief formulier op basis van XSD, tenzij ze worden uitgesloten met behulp van het document met recordinstellingen.
Tekst Tekst
OPMERKING

In de klassieke UI krijgt u verschillende tabbladen voor het bewerken van veldeigenschappen.

Tabellen

De tabelcomponenten voor adaptieve formulieren, zoals koptekst, voettekst en rijtoewijzing, voor de overeenkomstige XFA-componenten. U kunt herhaalbare deelvensters toewijzen aan tabellen in een document met records.

Basissjabloon van een document met record

De basissjabloon biedt opmaak- en weergavegegevens voor documenten met een record. Hiermee kunt u de standaardweergave van automatisch gegenereerd document met record aanpassen. U wilt bijvoorbeeld het bedrijfslogo in de koptekst en copyrightinformatie in de voettekst van het document met de record plaatsen. De master pagina van het basissjabloon wordt gebruikt als een master pagina voor het document met een recordsjabloon. De master pagina kan informatie bevatten, zoals paginakoptekst, voettekst en paginanummer, die u kunt toepassen op het recorddocument. U kunt dergelijke informatie op document van verslag toepassen gebruikend basissjabloon voor auto het produceren van document van verslag. Met een basissjabloon kunt u de standaardeigenschappen van velden wijzigen.

Volg Basissjabloonconventies wanneer u basissjabloon ontwerpt.

Basissjabloonconventies

Een basissjabloon wordt gebruikt om de kop-, voettekst-, opmaak- en vormgeving van een recorddocument te definiëren. De kop- en voettekst kunnen informatie bevatten zoals het bedrijfslogo en de copyrighttekst. De eerste master pagina in de basissjabloon wordt gekopieerd en gebruikt als een master pagina voor het recorddocument. Deze pagina bevat koptekst, voettekst, paginanummer of andere informatie die op alle pagina's in het recorddocument moet worden weergegeven. Als u een basissjabloon gebruikt dat niet voldoet aan de conventies voor basissjablonen, wordt de eerste master pagina van de basissjabloon nog steeds gebruikt in het document met een recordsjabloon. U wordt ten zeerste aangeraden de basissjabloon te ontwerpen volgens de conventies en deze te gebruiken voor het automatisch genereren van een document met record.

Master paginaconventies

 • In het basissjabloon moet u het basissubformulier de naam AF_METATEMPLATE geven en de master pagina als AF_MASTERPAGE.

 • De master pagina met de naam AF_MASTERPAGE onder het basissubformulier AF_METATEMPLATE krijgt de voorkeur voor het uitnemen van koptekst-, voettekst- en opmaakgegevens.

 • Als AF_MASTERPAGE afwezig is, wordt de eerste master pagina gebruikt die in het basissjabloon aanwezig is.

Opmaakconventies voor velden

 • Als u stijl wilt toepassen op de velden in het document van de record, bevat de basissjabloon velden in het subformulier AF_FIELDSSUBFORM onder het basissubformulier AF_METATEMPLATE.

 • De eigenschappen van deze velden worden toegepast op de velden in het recorddocument. Deze velden moeten de naamgevingsconventie AF_<name of field in all caps>_XFO volgen. De veldnaam voor het selectievakje moet bijvoorbeeld AF_CHECKBOX_XFO zijn.

Ga als volgt te werk in AEM Designer om een basissjabloon te maken.

 1. Klik op Bestand > Nieuw.

 2. Selecteer Gebaseerd op een malplaatje optie.

 3. Selecteer de categorie Forms - Document of Record.

 4. Selecteer DoR Basissjabloon.

 5. Klik Volgende en verstrek de vereiste informatie.

 6. (Optioneel) Wijzig de opmaak en weergave van velden die u wilt toepassen op de velden in het document met records.

 7. Sla het formulier op.

U kunt het opgeslagen formulier nu gebruiken als een basissjabloon voor een recorddocument.
Wijzig of verwijder geen scripts in de basissjabloon.

Basissjabloon wijzigen

 • Als u geen opmaak toepast op velden in de basissjabloon, is het aan te raden deze velden uit de basissjabloon te verwijderen, zodat alle upgrades naar de basissjabloon automatisch worden opgehaald.
 • Verwijder scripts niet tijdens het wijzigen van een basissjabloon, voeg ze toe of wijzig ze niet.
OPMERKING

Ontwerp het basissjabloon met conventies en volg de bovenstaande stappen strikt.

Document met recordsjabloonconfiguratie

Configureer het document met de recordsjabloon van uw formulier, zodat uw klanten een afdrukvriendelijke kopie van het verzonden formulier kunnen downloaden. Een XDP-bestand fungeert als het document van een recordsjabloon. Het document van recordgebruikers dat wordt gedownload, wordt opgemaakt volgens de indeling die is opgegeven in het XDP-bestand.

Voer de volgende stappen uit om een document van verslag voor adaptieve vormen te vormen:

 1. Klik in AEM auteurinstantie op Forms > Forms and Documents.

 2. Selecteer een formulier en klik op Eigenschappen weergeven.

 3. Tik in het venster Eigenschappen op Formuliermodel.

  U kunt ook een formuliermodel selecteren wanneer u een formulier maakt.

  OPMERKING

  Selecteer op het tabblad Formuliermodel Schema of Geen in de vervolgkeuzelijst Selecteren vanuit. Document of record is not supported for XFA-based or adaptive forms with Form Template as form model.

 4. Selecteer in het gedeelte Document of Record Template Configuration van het tabblad Formuliermodel een van de volgende opties.

  ​GeenSelecteer deze optie als u geen document van verslag voor de vorm wilt vormen.

  Formuliersjabloon koppelen als Document of Record- sjabloonSelecteer deze optie als u een XDP-bestand hebt dat u als sjabloon voor het document met records wilt gebruiken. Als u deze optie selecteert, worden alle XDP-bestanden weergegeven die beschikbaar zijn in de AEM Forms-opslagplaats. Selecteer het juiste bestand.

  Het geselecteerde XDP-bestand wordt gekoppeld aan het adaptieve formulier.

  Document van Record genererenSelecteer deze optie als u een XDP-bestand wilt gebruiken als een basissjabloon voor het definiëren van de opmaak en weergave van het document met de record. Als u deze optie selecteert, worden alle XDP-bestanden weergegeven die beschikbaar zijn in de AEM Forms-opslagplaats. Selecteer het juiste bestand.

  Select this option to use an XDP file as a base template for defining the styling and appearance for the document of record. On selecting this option, all XDP files available in AEM Forms repository are displayed. Select the appropriate file.

  Selecteer Forms-sjabloon als basissjabloon om Document of Record te genereren. Selecteer deze optie als u een XDP-bestand wilt gebruiken als basissjabloon voor het definiëren van de opmaak en weergave van het document of record. Als u deze optie selecteert, worden alle XDP-bestanden weergegeven die beschikbaar zijn in de AEM Forms-opslagplaats. Selecteer het juiste bestand.

  OPMERKING

  Zorg ervoor dat het schema dat wordt gebruikt om een adaptief formulier en schema (gegevensschema) van XFA-formulieren te maken, hetzelfde zijn als:

  • Het adaptieve formulier is gebaseerd op een schema
  • U gebruikt Formuliersjabloon koppelen als de optie Document of Record Template voor het document met record
 5. Klik Gereed.

De brandinggegevens in het document met records aanpassen

Tijdens het genereren van een recorddocument kunt u de brandinggegevens voor het recorddocument wijzigen op het tabblad Document of Record. Het tabblad Document of Record bevat opties zoals logo, weergave, lay-out, koptekst en voettekst, disclaimer en of u niet het selectievakje en keuzerondjes wilt inschakelen of niet.

Als u de brandinggegevens die u opgeeft op het tabblad Document of Record wilt lokaliseren, moet u ervoor zorgen dat de landinstelling van de browser correct is ingesteld. Voer de volgende stappen uit als u de brandinggegevens van een recorddocument wilt aanpassen:

 1. Selecteer een deelvenster (hoofddeelvenster) in het recorddocument en tik op configure.

 2. Tik dortab. Het tabblad Document of Record wordt weergegeven.

 3. Selecteer de standaardsjabloon of een aangepaste sjabloon voor het weergeven van het document met records. Als u de standaardsjabloon selecteert, wordt een miniatuurvoorvertoning van het recorddocument weergegeven onder de vervolgkeuzelijst Sjabloon.

  brandingsjabloon

  Als u een aangepaste sjabloon wilt selecteren, bladert u door een selectie van een XDP op uw AEM Forms-server. Als u een sjabloon wilt gebruiken die nog niet op uw AEM Forms-server staat, moet u de XDP eerst uploaden naar uw AEM Forms-server.

 4. Afhankelijk van het feit of u een standaardsjabloon of een aangepaste sjabloon selecteert, worden sommige of alle volgende eigenschappen weergegeven op het tabblad Document van record. Geef deze op de juiste manier op:

  • Logoafbeelding: U kunt kiezen of u de afbeelding met het logo in het adaptieve formulier wilt gebruiken, een afbeelding kiezen in DAM of een afbeelding uploaden vanaf uw computer.
  • Formuliertitel
  • Koptekst
  • Label voor afwijzing
  • Disclaimer
  • Disclaimtekst
  • Accentkleur: De kleur waarin koptekst en scheidingslijnen worden weergegeven in het document of de record-PDF
  • Lettertypefamilie: Lettertypefamilie van de tekst in het document van record-PDF
  • Geef voor de componenten Selectievakje en Keuzerondje alleen de geselecteerde waarden weer
  • Scheidingsteken voor meerdere geselecteerde waarden
  • Formulierobjecten opnemen die niet aan het gegevensmodel zijn gebonden
  • Verborgen velden uitsluiten van het recorddocument
  • Beschrijving van deelvensters verbergen
  OPMERKING

  Als u een adaptief formuliersjabloon gebruikt dat is gemaakt met een versie van Designer die ouder is dan 6.3, zodat de eigenschappen Accentkleur en Lettertypefamilie werken, controleert u of het volgende aanwezig is in uw adaptieve formuliersjabloon onder het basissubformulier:

  <proto>
  <font typeface="Arial"/>
  <fill>
  <color value="4,166,203"/>
  </fill>
  <edge>
  <color value="4,166,203"/>
  </edge>
  </proto>
  
 5. Tik op Gereed om de wijzigingen in de branding op te slaan.

Tabel- en kolomindelingen voor deelvensters in document van record

Het aangepaste formulier kan lang zijn en meerdere formuliervelden bevatten. U wilt een document met records mogelijk niet opslaan als een exacte kopie van het aangepaste formulier. U kunt nu een tabel- of kolomindeling kiezen om een of meer adaptieve formuliervensters op te slaan in het document van de record-PDF.

Voordat u een recorddocument genereert, kiest u in de instellingen van een deelvenster de optie Indeling voor het document van record voor dat deelvenster als tabel of kolom. De velden in het deelvenster worden op basis van de indeling in het recorddocument ingedeeld.

Velden in een deelvenster die zijn gerenderd in een tabelindeling in het document met records

Velden in een deelvenster die zijn gerenderd in een tabelindeling in het document met records

Velden in een deelvenster die zijn gerenderd in een kolomindeling in het document met records

Velden in een deelvenster die zijn gerenderd in een kolomindeling in het document met records

Document met recordinstellingen

Met documenten met recordinstellingen kunt u opties kiezen die u wilt opnemen in het document met records. Een bank accepteert bijvoorbeeld naam, leeftijd, socialezekerheidsnummer en telefoonnummer in een formulier. Het formulier genereert een bankrekeningnummer en filiaalgegevens. U kunt ervoor kiezen alleen de naam, het socialezekerheidsnummer, de bankrekening en de filiaalgegevens in een document met gegevens weer te geven.

Het document met recordinstellingen van een component is beschikbaar onder de eigenschappen. Als u toegang wilt krijgen tot de eigenschappen van een component, selecteert u de component en klikt u in de overlay op cmp. De eigenschappen worden vermeld in de zijbalk en u kunt de volgende instellingen erin vinden.

Instellingen op veldniveau

 • Uitsluiten van document van record: Als u de eigenschap true instelt, wordt het veld van het recorddocument uitgesloten. Dit is een scriptbare eigenschap met de naam excludeFromDoR. Het gedrag ervan is afhankelijk van Velden uitsluiten van DoR indien verborgen eigenschap op formulierniveau.

 • Deelvenster weergeven als tabel:als u de eigenschap instelt, wordt het deelvenster weergegeven als een tabel in een document met een record als het deelvenster minder dan 6 velden bevat. Alleen van toepassing op het deelvenster.

 • Titel uitsluiten van document van record: door de eigenschap in te stellen, wordt de titel van het deelvenster/de tabel uitgesloten van het document met records. Alleen van toepassing op het deelvenster en de tabel.

 • Beschrijving uitsluiten van document van record: door de eigenschap in te stellen wordt de beschrijving van het deelvenster/de tabel uitgesloten van het document met records. Alleen van toepassing op het deelvenster en de tabel.

Instellingen voor formulierniveau

 • Inclusief niet-gebonden velden in DoR: Als u de eigenschap instelt, worden niet-gebonden velden van een adaptief formulier op basis van schema opgenomen in het document met records. Standaard is dit waar.
 • Velden uitsluiten van DoR indien verborgen:het instellen van de eigenschap heeft voorrang op het gedrag van de veldeigenschap 'Uitsluiten van document van record' wanneer deze niet true is. Als velden verborgen zijn op het moment dat het formulier wordt verzonden, worden ze uitgesloten van het document met record als de eigenschap is ingesteld op true, mits de eigenschap 'Uitsluiten van document van record' niet is ingesteld.

Belangrijke overwegingen bij het werken met een document met record

Houd rekening met de volgende overwegingen en beperkingen wanneer u werkt aan een document of record voor adaptieve formulieren.

 • Document met recordsjablonen ondersteunt geen RTF-bestanden. Alle RTF-tekst in het statische adaptieve formulier of in de informatie die door de eindgebruiker is ingevuld, wordt daarom als onbewerkte tekst weergegeven in het document met de record.
 • Documentfragmenten in een adaptieve vorm worden niet weergegeven in het recorddocument. Aangepaste formulierfragmenten worden echter ondersteund.
 • Een document met records wordt alleen voor afdrukdoeleinden gebruikt.
 • Inhoudbinding in document van record die is gegenereerd voor een adaptief formulier op basis van een XML-schema, wordt niet ondersteund.
 • Inhoudbinding in document van record die is gegenereerd voor een adaptief formulier op basis van een XML-schema, wordt niet ondersteund.
 • De gelokaliseerde versie van document van verslag wordt gecreeerd op bestelling voor een scène wanneer de gebruiker om de teruggave van het document van verslag verzoekt. De lokalisatie van een recorddocument vindt plaats in combinatie met de lokalisatie van het adaptieve formulier. Zie AEM vertaalworkflow gebruiken voor het lokaliseren van adaptieve formulieren en recorddocumenten voor meer informatie over de lokalisatie van documenten en adaptieve formulieren.

Op deze pagina