Omstrukturering av anläggningar Repository i AEM 6.4

Enligt beskrivning på överordnad Omstrukturering av lager i AEM 6.4 ska kunder som uppgraderar till AEM 6.4 använda den här sidan för att bedöma arbetsinsatsen i samband med databasändringar som påverkar AEM Sites-lösningen. Vissa ändringar kräver arbete under uppgraderingsprocessen för AEM 6.4, medan andra kan skjutas upp till en uppgradering av version 6.5.

Med 6.4-uppgradering

Före 6.5-uppgradering

Med 6.4-uppgradering

ContextHub-segment

Föregående plats /etc/segmentation/contexthub
Ny plats(er)

/apps/settings/wcm/segments

/conf/settings/settings/wcm/segments

/conf/<tenant>/settings/wcm/segments

Omstruktureringsvägledning

Om nya eller ändrade ContextHub-segment ska redigeras i källkontrollen i stället för att redigeras i AEM, måste de migreras till den nya platsen:

 1. Kopiera nya eller ändrade ContextHub-segment från föregående plats till rätt nya plats (/%3Ccode%3Eapps%3C/code%3E,%20%3Ccode%3E/conf/global%3C/code%3E%20eller%20%3Ccode%3E/conf/<tenant>%3C/code%3E?lang=sv)
 2. Uppdatera referenser till ContextHub-segment på föregående plats till migrerade ContextHub-segment på de nya platserna (/apps, /conf/global, /conf/<tenant>).

Följande QueryBuilder-fråga hittar alla referenser till ContextHub-segment i de föregående platserna.

path=/content property=cq:segments property.operation=like property.value=/etc/segmentation/contexthub/%

Detta kan utföras via AEM QueryBuilder-felsökningsgränssnitt. Observera att detta är en genomgående fråga, så kör den inte mot produktionen och se till att genomströmningsgränserna justeras efter behov.

Anteckningar

ContextHub-segment beständiga till föregående platsvisning som skrivskyddade i AEM > Personalisering > Målgrupper.

Om ContextHub-segment ska kunna redigeras i AEM måste de migreras till den nya platsen (/conf/global eller /conf/<tenant>). Alla nya segment i ContentHub som skapas i AEM bevaras på den nya platsen (/conf/global eller /conf/<tenant>).

AEM Sites Sidegenskaper tillåter endast platsen Föregående (/etc) eller en ny plats (/apps, /conf/global eller /conf/<tenant>) som ska markeras, vilket innebär att ContextHub-segment måste migreras i enlighet med detta.

Alla oanvända ContextHub-segment från AEM referensplatser kan tas bort och inte migreras till den nya platsen:

 • /etc/segmentation/geometrixx/
 • /etc/segmentation/geometrixx-outdoor

Obs! Om ClientContext används bör du konvertera till ContextHub.

Före 6.5-uppgradering

Adobe Analytics Client Libraries

Föregående plats

/etc/clientlibs/foundation/sitecatalyst

Ny plats(er) /libs/cq/analytics/clientlibs/analytics
Omstruktureringsvägledning

All anpassad användning av dessa klientbibliotek ska referera till klientbiblioteket efter kategori och inte efter sökväg:

 1. Alla referenser till klientbiblioteket per sökväg på platsen Föregående ska uppdateras för att använda Referensramverk för AEM klientbibliotek.
 2. Om referensramverket AEM klientbiblioteket inte kan användas kan den absoluta sökvägen för klientbiblioteken refereras via AEM klientbibliotekets proxyserver.
  • /etc.clientlibs/cq/analytics/clientlibs/sitecatalyst/appmeasurement.js
  • /etc.clientlibs/cq/analytics/clientlibs/sitecatalyst/plugins.js
  • /etc.clientlibs/cq/analytics/clientlibs/sitecatalyst/sitecatalyst.js
  • /etc.clientlibs/cq/analytics/clientlibs/sitecatalyst/tracking.js
  • /etc.clientlibs/cq/analytics/clientlibs/sitecatalyst/util.js
Anteckningar

Redigering av dessa klientbibliotek stöds aldrig.

Om du vill hämta kategorierna i klientbiblioteket går du till varje cq:ClientLIbraryFolder nod via CRXDELite och inspektera egenskapen categories.

 • /libs/cq/analytics/clientlibs/sitecatalyst/appmeasurement
 • /libs/cq/analytics/clientlibs/sitecatalyst/plugins
 • /libs/cq/analytics/clientlibs/sitecatalyst/sitecatalyst
 • /libs/cq/analytics/clientlibs/sitecatalyst/tracking
 • /libs/cq/analytics/clientlibs/sitecatalyst/util

Klassiskt Microsoft Word till Web Page Designs

Föregående plats /etc/designs/wordDesign
Ny plats(er)

/libs/settings/wcm/designs/wordDesign

/apps/settings/wcm/designs/wordDesign

Omstruktureringsvägledning

För alla designer som hanteras i SCM och som inte skrivs till vid körning via designdialogrutor.

 1. Kopiera designen från föregående plats till den nya platsen (/apps).
 2. Konvertera CSS-, JavaScript- och statiska resurser i designen till en Klientbibliotek med allowProxy = true.
 3. Uppdatera referenser till föregående plats i egenskapen cq:designPath.
 4. Uppdatera alla sidor som refererar till föregående plats så att den nya kategorin Klientbibliotek används (detta kräver uppdatering av koden för sidimplementering).
 5. Uppdatera AEM Dispatcher-regler så att klientbibliotek kan hanteras via /etc.clientlibs/ proxyserver.

För alla designer som INTE hanterats i SCM och som ändrats under körning via designdialogrutor:

 • Flytta inte redigerbara designer från /etc.
Anteckningar Ej tillämpligt

Konfigurationer för emulatorn för mobila enheter

Föregående plats

/etc/mobile

Ny plats(er)

/libs/settings/mobile

/apps/settings/mobile

/conf/global/settings/mobile

/conf/<tenant>/settings/mobile

Omstruktureringsvägledning Alla nya konfigurationer för emulatorn för mobila enheter måste migreras till den nya platsen.
 1. Kopiera alla nya konfigurationer för emulatorn för mobila enheter från den tidigare platsen till den nya platsen (/apps, /conf/global, /conf/<tenant>).
 2. För alla AEM Sites-sidor som är beroende av dessa konfigurationer för emulatorn för mobila enheter ska du uppdatera sidans jcr :content nod:
  [cq:Page]/jcr:content@cq: deviceGroups = String[ mobile/groups/responsive ]
 3. Om det finns redigerbara mallar som är beroende av dessa konfigurationer för emulatorn för mobila enheter uppdaterar du de redigerbara mallarna och pekar på cq : deviceGroups till den nya platsen.
Anteckningar

Upplösningen för emulatorkonfigurationer för mobila enheter är följande:

 1. /conf/<tenant>/settings/mobile
 2. /conf/global/settings/mobile
 3. /apps/settings/mobile
 4. /libs/settings/mobile
 5. /etc/mobile

Designkonfigurationer för hantering av flera webbplatser

Föregående plats /etc/blueprints
Ny plats(er)

/apps/msm (Kunddesignkonfigurationer)

/libs/msm (Utanför box-designkonfigurationer för skärmar, Commerce)

Omstruktureringsvägledning

Alla nya eller ändrade utkastkonfigurationer för flerplatshanteraren måste migreras till den nya platsen (/apps).

 1. Kopiera alla nya eller ändrade Multi-site Manager-utkastkonfigurationer från föregående plats till den nya platsen (/apps).
 2. Ta bort alla migrerade layoutkonfigurationer för flerplatshanteraren från föregående plats.
Anteckningar

Alla AEM som tillhandahålls av utkastkonfigurationer för hantering av flera webbplatser finns på den nya platsen i /libs.

Innehållet refererar inte till blå konfigurationer för Multi-site Manager och det finns därför inga innehållsreferenser att justera.

Samlingskonfigurationer för flera platshanterare

Föregående plats

/etc/msm/rolloutConfigs

Ny plats(er)

/libs/msm/wcm/rolloutconfigs

/apps/msm/wcm/rolloutconfigs

Omstruktureringsvägledning

Alla nya eller ändrade implementeringar av Multi-site Manager-hanteraren måste migreras till den nya platsen.

 1. Kopiera alla nya eller ändrade konfigurationer för lansering av flerplatshanterare från föregående plats till den nya platsen (/apps).
 2. Uppdatera alla referenser på AEM Pages till Multi-site Manager Rollout Configurations i mappen Previous så att de pekar på sina motsvarigheter i New Locations (/libs eller /apps).

Ta bort migrerade utrullningskonfigurationer för hantering av flera platser från föregående plats.

Anteckningar Om det inte går att ta bort migrerade flerplatshanterarens utrullningskonfigurationer från den tidigare platsen visas dubblettalternativ som visas för AEM.

E-postmall för sidhändelseavisering

Föregående plats

/etc/notification/email/default/com.day.cq.wcm.core.page

Ny plats(er)

/libs/settings/notification-templates/com.day.cq.wcm.core.page

/apps/settings/notification-templates/com.day.cq.wcm.core.page

Omstruktureringsvägledning

De enda e-postmallar för sidhändelseavisering som stöds är stöd för nya språk.

Mall för e-postmallsupplösning för sidhändelser sker i följande ordning:

 1. /etc/notification/email/default/com.day.cq.wcm.core.page
 2. /apps/settings/notification-templates/com.day.cq.wcm.core.page
 3. /libs/settings/notification-templates/com.day.cq.wcm.core.page
Anteckningar

Alla nya eller ändrade e-postmallar för sidhändelseavisering måste migreras till den nya platsen under /apps:

 1. Kopiera alla nya eller ändrade e-postmallar för sidhändelseavisering från föregående plats till den nya platsen (/apps).
 2. Ta bort alla migrerade e-postmallar för sidhändelseavisering från föregående plats.

Sidställningar

Föregående plats /etc/scaffolding
Ny plats(er)

/libs/settings/ wcm /template-types/scaffolding/scaffolding

/apps/settings/ wcm /template-types/scaffolding/scaffolding

Omstruktureringsvägledning För scener som skapas under den föregående platsen används det äldre scenarioramverket och kan inte migreras till den nya platsen. Om du vill anpassa till den nya platsen måste alla äldre ställningar utvecklas på nytt med det scenkodsramverk som stöds.
Anteckningar Ej tillämpligt

LESS-responsivt rutnät

Föregående plats /etc/clientlibs/wcm/foundation/grid/grid_base.less
Ny plats(er) /libs/wcm/foundation/clientlibs/grid/grid_base.less
Omstruktureringsvägledning

Alla referenser till föregående plats i anpassade LESS-filer måste uppdateras för import från den nya platsen.

 • Uppdatera alla refererande anpassade LESS-filer som refererar till grid_base.less på platsen Previous för att referera till den nya platsen.
Anteckningar Referera till en ej befintlig grid_base.less filen resulterar i att layoutläget för sidredigeraren och mallredigeraren inte fungerar och att sidlayouten avbryts.

Statiska malldesigner

Föregående plats /etc/designs/<custom-site>
Ny plats(er) /apps/settings/wcm/designs/<custom-site>
Omstruktureringsvägledning

För alla designer som hanteras i SCM och som inte skrivs till vid körning via designdialogrutor.

 1. Kopiera designen från föregående plats till den nya platsen (/apps).
 2. Konvertera CSS-, JavaScript- och statiska resurser i designen till en Klientbibliotek med allowProxy = true.
 3. Uppdatera referenser till föregående plats i dialogrutan cq:designPath egenskap via AEM > Platser > Anpassade webbplatssidor > Sidegenskaper > fliken Avancerat > Designfält.
 4. Uppdatera alla sidor som refererar till föregående plats så att den nya kategorin Klientbibliotek används (detta kräver uppdatering av koden för sidimplementering).
 5. Uppdatera AEM Dispatcher-regler så att klientbibliotek kan visas via /etc.clientlibs/ proxyserver.

För alla designer som INTE hanterats i SCM och som ändrats under körning via designdialogrutor:

 • Flytta inte redigerbara designer från /etc.
Anteckningar Rekommenderat tillvägagångssätt är att skapa AEM Sites och sidor med hjälp av redigerbara mallar som använder strukturinnehåll och -profiler i stället för design.

Adobe Target Integration Client Libraries

Föregående plats

/etc/clientlibs/foundation/target

Ny plats(er) /libs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget
Omstruktureringsvägledning

All anpassad användning av dessa klientbibliotek bör referera till klientbiblioteket efter kategori och inte efter sökväg.

 1. Alla referenser till klientbiblioteket per sökväg på platsen Föregående ska uppdateras för att använda Referensramverk för AEM klientbibliotek.
 2. Om referensramverket AEM klientbiblioteket inte kan användas kan den absoluta sökvägen för klientbiblioteken refereras via AEM klientbibliotekets proxyserver:
 • /etc.clientlibs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/testandtarget.js
 • /etc.clientlibs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/atjs.js
 • /etc.clientlibs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/atjs-integration.js
 • /etc.clientlibs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/init.js
 • /etc.clientlibs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/mbox.js
 • /etc.clientlibs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/parameters.js
 • /etc.clientlibs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/util.js
Anteckningar

Redigering av dessa klientbibliotek stöds aldrig.

Om du vill hämta kategorierna i klientbiblioteket går du till varje cq:ClientLibraryFolder-nod via CRXDELite och kontrollerar egenskapen categories:

 • /libs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/testandtarget
 • /libs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/atjs
 • /libs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/atjs-integration
 • /libs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/init
 • /libs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/mbox
 • /libs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/parameters
 • /libs/cq/testandtarget/clientlibs/testandtarget/util

Klientbibliotek för WCM Foundation

Föregående plats

/etc/clientlibs/wcm/foundation

Ny plats(er) /libs/wcm/foundation/clientlibs
Omstruktureringsvägledning

All anpassad användning av dessa klientbibliotek bör referera till klientbiblioteket efter kategori och inte efter sökväg.

 1. Alla referenser till klientbiblioteket per sökväg på platsen Föregående ska uppdateras för att använda Referensramverk för AEM klientbibliotek.
 2. Om referensramverket AEM klientbiblioteket inte kan användas kan den absoluta sökvägen för klientbiblioteken refereras via AEM klientbibliotekets proxyserver.
 • /etc.clientlibs/wcm/foundation/clientlibs/accessibility.css
 • /etc.clientlibs/wcm/foundation/clientlibs/main.css
 • /etc.clientlibs/wcm/foundation/clientlibs/main.js
Anteckningar

Redigering av dessa klientbibliotek stöds aldrig.

Om du vill hämta kategorierna i klientbiblioteket går du till varje cq:ClientLIbraryFolder nod via CRXDELite och inspektera egenskapen categories:

 • /libs/wcm/foundation/clientlibs/accessibility
 • /libs/wcm/foundation/clientlibs/main

På denna sida