Hantera videoresurser

Lär dig hur du hanterar och redigerar videoresurser i Adobe Experience Manager Assets. Om du har licens att använda Dynamic Media läser du Dynamic Media Video documentation.

Överföra och förhandsgranska videomaterial

Experience Manager Resurser genererar förhandsvisningar för videoresurser med filnamnstillägget MP4. Om resursens format inte är MP4 installerar du FFmpeg-paketet för att generera en förhandsvisning. FFmpeg skapar videoåtergivningar av typen OGG och MP4. Du kan förhandsgranska de här återgivningarna i användargränssnittet för Experience Manager Resurser.

 1. I mappen eller undermapparna Digital Assets navigerar du till den plats där du vill lägga till digitala resurser.

 2. Om du vill överföra resursen klickar eller trycker du på Create i verktygsfältet och väljer sedan Files. Du kan också släppa det direkt i resursområdet. Mer information om överföring finns i Överföra resurser.

 3. Om du vill förhandsgranska en video i kortvyn trycker du på Play-knappen på videoresursen.

  chlimage_1-201

  Du kan bara pausa eller spela upp video i vyn Card. Knappen Spela upp/Pausa är inte tillgänglig i vyn List.

 4. Tryck på ikonen Edit på kortet för att förhandsgranska videon i vyn Details.

  Videon spelas upp i webbläsarens inbyggda videospelare. Du kan spela upp, pausa, styra volymen och zooma videon till helskärm.

  chlimage_1-202

Konfiguration för att överföra resurser som är större än 2 GB

Som standard kan du inte överföra resurser som är större än 2 GB på grund av en filstorleksgräns med Experience Manager-resurserna. Du kan dock skriva över den här gränsen genom att gå till CRXDE Lite och skapa en nod under katalogen /apps. Noden måste ha samma nodnamn, katalogstruktur och jämförbara nodegenskaper i ordningen.

Förutom Experience Manager Resurskonfiguration kan du ändra följande konfigurationer för att överföra stora resurser:

 • Öka tokens förfallotid. Se Adobe Granite CSRF Servlet i webbkonsolen på https://[aem_server]:[port]/system/console/configMgr. Mer information finns i CSRF-skydd.
 • Öka receiveTimeout i Dispatcher-konfigurationen. Mer information finns i Experience Manager Dispatcher configuration.
OBSERVERA

Experience Manager Classic-användargränssnittet har ingen begränsning för filstorlek på två gigabyte. Slutgiltigt arbetsflöde för stor video stöds inte heller helt.

Utför följande steg i katalogen /apps om du vill konfigurera en större filstorleksgräns.

 1. I AEM trycker du på Tools > General > CRXDE Lite.

 2. Gå till /libs/dam/gui/content/assets/jcr:content/actions/secondary/create/items/fileupload i katalogfönstret till vänster på sidan CRXDE Lite. Om du vill visa katalogfönstret trycker du på ikonen >>.

 3. Tryck på Overlay Node i verktygsfältet. Du kan också välja Overlay Node på snabbmenyn.

 4. I dialogrutan Overlay Node trycker du på OK.

  chlimage_1-203

 5. Uppdatera webbläsaren. Överläggsnoden /apps/dam/gui/content/assets/jcr:content/actions/secondary/create/items/fileupload är markerad.

 6. På fliken Properties anger du lämpligt värde i byte för att öka storleksgränsen till önskad storlek. Ange till exempel 32212254720-värdet om du vill öka storleksgränsen till 30 GB.

 7. Tryck på Save All i verktygsfältet.

 8. I AEM trycker du på Tools > Operations > Web Console.

 9. På sidan Adobe Experience Manager Web Console Bundles, under kolumnen Name i tabellen, letar du reda på och trycker på Adobe Granite Workflow External Process Job Handler.

 10. På sidan Adobe Granite Workflow External Process Job Handler anger du sekunder för både Default Timeout och Max Timeout fält till 18000 (fem timmar).

 11. Tryck på Save.

 12. I AEM trycker du på Tools > Workflow > Models.

 13. På sidan Workflow Models väljer du Dynamic Media Encode Video och trycker sedan på Edit.

 14. Dubbeltryck på Dynamic Media Video Service Process-komponenten på Workflow-sidan.

 15. Expandera Advanced Settings under fliken Common i dialogrutan Step Properties.

 16. I fältet Timeout anger du värdet 18000 och trycker sedan på OK för att gå tillbaka till arbetsflödessidan Dynamic Media Encode Video.

 17. Tryck Save nära sidans överkant, under sidtiteln Dynamic Media Encode Video.

Publicera videomaterial

När videomaterialet har publicerats kan du inkludera det på en webbsida via en URL eller genom att bädda in det på en webbsida. Se Publicera resurser.

Kommentera videomaterial

 1. I resurskonsolen: tryck på ikonen Edit på resurskortet för att visa sidan med resursinformation.

 2. Tryck på ikonen Preview för att spela upp videon.

 3. Om du vill kommentera videon trycker du på Annotate-knappen. En anteckning läggs till vid den angivna tidpunkten (bildrutan) i videon.

  När du gör anteckningar kan du rita på arbetsytan och ta med en kommentar med ritningen. Kommentarerna sparas automatiskt i Adobe Experience Manager Assets.

  chlimage_1-204

  Tryck på Close om du vill avsluta anteckningsguiden.

 4. Om du vill hoppa till en viss punkt i videon anger du tiden i sekunder i textfältet och klickar på Jump. Om du till exempel vill hoppa över de första 20 sekunderna av video anger du 20 i textfältet.

  chlimage_1-205

 5. Klicka på en anteckning för att visa den på tidslinjen. Tryck på Delete för att ta bort anteckningen från tidslinjen.

  chlimage_1-206

På denna sida