Hantera samlingar

En samling är en uppsättning resurser i Adobe Experience Manager Assets. Använd samlingar för att dela resurser mellan användare. Uppsättningen kan vara en statisk samling eller en dynamisk samling som baseras på sökresultat.

Till skillnad från mappar kan en samling innehålla resurser från olika platser. Du kan dela samlingar med olika användare som har olika behörighetsnivåer, t.ex. visning, redigering och så vidare.

Du kan dela flera samlingar med en användare. Varje samling innehåller referenser till resurser. Resursernas referensintegritet bevaras i alla samlingar.

Samlingar är av följande typer, baserat på det sätt som de samlar resurser på:

 • En samling som innehåller en statisk referenslista med resurser, mappar och andra samlingar.
 • En smart samling som dynamiskt inkluderar resurser baserat på sökvillkor.

Om du vill öppna Collections trycker eller klickar du på Experience Manager-logotypen. Gå till Assets > Collections från navigeringssidan.

Skapa en samling

Du kan skapa en samling antingen med statiska referenser eller baserat på ett sökkriteriebaserat filter. Du kan också skapa en samling från en ljuslåda.

Skapa en samling med statiska referenser

Du kan skapa en samling med statiska referenser, t.ex. en samling med referenser till resurser, mappar, samlingar, snurrsuppsättningar och bilduppsättningar.

 1. Navigera till Collections-konsolen.

 2. Tryck/klicka på Create i verktygsfältet.

 3. På sidan Create Collection anger du en rubrik och en valfri beskrivning för samlingen.

 4. Lägg till medlemmar i samlingen och tilldela lämpliga behörigheter. Du kan också välja Public Collection om du vill tillåta alla användare att komma åt samlingen.

  OBSERVERA

  Om du vill att medlemmarna ska kunna dela samlingar med andra användare anger du dam-users-gruppens läsbehörighet på sökvägen home/users. Ge användarna på /content/dam/collections plats behörighet att tillåta användarna att visa samlingar i popup-listor. Du kan också göra användaren till en del av dam-users-gruppen.

 5. (Valfritt) Lägg till en miniatyrbild för samlingen.

 6. Tryck/klicka på Create och tryck/klicka sedan på OK för att stänga dialogrutan. En samling med den angivna titeln och de angivna egenskaperna öppnas i konsolen Samlingar.

  OBSERVERA

  Med Experience Manager Assets kan du skapa granskningsåtgärder för en samling på samma sätt som du skapar granskningsåtgärder för en resursmapp.

  Om du vill lägga till resurser i samlingen går du till användargränssnittet Resurser. Mer information finns i Lägga till resurser i en samling.

Skapa samlingar med dropzone

Du kan dra resurser från resursgränssnittet till en samling. Du kan också skapa en kopia av en samling och dra resurserna dit.

 1. I resursgränssnittet väljer du de resurser som du vill lägga till i en samling.

 2. Dra resurserna till zonen Drop in Collection.

  drop_in_collection

  Släpp musknappen när Dropzone aktiveras och etiketten ändras till Drop to Add.

  drop_to_add

  Du kan också trycka/klicka på ikonen To Collection i verktygsfältet.

  chlimage_1-109

 3. På sidan Add To Collection trycker/klickar du på ikonen Create Collection i verktygsfältet.

  Om du vill lägga till resurserna i en befintlig samling markerar du den på sidan och trycker/klickar på Add. Som standard väljs den senast uppdaterade samlingen.

 4. Ange ett namn för samlingen i dialogrutan Create New Collection. Om du vill att samlingen ska vara tillgänglig för alla användare väljer du Public Collection.

 5. Tryck/klicka på Continue för att skapa samlingen.

Skapa en smart samling

En smart samling använder ett sökvillkor för att dynamiskt fylla i resurser. Du kan skapa en smart samling med enbart filer och inte med mappar eller filer och mappar.

Så här skapar du en smart samling:

 1. Navigera till användargränssnittet Resurser och tryck/klicka på sökikonen.

 2. Ange sökordet i rutan Omnissearch och tryck på Retur. Öppna filterpanelen och använd ett sökfilter.

 3. Välj Files i listan Files & Folders.

  files_option

 4. Tryck/klicka på Save Smart Collection.

 5. Ange ett namn för samlingen. Välj Public om du vill lägga till DAM-användargruppen med visningsrollen i den smarta samlingen.

  save_collection

  OBSERVERA

  Om du väljer Public blir den smarta samlingen tillgänglig för alla med ägarrollen när du har skapat den. Om du avmarkerar alternativet Public är DAM-användargruppen inte längre kopplad till den smarta samlingen.

 6. Tryck/klicka på Save för att skapa den smarta samlingen och stäng sedan meddelanderutan för att slutföra processen.

  Den nya smarta samlingen läggs också till i listan Saved Searches.

  collection_listing

  Etiketten på knappen Create Smart Selection ändras till Edit Smart Selection. Om du vill redigera inställningarna för den smarta samlingen väljer du Files i listan Files & Folders. Tryck/klicka sedan på knappen Edit Smart Selection.

  chlimage_1-112

Lägga till resurser i en samling

Du kan lägga till resurser i en samling som innehåller en lista med refererade resurser eller mappar. Smarta samlingar använder en sökfråga för att fylla i resurser. Statiska referenser till resurser och mappar kan därför inte användas för dem.

 1. I resursanvändargränssnittet markerar du resursen och trycker/klickar på ikonen To Collection i verktygsfältet.

  chlimage_1-113

  Du kan också dra resursen till Drop in Collection-området i gränssnittet. Lägg till resurserna när regionens etikett ändras till Drop to Add.

 2. På sidan Add To Collection väljer du den samling som du vill lägga till resursen i.

 3. Tryck/klicka på Add och stäng sedan bekräftelsemeddelandet. Resursen läggs till i samlingen.

Redigera en smart samling

Smarta samlingar skapas genom att en sökning sparas så att du kan ändra deras innehåll genom att ändra sökparametrarna för den sparade sökningen 🔗.

 1. I resursanvändargränssnittet: tryck/klicka på sökikonen i verktygsfältet.

  chlimage_1-114

 2. Tryck på returtangenten när markören är i Omnissearch-rutan.

 3. Tryck/klicka på ikonen GlobalNav för att visa panelen Filter.

 4. Välj den smarta samling du vill ändra i listan Saved Searches. På sökpanelen visas de filter som har konfigurerats för den sparade sökningen.

  select_smart_collection

 5. Välj Files i listan Files & Folders.

 6. Ändra ett eller flera filter efter behov. Tryck/klicka på Edit Smart Collection.

  Du kan också redigera namnet på den smarta samlingen.

  edit_smart_collection,dialog

 7. Tryck/klicka på Save. Dialogrutan Edit Smart Collection visas.

 8. Tryck/klicka på Overwrite om du vill ersätta den ursprungliga smarta samlingen med den redigerade samlingen. Du kan också välja Save As om du vill spara den redigerade samlingen separat.

 9. Tryck/klicka på Save i bekräftelsedialogrutan för att slutföra processen.

Visa och redigera samlingsmetadata

Samlingsmetadata omfattar data om samlingen, inklusive taggar som läggs till.

 1. Välj en samling i konsolen Samlingar och tryck/klicka på ikonen Properties i verktygsfältet.
 2. På sidan Collection Metadata visar du samlingens metadata från flikarna Basic och Advanced.
 3. Ändra metadata efter behov och tryck/klicka sedan på Save & Close i verktygsfältet för att spara ändringarna.

Redigera metadata för flera samlingar samtidigt

Du kan redigera metadata för flera samlingar samtidigt. Med den här funktionen kan du snabbt replikera vanliga metadata i flera samlingar.

 1. I konsolen Samlingar väljer du två eller flera samlingar som du vill redigera metadata för.

 2. Tryck/klicka på Properties i verktygsfältet.

 3. På sidan Collection Metadata redigerar du metadata på flikarna Basic och Advanced efter behov.

 4. Om du vill visa metadataegenskaperna för en viss samling avmarkerar du de återstående samlingarna i samlingslistan. Metadataredigeringsfälten fylls i med metadata för den aktuella samlingen.

  OBSERVERA
  • På sidan med samlingsegenskaper kan du ta bort samlingar från listan med samlingar genom att avmarkera dem. I samlingslistan är alla samlingar markerade som standard. Metadata för samlingar som du tar bort uppdateras inte.
  • Överst i listan markerar du kryssrutan nära Title för att växla mellan att markera samlingarna och rensa listan.
 5. Tryck/klicka på Save & Close i verktygsfältet och stäng sedan bekräftelsedialogrutan för att slutföra processen.

 6. Om du vill lägga till nya metadata till de befintliga metadata väljer du Append mode. Om du inte markerar det här alternativet ersätter de nya metadata de data som finns i fälten. Tryck/klicka på Submit.

  OBSERVERA

  De metadata som du lägger till för de valda samlingarna skriver över tidigare metadata för dessa samlingar. Använd Append mode för att lägga till nya värden till befintliga metadata i fälten som kan innehålla flera värden. Enkelvärdesfält skrivs alltid över. Alla taggar som du lägger till i fältet Tags läggs till i den befintliga listan med taggar i metadata.

Om du vill anpassa sidan med metadata Properties, inklusive lägga till, ändra eller ta bort metadataegenskaper, använder du schemaredigeraren.

TIPS

Massredigeringsmetoden fungerar för resurser som är tillgängliga i en samling. För resurser som är tillgängliga i olika mappar eller som matchar ett gemensamt villkor är det möjligt att uppdatera metadata i grupp efter att ha sökt i dessa resurser.

Sök i samlingar

Du kan söka efter samlingar från samlingskonsolen. När du söker med nyckelord i sökrutan söker Experience Manager Resurser efter samlingsnamn, metadata och de taggar som har lagts till i samlingarna.

Om du söker efter samlingar från den översta nivån returneras bara enskilda samlingar i sökresultaten. Resurser eller mappar i samlingarna exkluderas. I alla andra fall (till exempel i en enskild samling eller i en mapphierarki) returneras alla relevanta resurser, mappar och samlingar.

Sök i samlingar

Tryck/klicka på en samling i Samlingar-konsolen för att öppna den.

I en samling är sökningen begränsad till resurser (och deras taggar och metadata) i den samling som du visar. När du söker i en mapp returneras alla matchande resurser och underordnade mappar i den aktuella mappen. När du söker i en samling returneras endast matchande resurser, mappar och andra samlingar som är direktmedlemmar i samlingen.

Redigera samlingsinställningar

Du kan redigera samlingsinställningar, till exempel rubrik och beskrivning, eller lägga till medlemmar i en samling.

 1. Markera en samling och tryck/klicka på ikonen Settings i verktygsfältet. Du kan också använda snabbåtgärden Settings från samlingsminiatyrbilden.

 2. Ändra inställningarna för samlingen på sidan Collection Settings. Du kan till exempel ändra samlingens rubrik, beskrivningar, medlemmar och behörigheter enligt beskrivningen i Lägga till samlingar.

 3. Spara ändringarna genom att trycka/klicka på Save.

Ta bort en samling

 1. Välj en eller flera samlingar i konsolen Samlingar och tryck/klicka på ikonen Ta bort i verktygsfältet.

 2. Tryck/klicka på Delete i dialogrutan för att bekräfta borttagningsåtgärden.

  OBSERVERA

  Du kan också ta bort smarta samlingar genom att ta bort sparade sökningar.

Hämta en samling

När du hämtar en samling hämtas hela resurshierarkin i samlingen, inklusive mappar och underordnade samlingar.

 1. Välj en eller flera samlingar som du vill hämta från samlingskonsolen.

 2. Tryck/klicka på nedladdningsikonen i verktygsfältet.

 3. I dialogrutan Download trycker/klickar du på Download. Om du vill hämta återgivningarna av resurserna i samlingen väljer du Renditions. Välj alternativet Email om du vill skicka ett e-postmeddelande till samlingens ägare.

  När du väljer en samling som ska hämtas hämtas hela mapphierarkin under samlingen. Om du vill inkludera varje samling som du hämtar (inklusive resurser i underordnade samlingar som är kapslade under den överordnade samlingen) i en enskild mapp väljer du Create separate folder for each asset.

Skapa kapslade samlingar

Du kan lägga till en samling i en annan samling och på så sätt skapa en kapslad samling.

 1. Välj önskad samling eller grupp med samlingar i konsolen Samlingar och tryck eller klicka på ikonen To Collection i verktygsfältet.

  chlimage_1-117

 2. På sidan Add To Collection väljer du den samling som du vill lägga till samlingen i.

  OBSERVERA

  Den senast uppdaterade samlingen väljs som standard på sidan Add To Collection.

 3. Tryck/klicka på Add. Ett meddelande bekräftar att samlingen har lagts till i målsamlingen på sidan Select Destination. Stäng meddelandet för att slutföra processen.

OBSERVERA

Smarta samlingar kan inte kapslas. Smarta samlingar kan alltså inte innehålla andra samlingar.

Sparade sökningar

I Assets-gränssnittet kan du söka efter eller filtrera resurser baserat på vissa regler, sökvillkor eller anpassade sökfasetter. Om du sparar dem som Saved Searches kan du komma åt dem senare från listan Saved Searches på panelen Filter. När du skapar en sparad sökning skapas även en smart samling.

saved_searches_list

Skapa sparade sökningar

Sparade sökningar skapas när du skapar en smart samling. Smarta samlingar läggs automatiskt till i listan Saved Searches. Frågan om sparade sökningar för samlingen sparas i egenskapen dam:query i crxde på den relativa platsen /content/dam/collections/. Det finns inga begränsningar för de sökningar som du kan spara och för de sparade sökningarna som visas i listan.

OBSERVERA

Du kan dela smarta samlingar på samma sätt som du delar statiska samlingar.

Redigera sparade sökningar

Att redigera sparade sökningar är detsamma som att redigera smarta samlingar. Mer information finns i Redigera en smart samling.

Ta bort sparade sökningar

 1. I resursanvändargränssnittet: tryck/klicka på sökikonen i verktygsfältet.

  chlimage_1-118

 2. Tryck på Retur när markören är i omsökningsfältet.

 3. Klicka på eller tryck på ikonen GlobalNav för att visa filterpanelen.

 4. I listan Saved Searches trycker/klickar du på borttagningsikonen bredvid den smarta samling som du vill ta bort.

  select_smart_collection-1

 5. Tryck/klicka på Delete i dialogrutan för att ta bort den sparade sökningen.

Köra ett arbetsflöde i en samling

Du kan köra ett arbetsflöde för resurserna i en samling. Om samlingen innehåller kapslade samlingar körs arbetsflödet även på resurserna i de kapslade samlingarna. Om samlingen och den kapslade samlingen innehåller duplicerade resurser körs arbetsflödet bara en gång för sådana resurser.

 1. Välj en samling som du vill köra ett arbetsflöde för i samlingskonsolen.

 2. Tryck/klicka på ikonen GlobalNav och välj Timeline i listan.

 3. Klicka eller tryck på ikonen för cirkumflex längst ned på tidslinjen och tryck/klicka sedan på Start Workflow.

  chlimage_1-119

 4. I avsnittet Start Workflow väljer du en arbetsflödesmodell i listan. Välj till exempel modellen DAM Update Asset.

 5. Ange en titel för arbetsflödet och tryck/klicka på Start.

 6. Tryck/klicka på Proceed i dialogrutan. Arbetsflödet körs på alla resurser i samlingen.

På denna sida