Skapa översättningsprojekt för innehållsfragment

Förutom resurser har Adobe Experience Manager (AEM) Assets stöd för språkkopieringsarbetsflöden för innehållsfragment (inklusive variationer). Ingen ytterligare optimering krävs för att köra språkkopieringsarbetsflöden på innehållsfragment. I varje arbetsflöde skickas hela innehållsfragmentet för översättning.

De typer av arbetsflöden som du kan köra på innehållsfragment liknar exakt de arbetsflödestyper som du kör för resurser. Alternativen som är tillgängliga för varje arbetsflödestyp matchar alternativen som är tillgängliga under motsvarande arbetsflödestyper för resurser.

Du kan köra följande typer av arbetsflöden för språkkopiering på innehållsfragment:

Skapa och översätta

I det här arbetsflödet kopieras innehållsfragment som ska översättas till språkroten för det språk som du vill översätta till. Beroende på vilka alternativ du väljer skapas dessutom ett översättningsprojekt för innehållsfragmenten i projektkonsolen. Beroende på inställningarna kan översättningsprojektet startas manuellt eller köras automatiskt så fort översättningsprojektet skapas.

Uppdatera språkkopior

När källinnehållets fragment uppdateras eller ändras kräver motsvarande språk-/språkspecifika innehållsfragment omöversättning. Arbetsflödet för att uppdatera språkkopior översätter ytterligare en grupp innehållsfragment och inkluderar det i en språkkopia för en viss språkinställning. I det här fallet läggs de översatta innehållsfragmenten till i målmappen som redan innehåller tidigare översatta innehållsfragment.

Skapa och översätta arbetsflöde

Arbetsflödet Skapa och översätt innehåller följande alternativ. Procedurstegen som är kopplade till varje alternativ liknar dem som är kopplade till motsvarande alternativ för tillgångar.

Uppdatera arbetsflödet för språkkopior

Arbetsflödet för att uppdatera språkkopior innehåller följande alternativ. Procedurstegen som är kopplade till varje alternativ liknar dem som är kopplade till motsvarande alternativ för tillgångar.

Du kan också skapa tillfälliga språkkopior för fragment som liknar det sätt som du skapar tillfälliga kopior för resurser. Mer information finns i Skapa tillfälliga språkkopior för resurser.

Översätta blandade mediefragment

Experience Manager Med kan du översätta innehållsfragment som innehåller olika typer av medieresurser och samlingar. Om du översätter ett innehållsfragment som innehåller textbundna resurser lagras de översatta kopiorna av dessa resurser under målspråkets rot.

Om innehållsfragmentet innehåller en samling, översätts resurserna i samlingen tillsammans med innehållsfragmentet. De översatta kopiorna av resurserna lagras i rätt målspråksrot på en plats som matchar den fysiska platsen för källresurserna under källspråkets rot.

Om du vill kunna översätta innehållsfragment som innehåller blandade media måste du först redigera standardöversättningsramverket för att aktivera översättning av textbundna resurser och samlingar som är kopplade till innehållsfragment.

 1. Klicka/tryck på Experience Manager och navigera till Tools > Deployment > Cloud Services.

 2. Sök Translation Integration under Adobe Marketing Cloud och klicka/peka Show Configurations.

  chlimage_1-444

 3. Klicka/tryck i listan över tillgängliga konfigurationer Default configuration (Translation Integration configuration) för att öppna Default configuration sida.

  chlimage_1-445

 4. Klicka Edit i verktygsfältet för att visa Translation Config -dialogrutan.

  chlimage_1-446

 5. Navigera till Assets och välja Inline Media Assets and Associated Collections från Translate Content Fragment Assets lista. Klicka/tryck på OK för att spara ändringarna.

  chlimage_1-447

 6. Öppna ett innehållsfragment i den engelska rotmappen.

  chlimage_1-448

 7. Klicka/tryck på Insert Asset ikon.

  chlimage_1-449

 8. Infoga en resurs i innehållsfragmentet.

  chlimage_1-450

 9. Klicka/tryck på Associate Content ikon.

  chlimage_1-451

 10. Klicka/tryck på Associate Content.

  chlimage_1-452

 11. Markera en samling och ta med den i innehållsfragmentet. Klicka/tryck på Save.

  chlimage_1-453

 12. Markera innehållsfragmentet och klicka/tryck på GlobalNav ikon.

 13. Välj References från menyn för att visa References fönster.

  chlimage_1-454

 14. Klicka/tryck Language Copies under Copies för att visa språkkopiorna.

  chlimage_1-455

 15. Klicka/tryck Create & Translate längst ned på panelen för att visa Create & Translate -dialogrutan.

  chlimage_1-456

 16. Välj målspråk på menyn Target Languages lista.

  chlimage_1-457

 17. Välj översättningsprojekttyp på menyn Project lista.

  chlimage_1-458

 18. Ange projektets namn i Project Title och sedan klicka/peka Skapa.

  chlimage_1-459

 19. Navigera till Projects och öppna projektmappen för det översättningsprojekt du har skapat.

  chlimage_1-460

 20. Klicka/tryck på projektpanelen för att öppna sidan med projektinformation.

  chlimage_1-461

 21. Kontrollera antalet resurser som ska översättas i rutan Översättningsjobb.

 22. Från Translation Job starta översättningsjobbet.

  chlimage_1-462

 23. Klicka på ellipserna längst ned i rutan Översättningsjobb för att visa översättningsjobbets status.

  chlimage_1-463

 24. Klicka på/tryck på innehållsfragmentet för att kontrollera sökvägen för de översatta associerade resurserna.

  chlimage_1-464

 25. Granska språkkopian för samlingen i konsolen Samlingar.

  chlimage_1-465

  Observera att endast innehållet i samlingen översätts. Själva samlingen är inte översatt.

 26. Navigera till sökvägen för den översatta associerade resursen. Observera att den översatta resursen lagras under målspråkets rot.

  chlimage_1-466

 27. Navigera till resurserna i samlingen som är översatta med innehållsfragmentet. Observera att de översatta kopiorna av resurserna lagras i rätt målspråksrot.

  chlimage_1-467

  OBSERVERA

  Procedurerna för att lägga till ett innehållsfragment i ett befintligt projekt eller för att utföra uppdateringsarbetsflöden liknar motsvarande procedurer för resurser. Vägledning om dessa förfaranden finns i de förfaranden som beskrivs för tillgångar.

På denna sida