Bearbeta resurser med mediehanterare och arbetsflöden

Adobe Experience Manager Assets innehåller en uppsättning standardarbetsflöden och mediehanterare för att bearbeta resurser. Ett arbetsflöde definierar en typisk resurshanterings- och bearbetningsuppgift och delegerar sedan de specifika åtgärderna till mediehanterarna, till exempel generering av miniatyrer eller metadataextrahering.

Ett arbetsflöde kan definieras som körs automatiskt när en resurs av en viss typ eller ett visst format överförs till servern. Bearbetningsstegen definieras som en serie Experience ManagerAssets-mediehanterare. Adobe Experience Manager innehåller några inbyggda hanterare, och mer kan antingen vara anpassade, utvecklade eller definierade genom att delegera processen till ett kommandoradsverktyg.

Mediehanterare är tjänster i Experience Manager Assets som utför specifika åtgärder på resurser. När till exempel en MP3-ljudfil överförs till Experience Manager utlöses en MP3-hanterare som extraherar metadata och skapar en miniatyrbild. Mediehanterare används med arbetsflöden. De vanligaste MIME-typerna stöds i Experience Manager. Du kan utföra specifika åtgärder på resurser genom att göra något av följande

 • Utöka eller skapa arbetsflöden.
 • Utöka eller skapa mediehanterare.
 • Inaktivera eller aktivera mediehanterare.
OBSERVERA

På sidan Format som stöds för resurser finns en beskrivning av alla format som stöds av Experience Manager Assets och funktioner som stöds för varje format.

Standardmediehanterare

Följande mediehanterare är tillgängliga i Experience Manager Assets och hanterar de vanligaste MIME-typerna:

Hanterarnamn Tjänstnamn (i systemkonsolen) MIME-typer som stöds
TextHandler com.day.cq.dam.core.impl.handler.TextHandler text/plain
PdfHandler com.day.cq.dam.handler.standard.pdf.PdfHandler
 • application/pdf
 • program/illustrator
JpegHandler com.day.cq.dam.core.impl.handler.JpegHandler image/jpeg
Mp3Handler com.day.cq.dam.handler.standard.mp3.Mp3Handler audio/mpeg
Viktigt - När du överför en MP3-fil behandlas den med ett tredjepartsbibliotek. Biblioteket beräknar en icke korrekt ungefärlig längd om MP3 har variabel bithastighet (VBR).
ZipHandler com.day.cq.dam.handler.standard.zip.ZipHandler
 • application/java-archive
 • application/zip
PictHandler com.day.cq.dam.handler.standard.pict.PictHandler bild/pict
StandardImageHandler com.day.cq.dam.core.impl.handler.StandardImageHandler
 • image/gif
 • bild/png
 • application/photoshop
 • image/jpeg
 • bild/tiff
 • image/x-ms-bmp
 • image/bmp
MSOfficeHandler com.day.cq.dam.handler.standard.msoffice.MSOfficeHandler application/msword
MSPowerPointHandler com.day.cq.dam.handler.standard.msoffice.MSPowerPointHandler application/vnd.ms
OpenOfficeHandler com.day.cq.dam.handler.standard.ooxml.OpenOfficeHandler
 • application/vnd.openxmlformats.wordbehandlingml.document
 • application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheet.etml.sheet
 • application/vnd.openxmlformats.presentationml.presentation
EPubHandler com.day.cq.dam.handler.standard.epub.EPubHandler application/epub+zip
GenericAssetHandler com.day.cq.dam.core.impl.handler.GenericAssetHandler tillbaka om ingen annan hanterare hittades för att extrahera data från en resurs

Alla hanterare utför följande uppgifter:

 • extrahera alla tillgängliga metadata från resursen.
 • skapa en miniatyrbild av resursen.

Det går att visa de aktiva mediehanterarna:

 1. Navigera till http://localhost:4502/system/console/components i webbläsaren.
 2. Klicka på länken com.day.cq.dam.core.impl.store.AssetStoreImpl.
 3. En lista med alla aktiva mediehanterare visas. Till exempel:

chlimage_1-437

Använda mediehanterare i arbetsflöden för att utföra åtgärder på resurser

Mediehanterare är tjänster som används med arbetsflöden.

Experience Manager har vissa standardarbetsflöden för att bearbeta resurser. Om du vill visa dem öppnar du arbetsflödeskonsolen och klickar på fliken Models: de arbetsflödesrubriker som börjar med Experience Manager Assets är resursspecifika.

Befintliga arbetsflöden kan utökas och nya kan skapas för att bearbeta resurser enligt specifika krav.

I följande exempel visas hur du förbättrar arbetsflödet för AEM Assets Synchronization så att delresurser genereras för alla resurser utom PDF-dokument.

Inaktivera/aktivera en mediehanterare

Mediehanterarna kan inaktiveras eller aktiveras via webbhanteringskonsolen för Apache Felix. När mediehanteraren är inaktiverad utförs inte dess uppgifter på resurserna.

Så här aktiverar/inaktiverar du en mediehanterare:

 1. Navigera till https://<host>:<port>/system/console/components i webbläsaren.
 2. Klicka på Disable bredvid namnet på mediehanteraren. Till exempel: com.day.cq.dam.handler.standard.mp3.Mp3Handler.
 3. Uppdatera sidan: en ikon visas bredvid mediehanteraren som anger att den är inaktiverad.
 4. Om du vill aktivera mediehanteraren klickar du på Enable bredvid namnet på mediehanteraren.

Skapa en mediehanterare

Om du vill ha stöd för en ny medietyp eller utföra specifika åtgärder på en resurs måste du skapa en mediehanterare. I det här avsnittet beskrivs hur du fortsätter.

Viktiga klasser och gränssnitt

Det bästa sättet att starta en implementering är att ärva från en tillhandahållen abstrakt implementering som tar hand om de flesta saker och tillhandahåller ett rimligt standardbeteende: klassen com.day.cq.dam.core.AbstractAssetHandler.

Den här klassen tillhandahåller redan en abstrakt tjänstbeskrivning. Om du ärver från den här klassen och använder maven-sling-plugin-programmet måste du ställa in den ärvda flaggan på true.

Implementera följande metoder:

 • extractMetadata(): extraherar alla tillgängliga metadata.
 • getThumbnailImage(): skapar en miniatyrbild av den överförda resursen.
 • getMimeTypes(): returnerar resursens MIME-typer.

Här är en exempelmall:

package my.own.stuff; /** * @scr.component inherit="true" * @scr.service */ public class MyMediaHandler extends com.day.cq.dam.core.AbstractAssetHandler { // implement the relevant parts }

Gränssnittet och klasserna omfattar:

 • com.day.cq.dam.api.handler.AssetHandler gränssnitt: Det här gränssnittet beskriver tjänsten som lägger till stöd för specifika MIME-typer. Om du lägger till en MIME-typ måste det här gränssnittet implementeras. Gränssnittet innehåller metoder för import och export av specifika dokument, för att skapa miniatyrbilder och extrahera metadata.
 • com.day.cq.dam.core.AbstractAssetHandler klass: Den här klassen fungerar som bas för alla andra tillgångshanterarimplementeringar och tillhandahåller vanliga funktioner.
 • Klassen com.day.cq.dam.core.AbstractSubAssetHandler:
  • Den här klassen fungerar som bas för alla andra implementeringar av resurshanterare och tillhandahåller vanliga funktioner för extrahering av delresurser.
  • Det bästa sättet att starta en implementering är att ärva från en tillhandahållen abstrakt implementering som tar hand om de flesta saker och tillhandahåller ett rimligt standardbeteende: klassen com.day.cq.dam.core.AbstractAssetHandler.
  • Den här klassen tillhandahåller redan en abstrakt tjänstbeskrivning. Om du ärver från den här klassen och använder maven-sling-plugin-programmet måste du ange att ärvningsflaggan ska vara true.

Följande metoder måste implementeras:

 • extractMetadata(): den här metoden extraherar alla tillgängliga metadata.
 • getThumbnailImage(): den här metoden skapar en miniatyrbild av den skickade resursen.
 • getMimeTypes(): den här metoden returnerar resursens MIME-typer.

Här är en exempelmall:

package my.own.stuff; /** * @scr.component inherit="true" * @scr.service */ public class MyMediaHandler utökar com.day.cq.dam.core.AbstractAssetHandler

Gränssnittet och klasserna omfattar:

 • com.day.cq.dam.api.handler.AssetHandler gränssnitt: Det här gränssnittet beskriver tjänsten som lägger till stöd för specifika MIME-typer. Om du lägger till en MIME-typ måste det här gränssnittet implementeras. Gränssnittet innehåller metoder för import och export av specifika dokument, för att skapa miniatyrbilder och extrahera metadata.
 • com.day.cq.dam.core.AbstractAssetHandler klass: Den här klassen fungerar som bas för alla andra tillgångshanterarimplementeringar och tillhandahåller vanliga funktioner.
 • com.day.cq.dam.core.AbstractSubAssetHandler klass: Den här klassen fungerar som bas för alla andra implementeringar av tillgångshanterare och tillhandahåller vanliga funktioner plus vanliga funktioner för subresursextrahering.

Exempel: skapa en specifik texthanterare

I det här avsnittet ska du skapa en specifik texthanterare som genererar miniatyrbilder med en vattenstämpel.

Gör så här:

Se Utvecklingsverktyg för att installera och konfigurera Eclipse med en Maven-plugin och för att ställa in beroenden som behövs för Maven-projektet.

När du har utfört följande procedur och överför en textfil till Experience Manager extraheras filens metadata och två miniatyrbilder med vattenstämpel genereras.

 1. Skapa myBundle Maven-projekt i Eclipse:

  1. Klicka på File > New > Other i menyfältet.

  2. Expandera mappen Maven i dialogrutan, välj Projekt av typen Maven och klicka sedan på Next.

  3. Markera rutan Create a simple project och rutan Use default Workspace locations och klicka sedan på Next.

  4. Definiera projektet Maven med följande värden:

   • Grupp-ID: com.day.cq5.myhandler
   • Artefakt-ID: myBundle
   • Namn: Mitt Experience Manager-paket
   • Beskrivning: Det här är mitt Experience Manager-paket
  5. Klicka på Finish.

 2. Ställ in Java™ Compiler på version 1.5:

  1. Högerklicka på myBundle-projektet och välj Egenskaper.

  2. Välj Java™ Compiler och ange följande egenskaper till 1.5:

   • Kompilatorefterlevnadsnivå
   • Kompatibilitet med genererade .class-filer
   • Källkompatibilitet
  3. Klicka på OK. Klicka på Ja i dialogrutan.

 3. Ersätt koden i filen pom.xml med följande kod:

  <project xmlns="https://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xsi:schemaLocation="https://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
   <!-- ====================================================================== -->
   <!-- P A R E N T P R O J E C T D E S C R I P T I O N -->
   <!-- ====================================================================== -->
   <parent>
   <groupId>com.day.cq.dam</groupId>
   <artifactId>dam</artifactId>
   <version>5.2.14</version>
   <relativePath>../parent</relativePath>
   </parent>
   <!-- ====================================================================== -->
   <!-- P R O J E C T D E S C R I P T I O N -->
   <!-- ====================================================================== -->
   <groupId>com.day.cq5.myhandler</groupId>
   <artifactId>myBundle</artifactId>
   <name>My CQ5 bundle</name>
   <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
   <description>This is my CQ5 bundle</description>
   <packaging>bundle</packaging>
   <!-- ====================================================================== -->
   <!-- B U I L D D E F I N I T I O N -->
   <!-- ====================================================================== -->
   <build>
   <plugins>
    <plugin>
    <groupId>org.apache.felix</groupId>
    <artifactId>maven-scr-plugin</artifactId>
    </plugin>
    <plugin>
    <groupId>org.apache.sling</groupId>
    <artifactId>maven-sling-plugin</artifactId>
    <configuration>
     <slingUrlSuffix>/libs/dam/install/</slingUrlSuffix>
    </configuration>
    </plugin>
    <plugin>
    <groupId>org.apache.felix</groupId>
    <artifactId>maven-bundle-plugin</artifactId>
    <extensions>true</extensions>
    <configuration>
     <instructions>
     <Bundle-Category>cq5</Bundle-Category>
     <Export-Package> com.day.cq5.myhandler </Export-Package>
     </instructions>
    </configuration>
    </plugin>
   </plugins>
   </build>
   <!-- ====================================================================== -->
   <!-- D E P E N D E N C I E S -->
   <!-- ====================================================================== -->
   <dependencies>
   <dependency>
    <groupId>com.day.cq.dam</groupId>
    <artifactId>cq-dam-api</artifactId>
    <version>5.2.10</version>
    <scope>provided</scope>
   </dependency>
   <dependency>
    <groupId>com.day.cq.dam</groupId>
    <artifactId>cq-dam-core</artifactId>
    <version>5.2.10</version>
    <scope>provided</scope>
   </dependency>
   <dependency>
    <groupId>com.day.cq</groupId>
    <artifactId>cq-commons</artifactId>
   </dependency>
   <dependency>
    <groupId>javax.jcr</groupId>
    <artifactId>jcr</artifactId>
   </dependency>
   <dependency>
    <groupId>org.apache.felix</groupId>
    <artifactId>org.osgi.compendium</artifactId>
   </dependency>
   <dependency>
    <groupId>org.slf4j</groupId>
    <artifactId>slf4j-api</artifactId>
   </dependency>
   <dependency>
    <groupId>commons-lang</groupId>
    <artifactId>commons-lang</artifactId>
   </dependency>
   <dependency>
    <groupId>commons-collections</groupId>
    <artifactId>commons-collections</artifactId>
   </dependency>
   <dependency>
    <groupId>commons-io</groupId>
    <artifactId>commons-io</artifactId>
   </dependency>
   <dependency>
    <groupId>com.day.commons</groupId>
    <artifactId>day-commons-gfx</artifactId>
   </dependency>
   <dependency>
    <groupId>com.day.commons</groupId>
    <artifactId>day-commons-text</artifactId>
   </dependency>
   <dependency>
    <groupId>com.day.cq.workflow</groupId>
    <artifactId>cq-workflow-api</artifactId>
   </dependency>
   <dependency>
    <groupId>com.day.cq.wcm</groupId>
    <artifactId>cq-wcm-foundation</artifactId>
    <version>5.2.22</version>
   </dependency>
   </dependencies>
  
 4. Skapa paketet com.day.cq5.myhandler som innehåller Java™-klasserna under myBundle/src/main/java:

  1. Under myBundle högerklickar du på src/main/java, väljer Ny och sedan Packa.
  2. Ge den namnet com.day.cq5.myhandler och klicka på Slutför.
 5. Skapa Java™-klassen MyHandler:

  1. I Eclipse, under myBundle/src/main/java, högerklickar du på com.day.cq5.myhandler-paketet, väljer Ny och sedan Klass.
  2. Ge Java™-klassen namnet MyHandler i dialogrutan och klicka på Slutför. Eclipse skapar och öppnar filen MyHandler.java.
  3. I MyHandler.java ersätter du den befintliga koden med följande och sparar sedan ändringarna:
  package com.day.cq5.myhandler;
  import java.awt.Color;
  import java.awt.Rectangle;
  import java.awt.image.BufferedImage;
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStream;
  import java.io.InputStreamReader;
  import javax.jcr.Node;
  import javax.jcr.RepositoryException;
  import javax.jcr.Session;
  import org.apache.commons.io.IOUtils;
  import org.slf4j.Logger;
  import org.slf4j.LoggerFactory;
  import com.day.cq.dam.api.metadata.ExtractedMetadata;
  import com.day.cq.dam.core.AbstractAssetHandler;
  import com.day.image.Font;
  import com.day.image.Layer;
  import com.day.cq.wcm.foundation.ImageHelper;
  
  /**
   * The <code>MyHandler</code> can extract text files
   * @scr.component inherit="true" immediate="true" metatype="false"
   * @scr.service
   *
   **/
  
  public class MyHandler extends AbstractAssetHandler {
   /** * Logger instance for this class. */
   private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(MyHandler.class);
   /** * Music icon margin */
   private static final int MARGIN = 10;
   /** * @see com.day.cq.dam.api.handler.AssetHandler#getMimeTypes() */
   public String[] getMimeTypes() {
   return new String[] {"text/plain"};
   }
  
   public ExtractedMetadata extractMetadata(Node asset) {
   ExtractedMetadata extractedMetadata = new ExtractedMetadata();
   InputStream data = getInputStream(asset);
   try {
    // read text data
    InputStreamReader reader = new InputStreamReader(data);
    char[] buffer = new char[4096];
    String text = "";
    while (reader.read(buffer) != -1) {
    text += new String(buffer);
    }
    reader.close();
    long wordCount = this.wordCount(text);
    extractedMetadata.setProperty("text", text);
    extractedMetadata.setMetaDataProperty("Word Count",wordCount);
    setMimetype(extractedMetadata, asset);
   } catch (Throwable t) {
    log.error("handling error: " + t.toString(), t);
   } finally {
    IOUtils.closeQuietly(data);
   }
   return extractedMetadata; }
   // ----------------------< helpers >----------------------------------------
   protected BufferedImage getThumbnailImage(Node node) {
   ExtractedMetadata metadata = extractMetadata(node);
   final String text = (String) metadata.getProperty("text");
   // create text layer
   final Layer layer = new Layer(500, 600, Color.WHITE);
   layer.setPaint(Color.black);
   Font font = new Font("Arial", 12);
   String displayText = this.getDisplayText(text, 600, 12);
   if(displayText!=null && displayText.length() > 0) {
    // commons-gfx Font class would throw IllegalArgumentException on empty or null text
    layer.drawText(10, 10, 500, 600, displayText, font, Font.ALIGN_LEFT, 0, 0);
   }
   // create watermark and merge with text layer
   Layer watermarkLayer;
   try {
    final Session session = node.getSession();
    watermarkLayer = ImageHelper.createLayer(session, "/content/dam/geometrixx/icons/certificate.png");
    watermarkLayer.setX(MARGIN);
    watermarkLayer.setY(MARGIN);
    layer.merge(watermarkLayer);
   } catch (RepositoryException e) {
    // TODO Auto-generated catch block
    e.printStackTrace();
   } catch (IOException e) {
    // TODO Auto-generated catch block
    e.printStackTrace(); }
   layer.crop(new Rectangle(510, 600));
   return layer.getImage(); }
   // ---------------< private >-----------------------------------------------
   /**
   * This method cuts lines if the text file is too long..
   * * @param text
   * * text to check
   * * @param height
   * * text box height (px)
   * * @param fontheight
   * * font height (px)
   * * @return the text which will fit into the box
   */
   private String getDisplayText(String text, int height, int fontheight) {
   String trimmedText = text.trim();
   int numOfLines = height / fontheight;
   String lines[] = trimmedText.split("\n");
   if (lines.length <= numOfLines) {
    return trimmedText;
   } else {
    String cuttetText = "";
    for (int i = 0; i < numOfLines; i++) {
    cuttetText += lines[i] + "\n";
    }
    return cuttetText;
   }
   }
   /**
   * * This method counts the number of words in a string
   * * @param text the String whose words would like to be counted
   * * @return the number of words in the string
   * */
   private long wordCount(String text) {
   // We need to keep track of the last character, if we have two whitespace in a row we don't want to double count.
   // The starting of the document is always a whitespace.
   boolean prevWhiteSpace = true;
   boolean currentWhiteSpace = true;
   char c; long numwords = 0;
   int j = text.length();
   int i = 0;
   while (i < j) {
    c = text.charAt(i++);
    if (c == 0) { break; }
    currentWhiteSpace = Character.isWhitespace(c);
    if (currentWhiteSpace && !prevWhiteSpace) { numwords++; }
    prevWhiteSpace = currentWhiteSpace;
   }
   // If we do not end with a whitespace then we need to add one extra word.
   if (!currentWhiteSpace) { numwords++; }
   return numwords;
   }
  }
  
 6. Kompilera Java™-klassen och skapa paketet:

  1. Högerklicka på projektet myBundle, välj Run As och Maven Install.
  2. Paketet myBundle-0.0.1-SNAPSHOT.jar (som innehåller den kompilerade klassen) skapas under myBundle/target.
 7. Skapa en nod under /apps/myApp i CRX Explorer. Namn = install, typ = nt:folder.

 8. Kopiera paketet myBundle-0.0.1-SNAPSHOT.jar och lagra det under /apps/myApp/install (till exempel med WebDAV). Den nya texthanteraren är nu aktiv i Experience Manager.

 9. Öppna Apache Felix Web Management Console i webbläsaren. Välj fliken Komponenter och inaktivera standardtexthanteraren com.day.cq.dam.core.impl.handler.TextHandler.

Kommandoradsbaserad mediehanterare

Med Experience Manager kan du köra valfritt kommandoradsverktyg i ett arbetsflöde för att konvertera resurser (till exempel ImageMagick) och lägga till den nya återgivningen i resursen. Installera kommandoradsverktyget på den disk där Experience Manager-servern finns och lägg till och konfigurera ett processsteg i arbetsflödet. Den anropade processen, som kallas CommandLineProcess, filtrerar efter specifika MIME-typer och skapar flera miniatyrbilder baserat på den nya återgivningen.

Följande konverteringar kan köras och lagras automatiskt i Experience Manager Assets:

OBSERVERA

I andra system än Windows returnerar verktyget FFMpeg ett fel när återgivningar genereras för en videoresurs som har ett enkelt citattecken (') i filnamnet. Om videofilens namn innehåller ett enkelt citattecken tar du bort det innan du överför det till Experience Manager.

Processen CommandLineProcess utför följande åtgärder i den ordning de anges:

 • Filtrerar filen enligt specifika MIME-typer, om det anges.
 • Skapar en tillfällig katalog på den disk som är värd för Experience Manager-servern.
 • Direktuppspelar originalfilen till den tillfälliga katalogen.
 • Kör det kommando som definieras av argumenten i steget. Kommandot körs i den tillfälliga katalogen med behörigheten för den användare som kör Experience Manager.
 • Flyttar tillbaka resultatet till återgivningsmappen på Experience Manager-servern.
 • Tar bort den tillfälliga katalogen.
 • Skapar miniatyrbilder baserade på dessa återgivningar, om de anges. Miniatyrbildernas antal och mått definieras av stegets argument.

Ett exempel med ImageMagick

I följande exempel visas hur du ställer in kommandoradens processsteg. Varje gång en resurs med MIME-typen gif eller tiff läggs till i /content/dam på Experience Manager-servern skapas en vänd bild av originalbilden tillsammans med tre miniatyrbilder (140x100, 48x48 och 10x250).

Använd ImageMagick om du vill utföra det här steget. Installera ImageMagick på disken som är värd för Experience Manager-servern:

 1. Installera ImageMagick. Mer information finns i ImageMagick-dokumentationen.

 2. Konfigurera verktyget så att du kan köra convert på kommandoraden.

 3. Om du vill se om verktyget är korrekt installerat kör du följande kommando convert -h på kommandoraden.

  En hjälpskärm med alla möjliga alternativ för konverteringsverktyget visas.

  OBSERVERA

  I vissa versioner av Windows® (till exempel Windows® SE) körs inte kommandot convert eftersom det står i konflikt med det inbyggda konverteringsverktyget som ingår i Windows®-installationen. I det här fallet anger du den fullständiga sökvägen för verktyget ImageMagick som används för att konvertera bildfiler till miniatyrer. Till exempel, "C:\Program Files\ImageMagick-6.8.9-Q16\convert.exe" -define jpeg:size=319x319 ${filename} -thumbnail 319x319 cq5dam.thumbnail.319.319.png.

 4. Om du vill se om verktyget fungerar som det ska lägger du till en JPG-bild i arbetskatalogen och kör kommandot convert <image-name>.jpg -flip <image-name>-flipped.jpg på kommandoraden.

  En speglad bild läggs till i katalogen.

Lägg sedan till kommandoradsprocessteget i arbetsflödet DAM Update Asset:

 1. Gå till Workflow-konsolen.

 2. Redigera DAM Update Asset-modellen på fliken Models.

 3. Ändra inställningarna för Web enabled rendition-steget enligt följande:

  mime:image/gif,mime:image/tiff,tn:140:100,tn:48:48,tn:10:250,cmd:convert ${directory}/${filename} -flip ${directory}/${basename}.flipped.jpg

 4. Spara arbetsflödet.

Om du vill testa det ändrade arbetsflödet lägger du till en resurs i /content/dam.

 1. Hämta en TIFF-bild i filsystemet. Byt namn på den till myImage.tiff och kopiera den till /content/dam, t.ex. med WebDAV.
 2. Gå till CQ5 DAM-konsolen, till exempel http://localhost:4502/libs/wcm/core/content/damadmin.html.
 3. Öppna resursen myImage.tiff och kontrollera att den vända bilden och de tre miniatyrbilderna har skapats.

Konfigurera processteget CommandLineProcess

I det här avsnittet beskrivs hur du anger Process Arguments för CommandLineProcess. Avgränsa värdena för Process Arguments med kommatecken och starta inte ett värde med ett blanksteg.

Argument-Format Beskrivning
mime:<mime-type> Valfritt argument. Processen används om resursen har samma MIME-typ som argumenten.
Flera MIME-typer kan definieras.
tn:<width>:<height> Valfritt argument. Processen skapar en miniatyrbild med de dimensioner som definieras i argumentet.
Flera miniatyrbilder kan definieras.
cmd: <kommando> Definierar det kommando som körs. Syntaxen beror på kommandoradsverktyget. Endast ett kommando kan definieras.
Följande variabler kan användas för att skapa kommandot:
${filename}: indatafilens namn, till exempel original.jpg
${file}: den fullständiga sökvägen till indatafilen, till exempel /tmp/cqdam0816.tmp/original.jpg
${directory}: indatafilens katalog, till exempel /tmp/cqdam0816.tmp
${basename}: namnet på indatafilen utan filnamnstillägg, till exempel original
${extension}: tillägg för indatafilen, till exempel jpg

Om till exempel ImageMagick är installerat på den disk som är värd för Experience Manager-servern och du skapar ett processsteg med CommandLineProcess som implementering och följande värden är Processargument:

mime:image/gif,mime:image/tiff,tn:140:100,tn:48:48,tn:10:250,cmd:convert ${directory}/${filename} -flip ${directory}/${basename}.flipped.jpg

När arbetsflödet sedan körs gäller steget endast resurser som har image/gif eller mime:image/tiff som MIME-typer. Den skapar en vänd bild av originalet, konverterar den till .jpg och skapar tre miniatyrbilder med måtten: 140x100, 48x48 och 10x250.

Använd följande Process Arguments för att skapa de tre standardminiatyrbilderna med ImageMagick:

mime:image/tiff,mime:image/png,mime:image/bmp,mime:image/gif,mime:image/jpeg,cmd:convert ${filename} -define jpeg:size=319x319 -thumbnail "319x319>" -background transparent -gravity center -extent 319x319 -write png:cq5dam.thumbnail.319.319.png -thumbnail "140x100>" -background transparent -gravity center -extent 140x100 -write cq5dam.thumbnail.140.100.png -thumbnail "48x48>" -background transparent -gravity center -extent 48x48 cq5dam.thumbnail.48.48.png

Använd följande Process Arguments för att skapa den webbaktiverade återgivningen med ImageMagick:

mime:image/tiff,mime:image/png,mime:image/bmp,mime:image/gif,mime:image/jpeg,cmd:convert ${filename} -define jpeg:size=1280x1280 -thumbnail "1280x1280>" cq5dam.web.1280.1280.jpeg

OBSERVERA

Steget CommandLineProcess gäller endast för Resurser (noder av typen dam:Asset) eller underordnade för en resurs.

På denna sida