Metadatascheman

Senaste uppdatering: 2023-05-04
 • Ämnen:
 • Metadata
  Visa mer om det här ämnet
 • Skapat för:
 • User
  Admin
FÖRSIKTIGHET

AEM 6.4 har nått slutet på den utökade supporten och denna dokumentation är inte längre uppdaterad. Mer information finns i teknisk supportperiod. Hitta de versioner som stöds här.

I Experience Manager Assets, definierar ett metadataschema layouten för egenskapssidan och de metadataegenskaper som visas för resurser som använder det aktuella schemat. Metadataegenskaperna innehåller titel, beskrivning, MIME-typer, taggar och så vidare. Du kan använda Forms-redigeraren för metadatamodeller för att ändra befintliga scheman eller lägga till anpassade metadatamatcheman.

Så här visar och redigerar du egenskapssidan för en resurs:

 1. Klicka eller tryck på View Properties från snabba åtgärder på resurspanelen i kortvyn.

  chlimage_1-170

  Du kan också markera en resurs och sedan klicka eller trycka på Properties -ikonen i verktygsfältet.

  chlimage_1-171

 2. Du kan redigera de olika redigerbara metadataegenskaperna under de tillgängliga flikarna. Du kan dock inte ändra resursen Type i Basic egenskapssida.

  chlimage_1-172

  Om du vill ändra MIME-typen för en resurs använder du ett anpassat metadatamatchschema eller ändrar ett befintligt formulär. Se Redigera Forms för metadatamatchning för mer information. Om du ändrar metadataschemat för en viss MIME-typ ändras egenskapssidlayouten för resurser med den aktuella MIME-typen och alla resursundertyper. Ändra till exempel en jpeg schema under default/image ändrar bara metadatalayouten (resursegenskaper) för resurser med MIME-typ IMAGE/JPEG. Om du redigerar standardschemat ändrar du metadatalayouten för alla typer av resurser.

Forms för metadatamatchning

Om du vill visa en lista med formulär/mallar i Experience Manager gränssnitt navigera till Tools > Assets > Metadata Schemas.

Experience Manager innehåller följande formulärmallar för metadataschema:

Mallar Beskrivning
default Basmetadataschemaformuläret för resurser.
Följande underordnade formulär ärver egenskaperna för default formulär:
 • dm_video
Schemaformulär för Dynamic Media-videofilmer.
 • image
Schemaformulär för resurser med MIME-typen "image", till exempel image/jpeg, image/png o.s.v.
The image formuläret har följande underordnade formulärmallar:
 • jpeg: Schemaformulär för resurser med undertyp jpeg.
 • tiff: Schemaformulär för resurser med undertyp tiff.
 • application
Schemaformulär för resurser med MIME-typen "application", till exempel application/pdf, application/zip och så vidare.
pdf: Schemaformulär för resurser med undertyp pdf.
 • video
Schemaformulär för resurser med MIME-typen "video", till exempel video/avi, video/mp4 och så vidare.
collection Schemaformulär för samlingar.
contentfragment Schemaformulär för innehållsfragment.
forms Det här schemaformuläret är relaterat till Adobe Experience Manager Forms.
OBSERVERA

Om du vill visa de underordnade formulären för ett schemaformulär klickar/trycker du på schemaformulärets namn.

Lägg till ett metadatamatchformulär

 1. Om du vill lägga till en anpassad mall i listan klickar du på Create i verktygsfältet.

  OBSERVERA

  Oredigerade mallar har en låsikon framför sig. Om du anpassar någon av mallarna visas låsikonen innan mallen försvinner.

 2. Ange schemaformulärets rubrik i dialogrutan och klicka på Create för att slutföra formulärskapandet.

  chlimage_1-174

Redigera metadata-schemaformulär

Du kan redigera ett nyligen tillagt eller befintligt metadatchemaformulär. Metadatchemaformuläret innehåller följande:

 • Tabbar
 • Formulärobjekt på flikar.

Du kan mappa/konfigurera dessa formulärobjekt till ett fält i en metadatanod i CRX-databasen.

Du kan lägga till nya flikar eller formulärobjekt i metadatchemaformuläret. Flikarna och formulärobjekten som härleds från det överordnade objektet är låsta. Du kan inte ändra dem på underordnad nivå.

 1. I Schema Forms markerar du kryssrutan före ett formulär och klickar sedan på Edit i verktygsfältet.

  chlimage_1-175

 2. På sidan Metadata Schema Editor anpassar du egenskapssidan för resursen genom att dra en eller flera komponenter från listan med komponenttyper på fliken Build Form till fliken Basic.

  chlimage_1-176

 3. Om du vill konfigurera en komponent markerar du den och ändrar dess egenskaper i Settings -fliken.

Komponenter på fliken Skapa formulär

The Build Form listar formulärobjekt som du använder i schemaformuläret. The Settings -fliken innehåller attributen för varje objekt som du väljer i Build Form -fliken. I följande tabell visas de formulärobjekt som är tillgängliga i Build Form tab:

Komponentnamn Beskrivning
Section Header Lägg till en avsnittsrubrik för en lista med gemensamma komponenter.
Single Line Text Lägg till en textegenskap för en rad. Den lagras som en sträng.
Multi Value Text Lägg till en textegenskap med flera värden. Den lagras som en strängarray.
Number Lägg till en sifferkomponent.
Date Lägg till en datumkomponent.
Dropdown Lägg till en listruta.
Standard Tags Lägg till en tagg.
Smart Tags Förbättra sökfunktionerna genom att automatiskt lägga till metadatataggar.
Hidden Field Lägg till ett dolt fält. Den skickas som en POST-parameter när resursen sparas.
Asset Referenced By Lägg till den här komponenten för att visa en lista över resurser som resursen refererar till.
Asset Referencing Lägg till om du vill visa en lista med resurser som refererar till resursen.
Products References Lägg till om du vill visa listan över produkter som är länkade till resursen.
Asset Rating Lägg till för att visa alternativ för att klassificera resursen.
Contextual Metadata Lägg till för att styra visningen av andra metadataflikar på egenskapssidan för resurser.

Redigera metadatakomponenten

Om du vill redigera egenskaperna för en metadatakomponent i formuläret klickar du på komponenten och redigerar alla eller en delmängd av följande egenskaper i Settings -fliken.

Fältetikett: Namnet på metadataegenskapen som visas på egenskapssidan för resursen.

Mappa till egenskap: This property specifies the relative path/name to the asset node where it is saved in the CRX database. Det börjar med ./ därför att sökvägen är under objektets nod.

Följande är giltiga värden för den här egenskapen:

 • ./jcr:content/metadata/dc:title: Lagrar värdet vid resursens metadatanod som egenskapen dc:title.

 • ./jcr:created: Visar JCR-egenskapen vid objektets nod. Om du konfigurerar de här egenskaperna för visning bör du markera dem som Inaktivera redigering, eftersom de är skyddade. Annars returneras felet Asset(s) failed to modify när du sparar resursens egenskaper.

För att komponenten ska visas korrekt i metadataschemaformuläret bör egenskapssökvägen inte innehålla några blanksteg.

Platshållare: Använd den här egenskapen för att ange relevant platshållartext för metadataegenskapen.

Obligatoriskt: Använd den här egenskapen för att markera en metadataegenskap som obligatorisk på egenskapssidan.

Inaktivera redigering: Använd den här egenskapen för att göra en metadataegenskap icke-redigerbar på egenskapssidan.

Visa tomt fält i skrivskyddat: Markera den här egenskapen om du vill visa en metadataegenskap på egenskapssidan även om den inte har något värde. Om en metadataegenskap inte har något värde visas den inte som standard på egenskapssidan.

Visa sorterad lista: Använd den här egenskapen för att visa en ordnad lista med alternativ

Val: Använd den här egenskapen för att ange alternativ i en lista

Beskrivning : Använd den här egenskapen om du vill lägga till en kort beskrivning för metadatakomponenten.

Klass: Den objektklass som egenskapen är associerad med.

Ikonen Ta bort Klicka på den här ikonen om du vill ta bort en komponent från schemaformuläret.

OBSERVERA

Komponenten Dolt fält innehåller inte dessa attribut. I stället innehåller den egenskaper som till exempel attributnamn, värde, fältetikett och Beskrivning. Värdena för komponenten Dolt fält skickas som en POST-parameter när resursen sparas. Den sparas inte som metadata för resursen.

Om du väljer alternativet Required kan du söka efter resurser som saknar obligatoriska metadata. På panelen Filters expanderar du predikatet Metadata Validation och väljer alternativet Invalid. Sökresultatet visar resurser som saknar obligatoriska metadata som du har konfigurerat via schemaformuläret.

chlimage_1-178

Om du lägger till komponenten Sammanhangsbaserade metadata på en flik i ett schemaformulär, visas komponenten som en lista på egenskapssidan med resurser som det aktuella schemat används på. Listan innehåller alla andra flikar förutom den flik som du tillämpade på komponenten Sammanhangsberoende metadata på. För närvarande innehåller den här funktionen grundläggande funktioner för att styra visningen av metadata baserat på sammanhanget.

chlimage_1-179

Om du vill ta med en flik på egenskapssidan förutom fliken där komponenten Sammanhangsberoende metadata används, väljer du fliken i listan. Fliken läggs till på egenskapssidan.

chlimage_1-180

Ange egenskaper i JSON-filen

I stället för att ange egenskaper för alternativen på fliken Settings kan du definiera alternativen i en JSON-fil genom att ange motsvarande nyckelvärdespar. Ange sökvägen till JSON-filen i fältet JSON Path.

Lägga till eller ta bort en flik i schemaformuläret

Med schemaredigeraren kan du lägga till eller ta bort en flik. Standardschemaformuläret innehåller som standard flikarna Basic, Advanced, IPTC och IPTC Extension.

chlimage_1-181

Klicka + om du vill lägga till en ny flik i ett schemaformulär. Som standard har den nya fliken namnet Unnamed-1. Du kan ändra namnet på Settings -fliken. Klicka X för att ta bort en flik.

chlimage_1-182

Ta bort metadata-schemaformulär

Experience Manager I kan du bara ta bort anpassade schemaformulär. Du kan inte ta bort standardschemaformulär/-mallar. Du kan dock ta bort anpassade ändringar i dessa formulär.

Om du vill ta bort ett formulär markerar du det och klickar på knappen Delete ikon.

OBSERVERA

När du har tagit bort anpassade ändringar i ett standardformulär, visas låsikonen igen i gränssnittet för metadataschemat för att ange att formuläret har återställts till standardläget.

OBSERVERA

Du kan inte ta bort metadatamatchformulär i Experience Manager Resurser.

Schemaformulär för MIME-typer

Experience Manager Resurser innehåller standardformulär för olika MIME-typer. Du kan dock lägga till anpassade formulär för resurser av olika MIME-typer.

Lägg till nya formulär för MIME-typer

Skapa ett nytt formulär med lämplig formulärtyp. Om du till exempel vill lägga till en ny mall för image/png undertyp, skapa formuläret under image formulär. Schemaformulärets titel är undertypsnamnet. I det här fallet är rubriken png.

Använd en befintlig schemamall för olika MIME-typer

Du kan använda en befintlig mall för en annan MIME-typ. Använd till exempel image/jpeg formulär för resurser av MIME-typ image/png.

I det här fallet skapar du en ny nod på /etc/dam/metadataeditor/mimetypemappings i CRX-databasen. Ange ett namn för noden och definiera följande egenskaper:

Namn Beskrivning Typ Värde
exposedmimetype Namnet på det befintliga formulär som ska mappas String image/jpeg
mimetypes Lista över MIME-typer som använder formuläret som definierats i exposedmimetype attribute String image/png

Experience Manager Resurser mappar följande MIME-typer och schemaformulär:

Schemaformulär MIME-typer
image/jpeg image/pjpeg
bild/tiff image/x-tiff
application/pdf application/postscript
application/x-ImageSet Multipart/Related. type=application/x-ImageSet
application/x-SpinSet Multipart/Related. type=application/x-SpinSet
application/x-MixedMediaSet Multipart/Related. type=application/x-MixedMediaSet
video/quicktime video/x-quicktime
video/mpeg4 video/mp4
video/avi video/avi, video/msvideo, video/x-msvideo
video/wmv video/x-ms-wmv
video/flv video/x-flv

Bevilja åtkomst till metadatamappningar

Metadatchemafunktionen är bara tillgänglig för administratörer. Administratörer kan dock ge åtkomst till icke-administratörsanvändare genom att tillhandahålla Create, Modify och Delete behörigheter för /conf mapp.

Använd mappspecifika metadata

Experience Manager Med Resurser kan du definiera en variant av ett metadataram och använda det på en viss mapp.

Du kan t.ex. definiera en variant av standardmetadataschemat och använda det på en mapp. När du använder det ändrade schemat åsidosätter det det ursprungliga standardmetadatarammet som används för resurser i mappen.

Endast resurser som överförts till den mapp som det här schemat tillämpas på kommer att överensstämma med de ändrade metadata som definierats i variantmetadataschemat.

Resurser i andra mappar där det ursprungliga schemat används fortsätter att överensstämma med metadata som definierats i det ursprungliga schemat.

Metadataarv av resurser baseras på det schema som tillämpas på mappen på första nivån i hierarkin. Om en mapp inte innehåller undermappar ärver resurserna i mappen metadata från det schema som används i mappen.

Om mappen har en undermapp ärver resurserna i undermappen metadata från det schema som används på undermappsnivå om ett annat schema används på undermappsnivå. Om inget schema eller samma schema används på undermappsnivå ärver undermappsresurserna metadata från det schema som används på den överordnade mappnivån.

 1. Klicka på Experience Manager logotyp och navigera sedan till Tools > Assets > Metadata Schemas. Sidan Metadata Schema Forms visas.

 2. Markera kryssrutan före ett formulär, till exempel standardformuläret för metadata, och klicka eller tryck på Copy och spara det som ett eget formulär. Ange ett eget namn för formuläret, till exempel my_default. Du kan också skapa ett eget formulär.

  chlimage_1-184

 3. I Metadata Schema Forms väljer du my_default formulär och klicka sedan på Edit.

 4. I Metadata Schema Editor lägger du till ett textfält i schemaformuläret. Lägg till exempel till ett fält med etiketten Category.

  chlimage_1-186

 5. Klicka på Save. Det ändrade formuläret finns i listan i Metadata Schema Forms sida.

 6. Klicka/tryck Apply to Folder(s) i verktygsfältet för att använda anpassade metadata i en mapp.

  chlimage_1-187

 7. Välj den mapp där det ändrade schemat ska användas och klicka/tryck sedan på Apply.

  chlimage_1-188

 8. Om det andra metadataschemat används i mappen visas ett varningsmeddelande om att du håller på att skriva över det befintliga metadataschemat. Klicka på Overwrite.

 9. Klicka OK för att stänga meddelandet om att åtgärden lyckades.

 10. Navigera till mappen som du tillämpade det ändrade metadataschemat på.

Definiera obligatoriska metadata

Du kan definiera obligatoriska fält på mappnivå, vilket tillämpas på resurser som överförs till mappen. Om du överför resurser som saknar metadata för de obligatoriska fält som definierats tidigare visas en visuell indikation på saknade metadata för resurserna i kortvyn.

OBSERVERA

Ett metadatafält kan definieras som obligatoriskt baserat på värdet i ett annat fält. I vyn Kort Experience Manager visar inte varningsmeddelandet om saknade metadata för sådana obligatoriska metadatafält.

 1. Klicka på Experience Manager logotyp och navigera sedan till Tools > Assets > Metadata Schemas. Sidan Metadata Schema Forms visas.

 2. Spara standardformuläret för metadata som ett anpassat formulär. Spara den som my_default.

  chlimage_1-189

 3. Redigera det anpassade formuläret. Lägg till ett obligatoriskt fält. Lägg till exempel till en Kategori och gör fältet obligatoriskt.

  chlimage_1-190

 4. Klicka på Save. Det ändrade formuläret finns i listan i Metadata Schema Forms sida. Om du vill använda anpassade metadata för en mapp markerar du formuläret och klickar/trycker på Apply to Folder(s) i verktygsfältet.

 5. Navigera till mappen och överför vissa resurser med saknade metadata för det obligatoriska fältet som du lade till i det anpassade formuläret. Kortvyn för resurserna visar ett meddelande om saknade metadata för det obligatoriska fältet.

  chlimage_1-192

 6. (Valfritt) Åtkomst http://[server]:[port]/system/console/components/. Konfigurera och aktivera com.day.cq.dam.core.impl.MissingMetadataNotificationJob som är inaktiverad som standard. Ange en frekvens som Experience Manager kontrollerar om metadata för resurserna är giltiga.
  Den här konfigurationen lägger till en egenskap hasValidMetadata till jcr:innehåll i resurser. Med den här egenskapen Experience Manager kan filtrera resultaten i en sökning.

OBSERVERA

Om en resurs läggs till efter den schemalagda kontrollen flaggas resursen inte med hasValidMetadata till nästa schemalagda kontroll. Resurserna visas inte i mellanliggande sökresultat.

FÖRSIKTIGHET

Valideringskontrollerna av metadata är resurskrävande och kan påverka systemets prestanda. Schemalägg kontrollerna därefter. Om Experience Manager distributionen har prestandaproblem. Försök att inaktivera det här jobbet.

På denna sida