Metadataschema's

In Experience Manager Assets, bepaalt een meta-gegevensschema de lay-out van de eigenschappen pagina en de meta-gegevenseigenschappen die voor activa worden getoond die het bepaalde schema gebruiken. Tot de metagegevenseigenschappen behoren titel, beschrijving, MIME-typen, tags, enzovoort. U kunt de redacteur van Forms van het Schema van Meta-gegevens gebruiken om bestaande schema's te wijzigen of douanemetagegevensschema's toe te voegen.

Ga als volgt te werk om de pagina met eigenschappen voor een element weer te geven en te bewerken:

 1. Klik of tik View Properties van snelle acties op de elemententegel in de mening van de Kaart.

  chlimage_1-170

  U kunt ook een element selecteren en op het pictogram Properties op de werkbalk klikken of tikken.

  chlimage_1-171

 2. U kunt de verschillende bewerkbare eigenschappen van metagegevens bewerken onder de beschikbare tabbladen. U kunt het element Type echter niet wijzigen op het tabblad Basic van de eigenschappenpagina.

  chlimage_1-172

  Als u het MIME-type voor een element wilt wijzigen, gebruikt u een aangepast schema voor metagegevens of wijzigt u een bestaand formulier. Zie Metagegevensschema Forms bewerken voor meer informatie. Als u het metagegevensschema voor een bepaald MIME-type wijzigt, worden de pagina-indeling van de eigenschappen voor elementen met het huidige MIME-type en alle elementsubtypen gewijzigd. Als u bijvoorbeeld een schema jpeg wijzigt onder default/image, wordt alleen de metagegevensindeling (eigenschappen van elementen) gewijzigd voor elementen met het MIME-type IMAGE/JPEG. Als u echter het standaardschema bewerkt, worden de wijzigingen doorgevoerd in de indeling van de metagegevens voor alle typen elementen.

Metagegevensschema Forms

Als u een lijst met formulieren/sjablonen wilt weergeven, navigeert u in de Experience Manager-interface naar Tools > Assets > Metadata Schemas.

Experience Manager Hier vindt u de volgende sjablonen voor het schema van metagegevens:

Sjablonen Beschrijving
default Het basisschema voor metagegevens voor elementen.
De volgende onderliggende formulieren nemen de eigenschappen over van het formulier default:
 • dm_video
Schema voor Dynamic Media-video's.
 • image
Schema-formulier voor elementen met het MIME-type "image", bijvoorbeeld afbeelding/jpeg, afbeelding/png, enzovoort.
Het image formulier heeft de volgende onderliggende formuliersjablonen:
 • jpeg: Schema voor activa met subtype jpeg.
 • tiff: Schema voor de activa met subtype tiff.
 • application
Schema-formulier voor elementen met het MIME-type "application", bijvoorbeeld application/ pdf, application/ zip enzovoort.
pdf: Schemaformulier voor activa met subtype pdf.
 • video
Schema-formulier voor elementen met het MIME-type "video", zoals video/avi, video/mp4, enzovoort.
collection Schemaformulier voor verzamelingen.
contentfragment Schemaformulier voor inhoudsfragmenten.
forms Dit schemaformulier heeft betrekking op Adobe Experience Manager Forms.
OPMERKING

Als u de onderliggende formulieren van een schema wilt weergeven, klikt of tikt u op de naam van het schema.

Een metagegevensschema toevoegen

 1. Als u een aangepaste sjabloon aan de lijst wilt toevoegen, klikt u op Create op de werkbalk.

  OPMERKING

  Onbewerkte sjablonen geven vóór de sjablonen een vergrendelingspictogram weer. Als u een van de sjablonen aanpast, verdwijnt het vergrendelingspictogram voordat de sjabloon verdwijnt.

 2. Voer in het dialoogvenster de titel van het schema in en klik op Create om het maken van het formulier te voltooien.

  chlimage_1-174

Formulieren met metagegevensschema bewerken

U kunt een nieuw of bestaand schema voor metagegevens bewerken. Het metagegevensschema bevat het volgende:

 • Tabs
 • Formulieritems in tabbladen.

U kunt deze formulieritems toewijzen/configureren aan een veld binnen een metagegevensknooppunt in de CRX-opslagruimte.

U kunt nieuwe tabbladen of formulieritems toevoegen aan het metagegevensschemaformulier. De tabbladen en formulieritems die van het bovenliggende element zijn afgeleid, bevinden zich in de vergrendelde status. U kunt deze niet wijzigen op het niveau van het kind.

 1. Schakel op de pagina Schema Forms het selectievakje in vóór een formulier en klik op Edit op de werkbalk.

  chlimage_1-175

 2. Pas op de pagina Metadata Schema Editor de eigenschappenpagina van de asset aan door een of meer componenten uit de lijst met componenttypen op het tabblad Build Form naar het tabblad Basic te slepen.

  chlimage_1-176

 3. Als u een component wilt configureren, selecteert u deze en wijzigt u de eigenschappen ervan op het tabblad Settings.

Componenten op het tabblad Formulier samenstellen

Het tabblad Build Form bevat formulieritems die u in het schemaformulier gebruikt. Het tabblad Settings bevat de kenmerken van elk item dat u selecteert op het tabblad Build Form. De volgende tabel bevat een lijst met formulieritems die beschikbaar zijn op het tabblad Build Form:

Componentnaam Beschrijving
Section Header Voeg een sectiekopje toe voor een lijst met gangbare componenten.
Single Line Text Voeg een eigenschap voor één regel tekst toe. De eigenschap wordt opgeslagen als een tekenreeks.
Multi Value Text Voeg een teksteigenschap voor meerdere waarden toe. Deze wordt opgeslagen als een tekenreeks-array.
Number Voeg een getalcomponent toe.
Date Voeg een datumcomponent toe.
Dropdown Voeg een vervolgkeuzelijst toe.
Standard Tags Voeg een tag toe.
Smart Tags U kunt zoekmogelijkheden uitbreiden door automatisch metagegevenstags toe te voegen.
Hidden Field Voeg een verborgen veld toe. Deze wordt als een POST-parameter verzonden wanneer het element wordt opgeslagen.
Asset Referenced By Voeg deze component toe om een lijst weer te geven met elementen waarnaar door het element wordt verwezen.
Asset Referencing Toevoegen om een lijst weer te geven met elementen die naar het element verwijzen.
Products References Toevoegen om de lijst weer te geven met producten die aan het element zijn gekoppeld.
Asset Rating Toevoegen aan weergaveopties voor het beoordelen van het element.
Contextual Metadata Toevoegen om de weergave van andere tabbladen met metagegevens in de eigenschappenpagina met elementen te besturen.

De metagegevenscomponent bewerken

Als u de eigenschappen van een metagegevenscomponent in het formulier wilt bewerken, klikt u op de component en bewerkt u alle of een subset van de volgende eigenschappen op het tabblad Settings.

Veldlabel: De naam van de eigenschap metadata die wordt weergegeven op de eigenschappenpagina voor het element.

Toewijzen aan eigenschap: This property specifies the relative path/name to the asset node where it is saved in the CRX repository. Het begint met ./ omdat het erop wijst dat de weg onder de knoop van het element is.

Hier volgen de geldige waarden voor deze eigenschap:

 • ./jcr:content/metadata/dc:title: Hiermee wordt de waarde in het metadataknooppunt van de asset opgeslagen als de eigenschap dc:title.

 • ./jcr:created: Geeft de JCR-eigenschap weer op het knooppunt van het element. Als u deze eigenschappen configureert op weergave-eigenschappen, raden wij aan deze te markeren als Bewerken uitschakelen, omdat deze beveiligd zijn. Anders resulteert de fout Asset(s) failed to modify wanneer u de eigenschappen van het element opslaat.

Om ervoor te zorgen dat de component correct in de vorm van het meta-gegevensschema wordt getoond, zou de bezitspad geen ruimten moeten omvatten.

Tijdelijke aanduiding: Gebruik deze eigenschap om relevante plaatsaanduidingstekst met betrekking tot de eigenschap metadata op te geven.

Vereist: Gebruik deze eigenschap om een eigenschap metadata als verplicht op de eigenschappenpagina te markeren.

Bewerken uitschakelen: Gebruik deze eigenschap om een eigenschap metadata onbewerkbaar te maken op de eigenschappenpagina.

Leeg veld alleen-lezen tonen: Mark this property to display a metadata property on the properties page even if it has no value. Wanneer een eigenschap metadata geen waarde heeft, wordt deze standaard niet vermeld op de eigenschappenpagina.

Genummerde lijst tonen: Gebruik deze eigenschap om een geordende keuzelijst weer te geven

Keuzen: Gebruik deze eigenschap om keuzen in een lijst op te geven

Omschrijving : Gebruik deze eigenschap om een korte beschrijving toe te voegen voor de metagegevenscomponent.

Klasse: Objectklasse waaraan de eigenschap is gekoppeld.

Pictogram verwijderenKlik op dit pictogram om een component uit het schema te verwijderen.

OPMERKING

De component Verborgen veld bevat deze kenmerken niet. In plaats daarvan bevat de klasse eigenschappen, zoals Naam, Waarde, Veldlabel en Beschrijving. De waarden voor de component Verborgen veld worden als een POST-parameter verzonden wanneer het element wordt opgeslagen. Deze wordt niet opgeslagen als metagegevens voor het element.

Als u de optie Required selecteert, kunt u zoeken naar assets waarvoor verplichte metadata ontbreken. Vouw in het deelvenster Filters het predicaat Metadata Validation uit en selecteer de optie Invalid. In de zoekresultaten worden assets weergegeven waarvoor verplichte metadata ontbreken die u via het schemaformulier hebt geconfigureerd.

chlimage_1-178

Als u de component Contextuele metagegevens toevoegt aan een tabblad van een schemaformulier, wordt de component weergegeven als een lijst op de eigenschappenpagina van elementen waarop het specifieke schema wordt toegepast. De lijst bevat alle andere tabbladen, behalve het tabblad waarop u de component Contextuele metagegevens hebt toegepast. Momenteel biedt deze functie basisfunctionaliteit voor het beheren van de weergave van metagegevens op basis van de context.

chlimage_1-179

Als u een tabblad in de eigenschappenpagina wilt opnemen, naast het tabblad waarop de component Contextuele metagegevens is toegepast, selecteert u het tabblad in de lijst. Het tabblad wordt toegevoegd aan de pagina met eigenschappen.

chlimage_1-180

Eigenschappen in JSON-bestand opgeven

In plaats van eigenschappen voor de opties op het tabblad Settings op te geven, kunt u de opties in een JSON-bestand definiëren door overeenkomstige sleutel-waardeparen op te geven. Geef het pad van het JSON-bestand op in het veld JSON Path.

Een tabblad toevoegen aan of verwijderen uit het schemaformulier

Met de schema-editor kunt u een tabblad toevoegen of verwijderen. Het standaardschemaformulier bevat standaard de tabbladen Basic, Advanced, IPTC en IPTC Extension.

chlimage_1-181

Klik + om een nieuw lusje op een schemavorm toe te voegen. Standaard heeft het nieuwe tabblad de naam Unnamed-1. U kunt de naam wijzigen op het tabblad Settings. Klik X om een tabel te verwijderen.

chlimage_1-182

Formulieren met metagegevens verwijderen

Experience Manager Hiermee kunt u alleen aangepaste schema-formulieren verwijderen. U kunt hiermee de standaardschema-formulieren/sjablonen niet verwijderen. U kunt echter alle aangepaste wijzigingen in deze formulieren verwijderen.

Als u een formulier wilt verwijderen, selecteert u een formulier en klikt u op het pictogram Delete.

OPMERKING

Nadat u aangepaste wijzigingen in een standaardformulier hebt verwijderd, wordt het vergrendelingspictogram opnieuw weergegeven in de interface Metagegevensschema om aan te geven dat de standaardstatus van het formulier is hersteld.

OPMERKING

U kunt het schema van metagegevens van het vak niet verwijderen in Experience Manager Middelen.

Schema-formulieren voor MIME-typen

Experience Manager Elementen bieden standaardformulieren voor verschillende MIME-typen uit het vak. U kunt echter aangepaste formulieren toevoegen voor elementen van verschillende MIME-typen.

Nieuwe formulieren toevoegen voor MIME-typen

Maak een nieuw formulier onder het juiste formuliertype. Als u bijvoorbeeld een nieuwe sjabloon wilt toevoegen voor het subtype image/png, maakt u het formulier onder de formulieren image. De titel voor het schemaformulier is de naam van het subtype. In dit geval is de titel png.

Een bestaande schemasjabloon gebruiken voor verschillende MIME-typen

U kunt een bestaande sjabloon voor een ander MIME-type gebruiken. Gebruik bijvoorbeeld het formulier image/jpeg voor elementen van het MIME-type image/png.

In dit geval maakt u een nieuw knooppunt op /etc/dam/metadataeditor/mimetypemappings in de CRX-opslagplaats. Geef een naam voor het knooppunt op en definieer de volgende eigenschappen:

Naam Beschrijving Type Waarde
exposedmimetype Naam van het bestaande formulier dat moet worden toegewezen String image/jpeg
mimetypes Lijst met MIME-typen die het formulier gebruiken dat is gedefinieerd in het kenmerk exposedmimetype String image/png

Experience Manager Elementen wijzen de volgende MIME-typen en schema-formulieren toe:

Schema-formulier MIME-typen
image/jpeg image/pjpeg
image/tiff image/x-tiff
application/pdf application/postscript
application/x-ImageSet Multipart/aanverwante; type=application/x-ImageSet
application/x-SpinSet Multipart/aanverwante; type=application/x-SpinSet
application/x-MixedMediaSet Multipart/aanverwante; type=application/x-MixedMediaSet
video/quicktime video/x-quicktime
video/mpeg4 video/mp4
video/avi video/avi, video/msvideo, video/x-msvideo
video/wmv video/x-ms-wmv
video/flv video/x-flv

Toegang tot metagegevensschema's verlenen

De functie voor het metagegevensschema is alleen beschikbaar voor beheerders. Beheerders kunnen echter toegang verlenen aan gebruikers zonder beheerdersrechten door Create, Modify en Delete machtigingen voor de map /conf in te voeren.

Mapspecifieke metagegevens toepassen

Experience Manager Met elementen kunt u een variant van een metagegevensschema definiëren en dit toepassen op een specifieke map.

U kunt bijvoorbeeld een variant van het standaardmetagegevensschema definiëren en deze toepassen op een map. Wanneer u het gewijzigde schema toepast, wordt het oorspronkelijke standaardmetagegevensschema genegeerd dat op elementen in de map is toegepast.

Alleen elementen die zijn geüpload naar de map waarop dit schema is toegepast, voldoen aan de gewijzigde metagegevens die zijn gedefinieerd in het metagegevensschema voor de variant.

Elementen in andere mappen waarop het oorspronkelijke schema is toegepast, voldoen nog steeds aan de metagegevens die in het oorspronkelijke schema zijn gedefinieerd.

Metagegevensovererving door elementen is gebaseerd op het schema dat wordt toegepast op de map op het eerste niveau in de hiërarchie. Met andere woorden, als een map geen submappen bevat, nemen de elementen in de map de metagegevens over van het schema dat op de map is toegepast.

Als de map een submap heeft, nemen de elementen in de submap de metagegevens over van het schema dat op submapniveau wordt toegepast als een ander schema op submapniveau wordt toegepast. Als echter geen schema of hetzelfde schema wordt toegepast op submapniveau, overerven de submapelementen de metagegevens van het schema dat is toegepast op het niveau van de bovenliggende map.

 1. Klik op het Experience Manager-logo en navigeer naar Tools > Assets > Metadata Schemas. De pagina Metadata Schema Forms wordt weergegeven.

 2. Schakel het selectievakje in vóór een formulier, bijvoorbeeld het standaardmetagegevensformulier, en klik op het pictogram Copy of tik op en sla het op als een aangepast formulier. Geef een aangepaste naam voor het formulier op, bijvoorbeeld my_default. U kunt ook een aangepast formulier maken.

  chlimage_1-184

 3. Selecteer op de pagina Metadata Schema Forms het formulier my_default en klik vervolgens op Edit.

 4. Voeg op de pagina Metadata Schema Editor een tekstveld toe aan het schema. Voeg bijvoorbeeld een veld met het label Category toe.

  chlimage_1-186

 5. Klik op Save. Het gewijzigde formulier wordt weergegeven op de pagina Metadata Schema Forms.

 6. Klik/tik Apply to Folder(s) van de toolbar om de douanemetagegevens op een omslag toe te passen.

  chlimage_1-187

 7. Selecteer de map waarop u het gewijzigde schema wilt toepassen en klik op Apply.

  chlimage_1-188

 8. Als op de map het andere metagegevensschema is toegepast, verschijnt er een waarschuwing dat u op het punt staat het bestaande metagegevensschema te overschrijven. Klik op Overwrite.

 9. Klik OK om het succesbericht te sluiten.

 10. Navigeer naar de map waarop u het gewijzigde metagegevensschema hebt toegepast.

Verplichte metagegevens definiëren

U kunt verplichte velden definiëren op mapniveau. Deze worden afgedwongen voor elementen die naar de map worden geüpload. Als u elementen uploadt met ontbrekende metagegevens voor de verplichte velden die u eerder hebt gedefinieerd, wordt een visuele indicatie voor ontbrekende metagegevens weergegeven in de weergave Kaart.

OPMERKING

Een metagegevensveld kan op basis van de waarde van een ander veld als verplicht worden gedefinieerd. In de weergave Kaarten wordt het waarschuwingsbericht over ontbrekende metagegevens voor dergelijke verplichte metagegevensvelden niet weergegeven.Experience Manager

 1. Klik op het Experience Manager-logo en navigeer naar Tools > Assets > Metadata Schemas. De pagina Metadata Schema Forms wordt weergegeven.

 2. Sla het standaardmetagegevensformulier op als een aangepast formulier. Sla het bestand bijvoorbeeld op als my_default.

  chlimage_1-189

 3. Bewerk het aangepaste formulier. Voeg een verplicht veld toe. Voeg bijvoorbeeld het veld Categorie toe en maak het veld verplicht.

  chlimage_1-190

 4. Klik op Save. Het gewijzigde formulier wordt weergegeven op de pagina Metadata Schema Forms. Als u de aangepaste metagegevens op een map wilt toepassen, selecteert u het formulier en klikt of tikt u op Apply to Folder(s) op de werkbalk.

 5. Navigeer naar de map en upload elementen met ontbrekende metagegevens voor het verplichte veld dat u aan het aangepaste formulier hebt toegevoegd. In de weergave Kaart voor de elementen wordt een bericht weergegeven voor de ontbrekende metagegevens voor het verplichte veld.

  chlimage_1-192

 6. (Optioneel) Toegang http://[server]:[port]/system/console/components/. Configureer en schakel com.day.cq.dam.core.impl.MissingMetadataNotificationJob component in die standaard is uitgeschakeld. Stel een frequentie in waarmee Experience Manager controleert of metagegevens op de elementen geldig zijn.
  Deze configuratie voegt een eigenschap hasValidMetadata toe aan jcr:inhoud van elementen. Met deze eigenschap kan Experience Manager de resultaten in een zoekopdracht filteren.

OPMERKING

Als een element wordt toegevoegd na de geplande controle, wordt het element niet gemarkeerd met hasValidMetadata tot de volgende geplande controle. De elementen worden niet weergegeven in tussenliggende zoekresultaten.

LET OP

De controles van de meta-gegevensbevestiging zijn middelintensief en kunnen de prestaties van uw systeem beïnvloeden. Plan de controles dienovereenkomstig. Als de Experience Manager-implementatie prestatieproblemen heeft, kunt u deze taak uitschakelen.

Op deze pagina