Integrera resurser med Adobe InDesign Server

Senaste uppdatering: 2023-05-04
 • Skapat för:
 • Admin
FÖRSIKTIGHET

AEM 6.4 har nått slutet på den utökade supporten och denna dokumentation är inte längre uppdaterad. Mer information finns i teknisk supportperiod. Hitta de versioner som stöds här.

Adobe Experience Manager Assets använder:

 • En proxy som distribuerar inläsningen av vissa bearbetningsuppgifter. En proxy är en Experience Manager instans som kommunicerar med en proxyarbetare för att utföra en viss uppgift, och andra Experience Manager -instanser för att leverera resultaten.
 • En proxyarbetare som definierar och hanterar en viss uppgift.

Dessa kan omfatta en mängd olika arbetsuppgifter. till exempel använda en Adobe InDesign Server för att bearbeta filer.

Så här överför du filer helt till Experience Manager Resurser som du har skapat med Adobe InDesign som proxy används. Detta använder en proxyarbetare för att kommunicera med Adobe InDesign Server, där skript körs för att extrahera metadata och generera olika renderingar för Experience Manager Resurser. Proxyarbetaren möjliggör tvåvägskommunikation mellan InDesign Server och Experience Manager instanser i en molnkonfiguration.

OBSERVERA

Adobe InDesign finns som två produkter:

Hur extraheringen fungerar

InDesign Server kan integreras med Experience Manager Resurser så att filer som skapats med InDesign ( .indd) kan överföras, återgivningar genereras, alla media som extraherats (till exempel video) och sparats som resurser:

OBSERVERA

Tidigare versioner av Experience Manager kunde extrahera XMP och miniatyrbilden, nu kan alla media extraheras.

 1. Ladda upp .indd fil till Experience Manager Resurser.

 2. Ett ramverk skickar kommandoskript till InDesign Server via SOAP (Simple Object Access Protocol).

  Detta kommandoskript kommer att:

  • Hämta .indd -fil.

  • Kör InDesign Server-kommandon:

   • Strukturen, texten och eventuella mediefiler extraheras.
   • PDF och JPG genereras.
   • HTML och IDML-renderingar genereras.
  • Lägg tillbaka de resulterande filerna i Experience Manager Resurser.

  OBSERVERA

  IDML är ett XML-baserat format som återger allt i filen InDesign. Det lagras som ett komprimerat paket med Postnummer komprimering.

  Se Adobe InDesign Interchange Formats INX och IDML för ytterligare information.

  FÖRSIKTIGHET

  Om InDesign Server inte är installerat eller inte konfigurerat kan du ändå överföra en .indd till Experience Manager. De återgivningar som skapas begränsas dock till png och jpegkommer du inte att kunna generera html, idml eller sidåtergivningarna.

 3. Efter extraheringen och renderingen:

  • Strukturen replikeras till en cq:Page (typ av återgivning).
  • Den extraherade texten och filerna lagras i Experience Manager Resurser.
  • Alla återgivningar lagras i Experience Manager Tillgångar, i själva tillgången.

Integrera InDesign Server med Experience Manager

Integrera InDesign Server för användning med Experience Manager Resurser och efter att du har konfigurerat din proxy måste du:

 1. Installera InDesign Server.

 2. Om det behövs, konfigurera Experience Manager Arbetsflöde för resurser.

  Detta är bara nödvändigt om standardvärdena inte passar för din instans.

 3. Konfigurera en proxyarbetare för InDesign Server.

Installera InDesign Server

Installera och starta InDesign Server för användning med Experience Manager:

 1. Hämta och installera Adobe InDesign Server.

  OBSERVERA

  InDesign Server (CS6 och senare).

 2. Om det behövs kan du anpassa konfigurationen för din InDesign Server-instans.

 3. Starta servern från kommandoraden:

  <*ids-installation-dir*>/InDesignServer.com -port 8080

  Detta startar servern med SOAP-pluginprogrammet som lyssnar på port 8080. Alla loggmeddelanden och utdata skrivs direkt till kommandofönstret.

  OBSERVERA

  Om du vill spara utdatameddelandena i en fil använder du omdirigering; under Windows:

  <ids-installation-dir>/InDesignServer.com -port 8080 > ~/temp/INDD-logfile.txt 2>&1

Konfigurera Experience Manager Arbetsflöde för resurser

Experience Manager Resurserna har ett förkonfigurerat arbetsflöde DAM-uppdateringsresurs, som har flera processsteg särskilt för InDesign:

Det här arbetsflödet är konfigurerat med standardvärden som kan anpassas för dina inställningar för de olika författarinstanserna (det här är ett standardarbetsflöde, så mer information finns under Redigera ett arbetsflöde). Om du använder standardvärdena (inklusive SOAP-porten) behövs ingen konfiguration.

Efter installationen överför du InDesign-filer till Experience Manager Resurser (enligt någon av de vanliga metoderna) utlöser det arbetsflöde som krävs för att bearbeta resursen och förbereda de olika återgivningarna. Testa konfigurationen genom att överföra en .indd till Experience Manager Assets som bekräftar att du ser de olika renderingar som har skapats av IDS under <*your_asset*>.indd/Renditions

Medieextrahering

Det här steget styr extraheringen av media från .indd -fil.

Om du vill anpassa kan du redigera Arguments -fliken i Media Extraction steg.

Medieextraheringsargument och skriptsökvägar

Medieextraheringsargument och skriptsökvägar

 • ExtendScript-bibliotek: Detta är ett enkelt http get/post-metodbibliotek som krävs av de andra skripten.

 • Utöka skript: Här kan du ange olika skriptkombinationer. Om du vill att dina egna skript ska köras på InDesign Server sparar du skripten på /apps/settings/dam/indesign/scripts.

  Mer information om skript i InDesign finns i https://www.adobe.com/devnet/indesign/documentation.html#idscripting.

FÖRSIKTIGHET

Ändra inte ExtendScript-biblioteket. Biblioteket innehåller de HTTP-funktioner som krävs för att kommunicera med Sling. Den här inställningen anger vilket bibliotek som ska skickas till Adobe InDesign Server för användning där.

The ThumbnailExport.jsx skript som körs i arbetsflödessteget för medieextrahering genererar en miniatyrrendering i JPG-format. Den här återgivningen används i arbetsflödessteget Bearbeta miniatyrbilder för att generera de statiska återgivningar som krävs av Experience Manager.

Du kan konfigurera arbetsflödessteget Bearbeta miniatyrbilder för att generera statiska återgivningar i olika storlekar. Se till att du inte tar bort standardinställningarna eftersom de krävs av Experience Manager Resurser, användargränssnitt. Arbetsflödessteget Ta bort återgivning av bildförhandsvisning tar bort återgivningen av .jpg-miniatyrer eftersom den inte längre behövs.

Sidextrahering

Detta skapar en Experience Manager sida från de extraherade elementen. En extraheringshanterare används för att extrahera data från en återgivning (för närvarande HTML eller IDML). Dessa data används sedan för att skapa en sida med PageBuilder.

Om du vill anpassa kan du redigera Arguments -fliken i Sidextrahering steg.

chlimage_1-289

 • Extraheringshanterare för sida: Välj den hanterare som du vill använda i listrutan. En extraheringshanterare fungerar på en viss återgivning, som väljs av en relaterad RenditionPicker (se API:t för ExtractionHandler).
  Som standard är Extraction Handler för IDML-export tillgänglig. Det är IDML återgivning genererad i MediaExtract-steget.

 • Sidnamn: Ange det namn som du vill tilldela den resulterande sidan. Om det lämnas tomt är namnet"page" (eller ett derivat om"page" redan finns).

 • Sidrubrik: Ange den titel som du vill tilldela den resulterande sidan.

 • Sidrotsökväg: Sökvägen till rotplatsen för den resulterande sidan. Om den lämnas tom används den nod som innehåller resursens återgivningar.

 • Sidmall: Den mall som ska användas när den resulterande sidan genereras.

 • Siddesign: Den siddesign som ska användas när den resulterande sidan genereras.

Konfigurera proxyarbetaren för InDesign Server

OBSERVERA

Arbetaren finns på proxyinstansen.

 1. Expandera i verktygskonsolen Cloud Services Configurations i den vänstra rutan. Expandera Cloud Proxy Configuration.

 2. Dubbelklicka på IDS worker för att öppna för konfiguration.

 3. Klicka Edit för att öppna konfigurationsdialogrutan och definiera de nödvändiga inställningarna:

  proxy_idsworkerconfig

  • IDS-pool: SOAP-slutpunkterna som ska användas för kommunikation med InDesign Server. Du kan lägga till, ta bort och beställa objekt.
 4. Klicka OK att spara.

Om InDesign Server och Experience Manager finns på olika värdar eller ett eller båda av dessa program fungerar inte på standardportar, konfigurera Day CQ Link Externalizer för att ange värdnamn, port och innehållssökväg för InDesign Server.

 1. Öppna Configuration Manager på URL:en https://[AEM_server]:[port]/system/console/configMgr.

 2. Leta reda på konfigurationen Day CQ Link Externalizer. Klicka Edit att öppna.

 3. Inställningarna för länkutjämnaren hjälper dig att skapa absoluta URL:er för Experience Manager driftsättning och InDesign Server. Använd Domains fält för att ange värdnamnet och kontextsökvägen för Adobe InDesign Server. Följ instruktionerna på skärmen. Klicka på Save.

  Inställningar för extern länkning

Aktivera parallell jobbbearbetning för InDesign Server

Nu kan du aktivera parallell jobbbearbetning för IDS.

Först måste du bestämma det maximala antalet parallella jobb ( x) kan InDesign Server bearbeta

 • På en enda multiprocessordator är det maximala antalet parallella jobb (x) som en InDesign Server kan bearbeta ett mindre än antalet processorer som kör IDS.
 • När du kör IDS på flera datorer måste du räkna antalet tillgängliga processorer (t.ex. på alla datorer) och sedan subtrahera det totala antalet datorer.

Så här konfigurerar du antalet parallella IDS-jobb:

 1. Öppna Configurations fliken i Felix Console, till exempel:

  http://localhost:4502/system/console/configMgr

 2. Välj IDS-bearbetningskön under:

  Apache Sling Job Queue Configuration

 3. Uppsättning:

  • Type - Parallel
  • Maximum Parallel Jobs - <*x*> (enligt beräkning ovan)
 4. Spara dessa ändringar.

 5. Om du vill aktivera stöd för flera sessioner för Adobe CS6 och senare ska du kontrollera enable.multisession.name kryssruta under com.day.cq.dam.ids.impl.IDSJobProcessor.name configuration.

 6. Skapa en pool med < *x*> IDS-arbetare genom att lägga till SOAP-slutpunkter i IDS Worker-konfigurationen.

  Om det finns flera datorer som kör InDesign Server lägger du till SOAP-slutpunkter (antal processorer per dator -1) för varje dator.

  OBSERVERA

  När du arbetar med en grupp arbetare kan du aktivera blockeringslista för IDS-arbetare.

  Om du vill göra det aktiverar du kryssrutan"enable.retry.name" under com.day.cq.dam.ids.impl.IDSJobProcessor.name konfiguration, vilket möjliggör omprövningar av IDS-jobb.

  Under com.day.cq.dam.ids.impl.IDSPoolImpl.name konfiguration, ange ett positivt värde för max.errors.to.blacklist parameter som bestämmer antalet jobbomprövningar innan ett ID tas bort från jobbarbetslistan

  Som standard, efter den konfigurerbararetry.interval.to.whitelist.name) tid i minuter som IDS-arbetaren valideras. Om arbetaren hittas online tas den bort från blockeringslista.

Aktivera stöd för Adobe InDesign server 10.0 eller senare

För InDesign server 10.0 eller senare utför du följande steg för att aktivera stöd för flera sessioner.

 1. Öppna Configuration Manager från din Assets instance https://[aem_server]:[port]/system/console/configMgr.
 2. Redigera konfigurationen com.day.cq.dam.ids.impl.IDSJobProcessor.name.
 3. Välj ids.cc.enable och klicka Save.
OBSERVERA

För InDesign Server integrering med Assetsanvänder du en flerkärnig processor eftersom den sessionsstödfunktion som krävs för integreringen inte stöds på enskilda kärnsystem.

Konfigurera autentiseringsuppgifter för Experience Manager

Du kan ändra administratörsinloggningarna (användarnamn och lösenord) för att komma åt InDesign-servern från din Experience Manager utan att integreringen med Adobe InDesign-servern bryts.

 1. Gå till /etc/cloudservices/proxy.html.
 2. Ange det nya användarnamnet och lösenordet i dialogrutan.
 3. Spara inloggningsuppgifterna.

På denna sida