Skapa och konfigurera sidor för Resursredigeraren

I det här dokumentet beskrivs följande:

 • Därför ska du skapa anpassade resursredigeringssidor.
 • Skapa och anpassa resursredigeringssidor, dvs. WCM-sidor, där du kan visa och redigera metadata samt utföra åtgärder på resursen.
 • Så här redigerar du flera resurser samtidigt.
OBSERVERA

Resursresurs är tillgänglig som en referensimplementering med öppen källkod. Se Kommandon för resursdelning. Det stöds inte officiellt.

Varför skapa och konfigurera resursredigeringssidor?

Digital Asset Management används i allt fler scenarier. När man går från en småskalig lösning för en liten användargrupp yrkesutbildade användare - till exempel fotografer eller taxonomier - till större och mer mångsidiga användargrupper - t.ex. affärsanvändare, WCM-författare, journalister osv. - kan det kraftfulla användargränssnittet Adobe Experience Manager Assets för professionella användare tillhandahålla för mycket information och intressenter börjar begära specifika användargränssnitt eller applikationer för att få tillgång till de digitala resurserna som är relevanta för dem.

Dessa resurscentrerade program kan vara enkla fotogallerier i ett intranät där medarbetarna kan ladda upp bilder från mässor eller ett presscenter på en offentlig webbplats, till exempel i Geometrixx. Tillgångscentrerade tillämpningar kan även omfatta kompletta lösningar som kundvagnar, kassor och verifieringsprocesser.

Att skapa ett resurscentrerat program blir i stor utsträckning en konfigurationsprocess som inte kräver kodning, bara kunskap om användargrupper och deras behov samt kunskap om de metadata som används. Resurscentrerade program som skapats med Assets kan utökas: med måttlig kodningsansträngning kan återanvändbara komponenter för att söka, visa och ändra resurser skapas.

Ett resurscentrerat program i Experience Manager består av en resursredigeringssida, som kan användas för att få en detaljerad vy av en viss resurs. På en resursredigeringssida kan du även redigera metadata, förutsatt att användaren som använder resursen har de behörigheter som krävs.

Skapa och konfigurera en resursdelningssida

Du kan anpassa DAM Finder-funktionen och skapa sidor som har alla funktioner du behöver, som kallas resursdelningssidor. Om du vill skapa en ny resursdelningssida lägger du till sidan med hjälp av mallen Geometrixx Resursdelning och sedan anpassar du de åtgärder som användare kan utföra på den sidan, avgör hur tittarna ser resurserna och avgör hur användare kan skapa sina frågor.

Här är några exempel på hur du kan skapa en anpassad resursdelningssida:

 • Presscenter för journalister
 • Bildsökningsmotor för interna företagsanvändare
 • Bilddatabas för webbplatsanvändare
 • Media Tagging Interface for metadata editors

Skapa en resursdelningssida

Om du vill skapa en ny resursdelningssida kan du antingen skapa den när du arbetar på webbplatser eller från den digitala resurshanteraren.

OBSERVERA

När du skapar en resursdelningssida från Nytt i den digitala resurshanteraren skapas som standard ett resursvisningsprogram och en resursredigerare automatiskt.

Så här skapar du en ny resursdelningssida i konsolen webbplatser:

 1. Gå till den plats där du vill skapa en resursdelningssida på fliken Websites och klicka på New.

 2. Markera sidan Asset Share och klicka på Create. Den nya sidan skapas och resursdelningssidan visas på fliken Websites.

dam8

Grundsidan som skapas med Geometrixx DAM-resursmallen ser ut så här:

screen_shot_2012-04-18at115456am

Om du vill anpassa sidan Resursdelning använder du element från sidosparken och redigerar även egenskaper för frågebyggaren. Sidan Geometrixx Press Center är en anpassad version av en sida som är baserad på den här mallen:

screen_shot_2012-04-19at123048pm

Så här skapar du en ny resursdelningssida via den digitala resurshanteraren:

 1. I den digitala resurshanteraren väljer du New i New Asset Share.

 2. Ange namnet på resursdelningssidan i Title. Om du vill kan du ange ett namn för URL:en.

  screen_shot_2012-04-19at23626pm

 3. Dubbelklicka på resursdelningssidan för att öppna den och konfigurera sidan.

  screen_shot_2012-04-19at24114pm

  När du skapar en resursdelningssida från New skapas som standard ett resursvisningsprogram och en resursredigerare automatiskt.

Anpassa funktionsmakron

Du kan avgöra vilka åtgärder användare kan utföra på valda digitala resurser från ett urval av fördefinierade åtgärder.

Så här lägger du till åtgärder på sidan Resursresurs:

 1. På sidan Resursresurs som du vill anpassa klickar du på Actions i sidosparken.

  Följande åtgärder är tillgängliga:
  assetshare2

Åtgärd Beskrivning
Delete Action Användare kan ta bort de markerade resurserna.
Download Action Tillåter användare att hämta valda resurser till sina datorer.
Lightbox Action Sparar resurser i en"ljuslåda" där du kan utföra andra åtgärder på dem. Det här är praktiskt när du arbetar med resurser på flera sidor. Ljuslådan kan även användas som en kundvagn för tillgångar.
Move Action Användarna kan flytta resursen till en annan plats
Tags Action Tillåter användare att lägga till taggar i markerade resurser
View Asset Action Öppnar resursen i resursredigeraren för användarmanipulering.
 1. Dra lämplig åtgärd till området Åtgärder på sidan. När du gör det skapas en knapp som används för att utföra åtgärden.

  chlimage_1-387

Bestämma hur sökresultat visas

Du bestämmer hur resultaten ska visas i en fördefinierad lista med objektiv.

Så här ändrar du hur sökresultat visas:

 1. Klicka på Search på sidan Resursresurs som du vill anpassa.

  chlimage_1

 2. Dra lämplig lins till sidans övre mitt. I Press Center finns objekten redan tillgängliga. Användarna kan visa sökresultaten genom att trycka på motsvarande objektivikon.

Följande linser är tillgängliga:

Lins Beskrivning
List Lens Visar resurserna i en lista med detaljer.
Mosaic Lens Presenterar resurser på ett mosaiskt sätt.

Mosaik

chlimage_1-388

List Lens

chlimage_1-389

Anpassa Query Builder

Med frågebyggaren kan du ange söktermer och skapa innehåll för sidan Resursdelning. När du redigerar frågebyggaren kan du även bestämma hur många sökresultat som ska visas per sida, vilken resursredigerare som ska öppnas när du dubbelklickar på en resurs, vilken sökväg frågan söker i och anpassar nodtyper.

Så här anpassar du frågeverktyget:

 1. På sidan Resursresurs som du vill anpassa klickar du på Edit i Frågebyggaren. Som standard öppnas fliken General.

 2. Välj antalet resultat per sida, sökvägen till resursredigeraren (om du har en anpassad resursredigerare) och åtgärdstiteln.

  screen_shot_2012-04-23at15055pm

 3. Klicka på fliken Paths. Ange en eller flera sökvägar som sökningen ska köras på. Dessa sökvägar skrivs över om användaren använder Banor-predikatet.

  screen_shot_2012-04-23at15150pm

 4. Ange en annan nodtyp, om du vill.

 5. I fältet Query Builder URL kan du åsidosätta eller omsluta frågebyggaren och ange de nya webbadresserna för servleten med den befintliga frågebyggarkomponenten. I fältet Feed URL kan du även åsidosätta feed-URL:en.

  screen_shot_2012-04-23at15313pm

 6. I fältet Text anger du den text som du vill ska visas för resultat och sidnummer för resultat. Klicka på OK när du är klar med ändringarna.

  screen_shot_2012-04-23at15300pm

Lägg till predikat

Experience Manager Assets innehåller ett antal predikat som du kan lägga till på sidan Resursresurs. På så sätt kan användarna begränsa sökningarna ytterligare. I vissa fall kan de åsidosätta en frågebyggarparameter (till exempel parametern Path).

Så här lägger du till predikat:

 1. Klicka på Search på sidan Resursresurs som du vill anpassa.

  assetshare3

 2. Dra lämpliga predikat till sidan Resursresurs under frågebyggaren. Då skapas rätt fält.

  assetshare4

  Följande predikat är tillgängliga:

Förutse Beskrivning
Date Predicate Tillåter användare att söka efter resurser som har ändrats före och efter vissa datum.
Options Predicate Webbplatsägaren kan ange en egenskap att söka efter (som i egenskapspredikatet, till exempel cq:tags) och ett innehållsträd att fylla i alternativen från (till exempel taggträdet). Då genereras en lista med alternativ där användarna kan välja de värden (taggar) som den valda egenskapen (taggegenskap) ska ha. Med det här predikatet kan du skapa listkontroller som listan över taggar, filtyper, bildorienteringar och så vidare. Det passar bra för en fast uppsättning alternativ.
Path Predicate Tillåter användare att definiera sökvägen och undermapparna, om så önskas.
Property Predicate Webbplatsägaren anger en egenskap att söka efter, t.ex. tiff:ImageLength, och användaren kan sedan ange ett värde, t.ex. 800. Då returneras alla bilder som är 800 pixlar höga. Användbart predikat om egenskapen kan ha godtyckliga värden.

Mer information finns i predikatjavadocs.

 1. Dubbelklicka på predikatet om du vill konfigurera det ytterligare. När du t.ex. öppnar Förutsägande av sökväg måste du tilldela rotsökvägen.

  screen_shot_2012-04-23at15640pm

Skapa och konfigurera en resursredigeringssida

Du anpassar resursredigeraren för att avgöra hur användare kan visa och redigera digitala resurser. För att göra detta skapar du en ny resursredigeringssida och anpassar sedan vyerna och de åtgärder som användarna kan utföra på den sidan.

OBSERVERA

Om du vill lägga till anpassade fält i DAM-resursredigeraren lägger du till nya cq:Widget-noder i /apps/dam/content/asseteditors.

Skapa sidan Resursredigeraren

När du skapar sidan Resursredigerare kan det vara bra att skapa sidan direkt under sidan Resursdelning.

Så här skapar du en resursredigeringssida:

 1. Gå till den plats där du vill skapa en resursredigeringssida på fliken Websites och klicka på New.

 2. Välj Geometrixx Asset Editor och klicka på Create. Den nya sidan skapas och sidan visas på fliken Websites.

screen_shot_2012-04-23at15858pm

Grundsidan som skapas med Geometrixx Resursredigeraren ser ut så här:

assetshare5

Om du vill anpassa resursredigeringssidan använder du element från sidosparken. Sidan Resursredigeraren som du kommer åt från Geometrixx Press Center är en anpassad version av en sida som är baserad på den här mallen:

assetshare6

Ange vilken resursredigerare som ska öppnas från en resursdelningssida

När du har skapat den anpassade resursredigeringssidan måste du se till att när du dubbelklickar på resurser som den anpassade resursresursen du skapade öppnar resurserna på den anpassade redigeringssidan.

Så här anger du sidan Resursredigeraren:

 1. På sidan Resursresurs klickar du på Edit bredvid Query Builder.

  screen_shot_2012-04-23at20123pm

 2. Klicka på fliken General om den inte redan är markerad.

 3. I fältet Path of Asset Editor anger du sökvägen till den resursredigerare som du vill att sidan Resursdelning ska öppna resurser i och klickar på OK.

  screen_shot_2012-04-23at21653pm

Lägg till komponenterna i Resursredigeraren

Du bestämmer vilken funktionalitet en resursredigerare har genom att lägga till komponenter på sidan.

Så här lägger du till komponenterna för redigering av resurser:

 1. På sidan Resursredigeraren som du vill anpassa väljer du Asset Editor i sidosparken. Alla tillgängliga komponenterna för redigeringsprogrammet för resurser visas.

  OBSERVERA

  Vad du kan anpassa beror på vilka komponenter som är tillgängliga. Om du vill aktivera komponenter går du till designläge och markerar de komponenter som du behöver ha aktiverade.

 2. Dra komponenterna från sidosparken till resursredigeraren och gör eventuella ändringar i komponentdialogrutorna. Komponenterna beskrivs i följande tabell och beskrivs i de detaljerade instruktionerna som följer.

  OBSERVERA

  När du utformar resursredigeringssidan skapar du komponenter som är skrivskyddade eller redigerbara. Användarna vet att ett fält kan redigeras om en bild av en penna visas i den komponenten. Som standard är de flesta komponenter skrivskyddade.

  Komponent Beskrivning
  Metadata FormandMetadata Text Field Gör att du kan lägga till ytterligare metadata för en resurs och utföra en åtgärd, som att skicka, för den resursen.
  Sub Assets Gör att du kan anpassa underresurser.
  Taggar Tillåter användare att markera och lägga till taggar i en resurs.
  Thumbnail Visar en miniatyrbild av resursen, dess filnamn och låter dig lägga till en alternativ text. Du kan även lägga till resursredigeringsåtgärder här.
  Title Visar resursens titel, som kan anpassas.

  screen_shot_2012-04-23at22743pm

Metadataformulär och textfält - Konfigurera komponenten Visa metadata

Metadataformuläret är ett formulär som innehåller en start- och slutåtgärd. däremellan anger du Text fält. Mer information om hur du arbetar med formulär finns i Forms.

 1. Skapa en startåtgärd genom att klicka på Edit i formulärets startdel. Om du vill kan du ange en Box-titel. Som standard är Box title Metadata. Markera kryssrutan Klientvalidering om du vill att Java-script-klientkoden ska genereras för validering.

  screen_shot_2012-04-23at22911pm

 2. Skapa en End-åtgärd genom att klicka på Edit i formulärets slutområde. Du kan till exempel skapa en Submit-knapp som tillåter användare att skicka sina metadataändringar. Du kan också lägga till en Reset-knapp som återställer metadata till det ursprungliga läget.

  screen_shot_2012-04-23at23138pm

 3. Dra metadatatextfält mellan Form Start och formulärslutet till formuläret. Användare fyller i metadata i dessa textfält som de kan skicka eller slutföra en annan åtgärd på.

 4. Dubbelklicka på fältnamnet, till exempel Titel, för att öppna metadatafältet och göra ändringar. På fliken General i fönstret Edit Component definierar du namnutrymmet och fältetiketten samt typ, till exempel dc:title.

  screen_shot_2012-04-23at23305pm

  Mer information om hur du ändrar namnutrymmen i metadataformuläret finns i Anpassa och utöka Assets.

 5. Klicka på fliken Constraints. Här kan du välja om ett fält är obligatoriskt och vid behov lägga till begränsningar.

  screen_shot_2012-04-23at23435pm

 6. Klicka på fliken Display. Här kan du ange en ny bredd och ett nytt antal rader för metadatafältet. Markera kryssrutan Fältet är skrivskyddat så att användarna kan redigera metadata.

  screen_shot_2012-04-23at23446pm

  Följande är ett exempel på ett metadataformulär med olika fält:

  chlimage_1-390

På sidan Resursredigeraren kan användare sedan ange värden i metadatafälten (om de är redigerbara) och utföra slutåtgärden (till exempel skicka ändringarna).

Deltillgångar

I delresurskomponenten kan du visa och välja delresurser. Du kan bestämma vilka namn som ska visas under huvudresursen och underresurserna.

screen_shot_2012-04-23at24025pm

Dubbelklicka på delresurskomponenten för att öppna dialogrutan med delresurser där du kan ändra rubrikerna för huvudresursen och eventuella delresurser. Standardvärdena visas under motsvarande fält.

screen_shot_2012-04-23at23907pm

Följande är ett exempel på en ifylld delresurskomponent:

screen_shot_2012-04-23at24442pm

Om du till exempel markerar en underresurs bör du tänka på hur komponenten visar rätt sida och ruttiteln ändras från underresurser till syskon.

screen_shot_2012-04-23at24552pm

Taggar

Komponenten Tags är en komponent där användare kan tilldela befintliga taggar till en resurs, vilket gör det enklare att ordna och hämta den senare. Du kan göra den här komponenten skrivskyddad, så användarna kan inte lägga till taggar, utan bara visa dem.

screen_shot_2012-04-23at25031pm

Dubbelklicka på taggkomponenten för att öppna dialogrutan Taggar där du kan ändra titeln från Taggar, om du vill, och där du kan välja de tilldelade namnutrymmena. Om du vill göra det här fältet redigerbart avmarkerar du kryssrutan Dölj Redigera. Som standard är taggar redigerbara.

screen_shot_2012-04-23at24731pm

Om användare kan redigera taggar kan de klicka på pennan för att lägga till taggar genom att välja dem i listrutan Taggar.

screen_shot_2012-04-23at25150pm

Följande är en ifylld tagg-komponent:

screen_shot_2012-04-23at25244pm

Miniatyrbild

Miniatyrkomponenten är den plats där den valda miniatyrbilden visas (för många av formaten extraheras miniatyrbilden automatiskt). Komponenten visar dessutom filnamnet och åtgärder som du kan ändra.

screen_shot_2012-04-23at25452pm

Dubbelklicka på miniatyrkomponenten för att öppna dialogrutan med miniatyrbilder där du kan ändra alternativ text. Som standard är miniatyrens alt-text Click to download-resurs.

screen_shot_2012-04-23at25604pm

Följande är ett exempel på en fylld miniatyrkomponent:

screen_shot_2012-04-23at34815pm

Titel

Rubrikkomponenten visar resursens namn och en beskrivning.

chlimage_1-391

Som standard är den i skrivskyddat läge, så användare kan inte redigera den. Dubbelklicka på komponenten och avmarkera kryssrutan Dölj redigeringsknappen om du vill göra den redigerbar. Ange dessutom en titel för flera resurser.

screen_shot_2012-04-23at35100pm

Om du kan redigera titeln kan du lägga till en titel och en beskrivning genom att klicka på pennan för att öppna fönstret Resursegenskaper. Dessutom kan du aktivera och inaktivera resursen genom att välja datum och tid.

När användare redigerar titeln genom att klicka på pennikonen kan de ändra titeln, Beskrivning och ange och Av-tider för att aktivera och inaktivera resursen.

screen_shot_2012-04-23at35241pm

Följande är ett exempel på en ifylld Title-komponent:

chlimage_1-392

Lägg till resursredigeringsåtgärder

Du kan avgöra vilka åtgärder användare kan utföra på valda digitala resurser från ett urval av fördefinierade åtgärder.

Så här lägger du till åtgärder på sidan Resursredigeraren:

 1. Klicka på Asset Editor på sidan Resursredigerare som du vill anpassa.

  välj resursredigerare i sidosparläge

  Följande åtgärder är tillgängliga:

  Åtgärd Beskrivning
  Download Användarna kan hämta markerade resurser till sina datorer.
  Editors Låter användarna redigera en bild (interaktiv redigering)
  Lightbox Sparar resurser i en "lightbox" där du kan utföra andra åtgärder på dem. Det här kommer är praktiskt när du arbetar med resurser på flera sidor.
  Locking Tillåter användare att låsa en resurs. Detta funktionen är inte aktiverad som standard och måste aktiveras i listan av komponenter.
  References Klicka här för att visa vilka sidor tillgången används.
  Versioning Skapa och återställ versioner av en resurs.
 2. Dra lämplig åtgärd till området Åtgärder på sidan. När du gör det skapas en knapp som används för att utföra åtgärden.

chlimage_1-393

Redigera flera resurser med sidan Resursredigeraren

Med Assets kan du ändra flera resurser samtidigt. När du har valt resurser kan du ändra deras:

 • Taggar
 • Metadata

Så här gör du om du vill redigera flera resurser på sidan Resursredigeraren:

 1. Öppna Geometrixx Press Centerhttp://localhost:4502/content/geometrixx/en/company/press.html.

 2. Välj resurser:

  • i Windows: Ctrl + click varje resurs.
  • på Mac: Cmd + click varje resurs.

  Så här väljer du en rad resurser: klicka på den första resursen och Shift + click den sista resursen.

 3. Klicka på Edit Metadata i fältet Åtgärder (vänster del av sidan).

 4. Sidan Press Center Asset Editor i Geometrixx öppnas på en ny flik. Resursernas metadata visas enligt följande:

  • En tagg som inte gäller för alla resurser utan bara för ett fåtal, visas i kursiv stil.
  • En tagg som gäller för alla resurser visas med ett vanligt teckensnitt.
  • Andra metadata än taggar: värdet för fältet visas bara om det är samma för alla markerade resurser.
 5. Klicka på Download om du vill hämta en ZIP-fil som innehåller resursens ursprungliga återgivningar.

 6. Klicka på pennikonen bredvid fältet Tags för att redigera taggarna:

  • En tagg som inte gäller för alla resurser, men bara för ett fåtal har en grå bakgrund.
  • En tagg som gäller för alla resurser har en vit bakgrund.

  Du kan:

  • Klicka på ikonen x för att ta bort taggen för alla resurser.
  • Klicka på ikonen + för att lägga till taggen i alla resurser.
  • Klicka på arrow och välj en tagg för att lägga till en ny tagg till alla resurser.

  Klicka på OK för att skriva ändringarna i formuläret. Rutan bredvid fältet Taggar markeras automatiskt.

 7. Redigera beskrivningsfältet. Ange det till exempel till: This is a common description. När ett fält redigeras skrivs de befintliga värdena för de valda resurserna över när formuläret skickas. Rutan bredvid fältet markeras automatiskt när fältet redigeras.

  This is a common description

  När ett fält redigeras skrivs de befintliga värdena för de valda resurserna över när formuläret skickas.

  Obs! kryssrutan bredvid fältet markeras automatiskt när fältet redigeras.

 8. Klicka på Update Metadata för att skicka formuläret och spara ändringarna för alla resurser. Endast markerade metadata ändras.

På denna sida