Reacties mediaset

De instellingen in deze sectie zijn van toepassing op mediasetreacties die worden verkregen door de req=set modifier.

PS::fvctx.useCatalogRecordValidation - Caching Policy

This property controls the caching policy when determine whether a set response retrieve from a cache must be regenerated. Als de eigenschap is uitgeschakeld, wordt het tijdstempel van de catalog.ini bestand wordt gebruikt voor validatie. Als eigenschap is ingeschakeld, wordt de meest recente catalog::LastModified tijdstempel uit alle records waarnaar wordt verwezen, wordt gebruikt voor validatie.

PS::fvctx.nestingLimit - Nestlimiet

De maximale nestdiepte van een req=set reactie. Als deze diepte wordt overschreden, wordt een fout geretourneerd.

PS::fvctx.brochureLimit - Brochure Limit

Het maximumaantal e-catalogusbrochures in de req=set reactie die alle bijbehorende metagegevens bevat. Als deze limiet is overschreden, worden eventuele persoonlijke kaarten en gebruikersgegevens die aan het brochure-item zijn gekoppeld, onderdrukt.

Op deze pagina