getVignettePublishFormats

語法

授權用戶類型

 • IpsAdmin
 • IpsCompanyAdmin
 • TrialSiteAdmin
 • ImagePortalAdmin

參數

輸入(getVignettePublishFormatsParam)

名稱 類型 必要 說明
公司句柄 xsd:string 公司的把手。

輸出(getVignettePublishFormatsReturn)

名稱 類型 必要 說明
vignette格式陣列 types:VignettePublishFormatArray 視頻發佈格式的陣列。

範例

此代碼示例返回與特定公司關聯的兩種視頻發佈格式。 資訊在陣列中返回,該陣列被截斷以便簡化。

請求

<getVignettePublishFormatsParam xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd/2008-01-15">
  <companyHandle>c|21</companyHandle>
</getVignettePublishFormatsParam>

回答

<getVignettePublishFormatsReturn xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd/2008-01-15">
  <vignetteFormatArray>
   <items>
     <companyHandle>c|21</companyHandle>
     <vignetteFormatHandle>v|21|281</vignetteFormatHandle>
     <name>APIcreateVignettePublishFormat</name>
     ...
   </items>
  </vignetteFormatArray>
</getVignettePublishFormatsReturn>

本頁內容