PublishHistoryArray

公開履歴の配列。

構文

パラメータ

名前 種類 説明
*商品* types:PublishHistory 公開履歴配列。

このページ