Personliga inställningar

Alla användare kan ändra inställningarna på skärmen Personliga inställningar. Öppna skärmen Personliga inställningar på Setup > Personal Setup.

OBSERVERA

På skärmen Personliga inställningar visas vilken användarroll du har i Adobe Dynamic Media Classic: Företagsadministratör, administratör eller användare.

Inställningarna för personliga inställningar styr standardbeteendet för panelen Bläddra, hur du tar emot e-post och lösenordsinställningar. Kom ihåg att markera Save när du har ändrat dessa inställningar.

Min kontoinformation

Identifierar kontonamn, namn, användarnamn (e-postadress) och tilldelad användarroll.

Skrivbord

 • Rensa bildcache - Tar bort alla Adobe Dynamic Media-cachelagrade bildfiler från datorn.
 • Rensa resurscache - Tar bort alla resursfiler i Adobe Dynamic Media från datorn.

Förutom att rensa bild- och resurscachen med skrivbordsappen kan du rensa cachen manuellt direkt från filsystemet. Navigera till följande beroende på operativsystem:

 • macOS: ~/Library/Application\ Support/com.adobe.DMCDesktop/Local\ Store/
 • Windows®: C:\Users\YourUserName\AppData\Roaming\com.adobe.DMCDesktop\Local Store

Creative Suite-tillägg

Så här installerar du Adobe Dynamic Media Creative Suite Extension:

 1. I Adobe Dynamic Media Classic går du till Setup > Personal Setup, under Creative Suite Extension, markera Download Now för att ladda ned s7csxs.zxp -fil.
 2. Välj Installation och System Requirements länkar för mer information om tillägget.

Webbläsare

 • Thumbnail Size - Anger standardstorleken för miniatyrbilder i Stödrastervisning i panelen Bläddra.

 • Default Asset Library View - Avgör om resurserna i resursbiblioteket för uppsättningar visas som miniatyrer eller efter namn. Om du arbetar med stora mängder resurser i resursbiblioteket kan du visa resurserna efter namn. Om du till exempel skapar en stor e-katalog med många PDF-filer kan du visa resurserna efter namn för att göra listan kortare.

 • Default Browse Sort Order - Anger i vilken ordning resurser visas som standard på panelen Bläddra. Välj ett sorteringsvillkor på menyn och om du vill ha en stigande eller fallande sortering.

 • Default Browse Location - Gör att du kan ange att bläddringsplatsen ska vara standard, den senast öppnade mappen eller till en viss plats som du navigerar till och identifierar. Du kan också ange bläddringsplats för att sortera filerna och mapparna i stigande eller fallande ordning.

 • Default Browse View - Avgör om Stödrastervisning eller Listvy är standardvyn som du ser när du först öppnar panelen Bläddra.

 • Splash Screen Display - Avgör om du ser några välkomstskärmar, inklusive välkomstvälkomstskärmen.

 • Show ToolTips - Anger om verktygstips ska visas när du flyttar pekaren över knappar, menyer och navigeringslänkar. Verktygstips beskriver gränssnittsobjekt på skärmen.

 • Checkerboard Background - Visar ett schackbrädlager bakom bilder så att du enkelt kan se de genomskinliga områdena i en bild som har en alfakanal.

 • Show File Size - Visar filstorleken för en resurs när du bläddrar.

 • Include UDFs in Search - För att förbättra systemprestanda för de flesta metadatasökningar som du kör, avmarkerat (standard).

  Om de flesta av dina metadatasökningar har nytta av att inkludera användardefinierade fält kan du välja det här alternativet för att aktivera det. Du kan också använda Avancerad sökning för att få en mer riktad och snabbare sökupplevelse än att inkludera användardefinierade fält.

  Se Använda avancerad sökning.

  Se även Användardefinierade fält.

 • Basic Search Type - Du kan välja mellan två alternativ: Contains söker igenom hela strängen efter det angivna värdet, StartsWith söker från början av strängen och returnerar resultat snabbare än Contains. Båda alternativen åsidosätter standardinställningen som är inställd i Setup > Application Setup > Application General Settings av administratören.

 • Show Command Feedback - Välj att aktivera visning av kommandobegäranden till servern, avmarkera för att stänga av.

 • Show Dialog During Export - Välj det här alternativet om du vill visa en popup-dialogruta under en export. Om du avmarkerar (inaktiverar) det här alternativet kan du fortfarande gå till sidan Jobb för att hämta resultaten av din export.

E-post

 • Email Options - Välj hur du vill att Adobe Dynamic Media Classic ska informera dig via e-post när överförings- och publiceringsjobben är slutförda. Du kan bara få meddelanden om slutförda jobb om varningar eller fel inträffar.
 • Email Scope - Avgör om du får alla jobbmeddelanden via e-post till ditt företag eller bara e-post om överförings- och publiceringsjobb som du initierar.
 • Email Types - Avgör om du får information när överföringsjobb och publiceringsjobb har slutförts.

Språk

 • Preferred Language - Bestämmer vilket språk du vill använda för gränssnittet.

Lösenord

 • Current Password - Ange lösenordet för ditt nuvarande lösenord.
 • New Password - Ange ett nytt, giltigt lösenord. Lösenordet måste uppfylla följande krav:
  • Var mellan 8 och 25 tecken lång.
  • Innehåller minst en gemen bokstav.
  • Innehåller minst en versal.
  • Innehåller minst en siffra.
  • Innehåller minst ett av följande specialtecken: # $ & - _ : { }
 • Re-Type Password - Ange det nya lösenordet igen för att bekräfta att du har angett det korrekt.
 • Password Expiration - Anger om ditt lösenord upphör att gälla efter 72 dagar som en säkerhetsåtgärd. Om du väljer Ja ombeds du skapa ett lösenord efter 72 dagar.

På denna sida