callToActionRecap calltoactionrecap

Konfigurationsattribut für interaktiven Video-Viewer.

callToActionRecap=0|1

0 | 1
Gibt an, ob der Viewer das Bedienfeld "Aktionsaufruf"am Ende der Videowiedergabe anzeigt.

Eigenschaften section-1e637b22e8a44d759d588e47576891e6

Optional.

Standard section-71fb773f814649b2885aefee68073641

1

Beispiel section-bce98c31f08a4a0ab262fab7f95ba020

callToActionRecap=0
recommendation-more-help
b7426f53-aad9-4c00-83fc-664f30f681e8