AssetMetadataFields assetmetadatafields

Gibt Metadatenfelddefinitionen für bestimmte Asset-Typen zurück.

Syntax

Parameter section-5ad771540c5f40c187b35e34aac19305

Name
Typ
Beschreibung
assetType
xsd:string
Asset-Typ, der mit Felddefinitionen verknüpft ist (Werte finden Sie unter "Asset-Typen").
fieldArray
types:MetadataFieldArray
Array von Metadatenfelddefinitionen, die mit dem in assetType angegebenen Asset-Typ verknüpft sind.
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681